Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PHA Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
25 242 325 € 22 650 482 € 22 064 240 € 23 310 861 € 21 183 393 € 23 726 048 € 11 875 168 € 10 434 772 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 878 905 € 10 355 543 € 10 243 276 € 11 355 224 € 10 384 381 € 11 339 288 € 3 841 205 € 2 998 188 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
47 080 € 50 923 € 45 925 € 21 851 € 32 777 € 43 703 € 123 110 € 251 015 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
39 120€ 50 923€ 10 925€ 21 851€ 32 777€ 123 110€ 251 015€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 960€ 35 000€ 43 703€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 581 825 € 10 054 620 € 9 947 351 € 11 333 373 € 10 351 604 € 11 295 585 € 3 718 095 € 2 747 173 €
012
A.II.1
Pozemky
877 000€ 877 000€ 877 000€ 877 000€ 877 000€ 877 000€
013
A.II.2
Stavby
5 177 533€ 5 534 652€ 5 876 341€ 6 233 725€ 6 580 623€ 6 941 122€ 26 954€ 30 685€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 505 763€ 3 626 332€ 3 181 501€ 2 601 700€ 2 892 372€ 3 474 133€ 1 737 583€ 2 708 408€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 529€ 16 636€ 4 509€ 1 578 253€ 1 609€ 3 330€ 483 941€ 8 080€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
8 000€ 42 695€ 1 469 617€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
250 000 € 250 000 € 250 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
250 000€ 250 000€ 250 000€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
15 349 380 € 12 280 051 € 11 513 286 € 11 937 624 € 10 784 889 € 12 358 676 € 8 006 328 € 7 404 674 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
8 199 638 € 5 447 426 € 5 618 621 € 4 601 566 € 4 104 125 € 4 665 989 € 2 566 832 € 2 596 769 €
035
B.I.1
Materiál
7 236 658€ 4 802 628€ 5 120 904€ 3 990 866€ 3 637 229€ 3 603 169€ 2 188 635€ 2 288 032€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
113 211€ 121 287€ 20 382€ 29 440€ 15 867€ 64 196€
037
B.I.3
Výrobky
849 769€ 523 511€ 477 335€ 581 260€ 451 029€ 394 260€ 378 197€ 308 737€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
604 364€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
106 768 € 118 645 € 233 376 € 266 805 € 216 656 € 433 016 € 549 124 € 616 193 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
106 768€ 118 645€ 233 376€ 266 805€ 216 656€ 433 016€ 549 124€ 616 193€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 669 419 € 6 468 250 € 5 607 862 € 4 734 556 € 5 964 093 € 7 240 873 € 3 950 644 € 4 161 018 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 116 464 € 5 896 296 € 5 604 571 € 4 424 934 € 5 819 051 € 7 093 206 € 3 847 737 € 4 080 072 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 116 464€ 5 896 296€ 5 604 571€ 4 424 934€ 5 819 051€ 7 093 206€ 3 847 737€ 4 080 072€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
437 715€ 288 782€ 204€ 133 280€ 99 427€ 64 801€ 44 813€ 47 356€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
115 240€ 283 172€ 3 087€ 176 342€ 45 615€ 82 866€ 58 094€ 33 590€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
373 555 € 245 730 € 53 427 € 2 334 697 € 500 015 € 18 798 € 939 728 € 30 694 €
072
B.V.1.
Peniaze
371€ 794€ 1 984€ 4 587€ 19 193€ 14 459€ 12 345€ 11 177€
073
B.V.2.
Účty v bankách
373 184€ 244 936€ 51 443€ 2 330 110€ 480 822€ 4 339€ 927 383€ 19 517€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
14 040 € 14 888 € 307 678 € 18 013 € 14 123 € 28 084 € 27 635 € 31 910 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 040€ 14 888€ 16 249€ 18 013€ 14 123€ 28 084€ 27 635€ 31 910€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
291 429€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
25 242 325 € 22 650 482 € 22 064 240 € 23 310 861 € 21 183 393 € 23 726 048 € 11 875 168 € 10 434 772 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 476 396 € 9 073 707 € 8 229 533 € 7 291 772 € 5 149 139 € 5 394 577 € 4 721 694 € 4 013 985 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 850 894 € 4 850 894 € 4 850 894 € 4 850 894 € 4 850 894 € 4 850 894 € 4 850 894 € 4 850 894 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 850 894€ 4 850 894€ 4 850 894€ 4 850 894€ 4 850 894€ 4 850 894€ 4 850 894€ 4 850 894€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
452 941 € 410 733 € 363 845 € 256 713 € 216 652 € 183 008 € 147 622 € 118 486 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
452 941€ 410 733€ 363 845€ 256 713€ 216 652€ 183 008€ 147 622€ 118 486€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 769 872 € 2 967 906 € 2 077 034 € 41 532 € -719 632 € -312 207 € -984 532 € -1 538 117 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 559 244€ 6 757 278€ 5 866 406€ 3 830 904€ 3 069 740€ 3 477 165€ 2 804 841€ 2 251 255€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 789 372€ -3 789 372€ -3 789 372€ -3 789 372€ -3 789 372€ -3 789 372€ -3 789 373€ -3 789 372€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
402 689 € 844 174 € 937 760 € 2 142 633 € 801 225 € 672 882 € 707 710 € 582 722 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
15 762 489 € 13 541 696 € 13 771 182 € 16 012 774 € 16 027 140 € 18 322 125 € 7 152 489 € 6 419 435 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
29 143 € 52 527 € 21 605 € 25 446 € 61 625 € 59 209 € 9 478 € 39 537 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
26 584€ 49 841€ 20 594€ 24 167€ 60 938€ 58 051€ 8 520€ 30 308€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 559€ 2 686€ 1 011€ 1 279€ 687€ 1 158€ 958€ 9 229€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
163 519 € 210 811 € 224 815 € 345 653 € 745 653 € 974 710 € 1 554 541 € 1 311 150 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
163 519€ 210 811€ 224 815€ 345 653€ 745 653€ 974 710€ 1 554 541€ 1 311 150€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 951 394 € 5 588 576 € 5 602 473 € 6 470 139 € 5 012 347 € 6 811 675 € 3 860 912 € 3 457 441 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 579 097 € 5 150 671 € 5 054 743 € 5 781 923 € 4 555 940 € 6 381 441 € 3 385 430 € 2 992 804 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 456 651€ 1 430 694€ 1 711 265€ 2 839 975€ 1 694 390€ 2 510 813€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 122 446€ 3 719 977€ 3 343 478€ 2 941 948€ 2 861 550€ 3 870 628€ 3 385 430€ 2 992 804€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
184 297€ 217 118€ 139 706€ 128 249€ 145 809€ 137 964€ 117 332€ 109 442€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
117 760€ 140 244€ 99 026€ 86 834€ 79 464€ 83 096€ 67 580€ 67 831€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
41 827€ 47 767€ 271 140€ 447 316€ 200 038€ 171 372€ 218 342€ 252 014€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
28 413€ 32 776€ 37 858€ 25 817€ 31 096€ 37 802€ 72 228€ 35 350€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
146 512 € 176 501 € 191 098 € 189 075 € 1 236 186 € 258 383 € 227 558 € 1 162 875 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
70 130€ 93 072€ 86 724€ 86 608€ 78 963€ 116 099€ 96 252€ 85 760€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
76 382€ 83 429€ 104 374€ 102 467€ 1 157 223€ 142 284€ 131 306€ 1 077 115€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
8 471 921€ 7 513 281€ 7 731 191€ 8 982 461€ 8 971 329€ 10 218 148€ 1 500 000€ 448 432€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 440 € 35 079 € 63 525 € 6 315 € 7 114 € 9 346 € 985 € 1 352 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 440€ 35 079€ 63 226€ 5 567€ 5 917€ 7 700€ 985€ 1 352€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
299€ 748€ 1 197€ 1 646€