Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EIP Invest, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
2 277 638 € 1 484 716 € 867 986 € 720 799 € 583 899 € 558 800 € 518 975 € 44 761 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 192 383 € 903 341 € 758 757 € 671 368 € 485 625 € 499 562 € 500 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
690 527 € 703 661 € 457 750 € 471 688 € 485 625 € 499 562 € 500 000 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
688 932€ 445 312€ 456 250€ 467 188€ 478 125€ 489 062€ 500 000€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 595€ 258 349€ 1 500€ 4 500€ 7 500€ 10 500€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
501 856 € 199 680 € 301 007 € 199 680 € 0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
199 680€ 199 680€ 199 680€ 199 680€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
302 176€ 101 327€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 085 255 € 581 375 € 109 229 € 49 431 € 98 274 € 59 238 € 18 975 € 44 761 €
015
B.I.
Zásoby
9€ 35€ 17€ 37€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
764€ 12 609€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
58 490 € 2 445 € 25 541 € 46 895 € 8 559 € 1 021 € 315 € 21 264 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
7 480€ 1 649€ -7€ 46 055€ 7 972€ 735€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
315€ 664€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
51 010€ 796€ 25 548€ 840€ 587€ 286€ 20 600€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 026 765 € 578 157 € 83 653 € 2 519 € 89 678 € 58 217 € 18 660 € 10 888 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 026 765€ 578 157€ 83 653€ 2 519€ 89 678€ 58 217€ 18 660€ 10 888€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
2 277 638 € 1 484 716 € 867 986 € 720 799 € 583 899 € 558 800 € 518 975 € 44 761 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
1 586 863 € 885 195 € 279 630 € 122 662 € 70 921 € 43 464 € 21 035 € 6 188 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 1 785€ 664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
857 695€ 252 131€ 95 162€ 43 421€ 16 679€ -4 630€ -1 115€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
701 668 € 605 564 € 156 968 € 51 741 € 27 457 € 22 430 € -3 514 € -1 115 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
690 775 € 599 521 € 588 356 € 598 137 € 512 978 € 515 336 € 497 940 € 38 573 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
556 788€ 556 704€ 556 702€ 556 702€ 496 702€ 496 702€ 296 701€ 33 956€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
56 648€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
63 995 € 42 817 € 31 654 € 41 435 € 16 276 € 18 634 € 201 239 € 4 617 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
13 189€ 12 252€ 12 030€ 12 844€ 12 352€ 12 530€ 200 279€ 3 278€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 762€ 489€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
41 564€ 30 076€ 19 624€ 16 591€ 3 924€ 6 104€ 960€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
7 480€ 12 000€ 1 339€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
13 344€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci