Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 813 764 € 7 412 705 € 8 192 858 € 8 792 746 € 6 198 676 € 6 938 791 € 7 742 897 € 8 712 443 € 9 161 578 € 10 099 966 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 166 984 € 6 763 964 € 7 573 636 € 8 188 496 € 5 919 988 € 6 815 053 € 7 712 553 € 8 705 308 € 9 157 118 € 10 084 766 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 166 984 € 6 763 964 € 7 573 636 € 8 188 496 € 5 919 988 € 6 815 053 € 7 712 553 € 8 705 308 € 9 157 118 € 10 084 766 €
012
A.II.1
Pozemky
56 464€ 56 464€ 56 464€ 56 464€
013
A.II.2
Stavby
5 586 833€ 6 307 648€ 7 030 758€ 7 753 869€ 5 474 663€ 6 079 506€ 6 684 350€ 7 289 194€ 7 767 995€ 8 340 454€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
173 421€ 182 461€ 282 092€ 361 193€ 445 325€ 735 547€ 1 028 203€ 1 139 112€ 1 289 541€ 1 618 442€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
225 859€ 217 391€ 203 222€ 16 970€ 277 002€ 99 582€ 125 870€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
124 407€ 1 100€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
643 835 € 645 821 € 616 278 € 549 559 € 190 851 € 120 793 € 25 803 € 3 778 € 1 105 € 11 838 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
21 857 € 15 236 € 23 249 € 20 313 €
035
B.I.1
Materiál
3 439€ 4 764€ 5 487€ 1 747€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
18 418€ 10 472€ 17 762€ 18 566€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
536 073 € 533 879 € 388 112 € 241 884 € 126 596 € 51 555 € 12 049 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
536 073€ 533 879€ 388 112€ 241 884€ 126 596€ 51 555€ 12 049€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
48 670 € 42 579 € 199 820 € 53 477 € 57 042 € 64 718 € 6 980 € 658 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
30 622 € 2 064 € 2 144 € 13 997 € 9 084 € 59 400 € 658 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
30 622€ 2 064€ 2 144€ 13 997€ 9 084€ 59 400€ 658€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 270€ 40 023€ 192 455€ 37 442€ 47 957€ 6 980€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 778€ 492€ 5 221€ 2 038€ 1€ 5 318€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
37 235 € 54 127 € 5 097 € 233 885 € 7 213 € 4 520 € 6 774 € 3 778 € 1 105 € 11 180 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 423€ 3 359€ 2 446€ 3 348€ 164€ 88€ 104€ 54€ 128€ 74€
073
B.V.2.
Účty v bankách
28 812€ 50 768€ 2 651€ 230 537€ 7 049€ 4 432€ 6 670€ 3 724€ 977€ 11 106€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 945 € 2 920 € 2 944 € 54 691 € 87 837 € 2 945 € 4 541 € 3 357 € 3 355 € 3 362 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 945€ 2 920€ 2 944€ 54 691€ 3 207€ 2 945€ 4 541€ 3 357€ 3 355€ 3 362€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
84 630€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 813 764 € 7 412 705 € 8 192 858 € 8 792 746 € 6 198 676 € 6 938 791 € 7 742 897 € 8 712 443 € 9 161 578 € 10 099 966 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
123 100 € 54 610 € 590 826 € 1 144 045 € 1 100 669 € 1 201 261 € 982 849 € 802 354 € 568 577 € 452 904 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
107 306 € 107 306 € 107 306 € 107 306 € 107 306 € 107 306 € 107 306 € 107 306 € 107 306 € 107 306 €
082
A.I.1
Základné imanie
107 306€ 107 306€ 107 306€ 107 306€ 107 306€ 107 306€ 107 306€ 107 306€ 107 306€ 107 306€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
25 969 € 25 969 € 25 969 € 25 969 € 25 969 € 25 969 € 25 969 € 25 969 € 25 969 € 25 969 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
25 969€ 25 969€ 25 969€ 25 969€ 25 969€ 25 969€ 25 969€ 25 969€ 25 969€ 25 969€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-78 665 € 457 551 € 1 010 770 € 967 395 € 1 067 986 € 849 574 € 669 079 € 433 302 € 319 630 € 288 696 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
457 551€ 1 010 770€ 967 395€ 1 067 986€ 849 574€ 669 079€ 433 302€ 319 630€ 288 696€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-78 665€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
68 490 € -536 216 € -553 219 € 43 375 € -100 592 € 218 412 € 180 495 € 235 777 € 115 672 € 30 933 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 683 774 € 7 356 284 € 7 601 042 € 7 638 516 € 5 098 007 € 5 737 530 € 6 760 048 € 7 910 089 € 8 593 001 € 9 646 915 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 755 883 € 2 416 588 € 2 726 067 € 3 036 521 € 561 628 € 582 158 € 808 814 € 802 425 € 760 929 € 762 452 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
1 548 491 € 1 858 189 € 2 167 887 € 2 477 586 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 548 491€ 1 858 189€ 2 167 887€ 2 477 586€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 200 000€ 550 000€ 550 000€ 550 000€ 550 000€ 550 000€ 750 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 392€ 8 399€ 8 180€ 8 935€ 9 190€ 6 398€ 3 598€ 2 946€ 680€ 1 225€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 438€ 25 760€ 55 216€ 72 371€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
27 108€ 60 249€ 61 227€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 279 457€ 1 974 257€ 2 669 057€ 3 132 257€ 3 537 557€ 4 232 357€ 4 927 157€ 5 621 957€ 6 510 476€ 7 464 056€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 636 899 € 1 856 223 € 1 511 086 € 1 036 659 € 245 048 € 190 395 € 303 309 € 571 361 € 344 270 € 447 979 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 288 037 € 1 528 459 € 1 190 397 € 872 201 € 84 556 € 28 637 € 141 058 € 413 827 € 259 379 € 366 366 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 288 037€ 1 528 459€ 1 190 397€ 872 201€ 84 556€ 28 637€ 141 058€ 413 827€ 259 379€ 366 366€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
25 337€ 23 306€ 22 976€ 33 695€ 57 380€ 29 918€ 18 811€ 15 855€ 15 031€ 14 661€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 836€ 14 857€ 14 515€ 17 563€ 36 896€ 18 609€ 11 929€ 9 890€ 9 500€ 9 119€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
24 234€ 6 440€ 3 738€ 82 570€ 28 110€ 67 152€ 68 989€ 88 015€ 54 987€ 13 262€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
284 455€ 283 161€ 279 460€ 30 630€ 38 106€ 46 079€ 62 522€ 43 774€ 5 373€ 44 571€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
18 315 € 21 756 € 27 467 € 27 779 € 58 974 € 37 820 € 25 968 € 25 826 € 23 746 € 18 848 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
12 095€ 16 372€ 21 928€ 23 229€ 56 574€ 35 420€ 23 568€ 23 426€ 23 746€ 18 848€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 220€ 5 384€ 5 539€ 4 550€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 400€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
993 220€ 1 087 460€ 667 365€ 405 300€ 694 800€ 694 800€ 694 800€ 888 520€ 953 580€ 953 580€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 890 € 1 811 € 990 € 10 185 € 147 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
147€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 890€ 1 811€ 990€ 10 185€