Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MOF HOLDING, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
42 764 703 € 51 997 219 € 48 397 688 € 32 863 519 € 42 049 724 € 39 721 455 € 48 433 129 € 47 315 455 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
16 805 452 € 18 180 211 € 29 697 567 € 27 043 797 € 25 389 939 € 23 680 416 € 15 670 847 € 16 102 746 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
200 €
005
A.I.2
Software
200€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
417 608 € 478 946 € 540 445 € 569 180 € 554 788 € 181 612 € 206 471 € 216 942 €
013
A.II.2
Stavby
135 120€ 142 947€ 150 775€ 158 603€ 166 430€ 8 527€ 10 130€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
282 488€ 335 999€ 389 670€ 410 577€ 181 358€ 181 612€ 197 944€ 206 795€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
207 000€ 17€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
16 387 844 € 17 701 265 € 29 157 122 € 26 474 617 € 24 835 151 € 23 498 804 € 15 464 376 € 15 885 604 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
61 079€ 61 079€ 61 079€ 36 362€ 9 802 221€ 7 730 726€ 36 362€ 36 362€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
15 447 073€ 15 033 159€ 13 237 327€ 11 003 572€ 5 363 007€ 5 423 233€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
2 106 534€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
677 705€ 2 405 040€ 15 656 729€ 15 232 696€ 14 830 943€ 15 566 091€ 8 767 678€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
201 987€ 201 987€ 201 987€ 201 987€ 201 987€ 201 987€ 1 297 329€ 43 808€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
8 275 667€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
25 957 393 € 33 814 998 € 18 698 550 € 5 818 135 € 16 658 349 € 16 039 134 € 32 713 570 € 31 104 543 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
198 368 € 47 305 € 1 535 576 € 1 960 066 € 2 252 498 €
035
B.I.4
Zvieratá
600€
036
B.I.5
Tovar
198 368€ 47 305€ 1 535 576€ 1 960 066€ 2 251 898€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
3 299 456 € 178 129 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
3 299 456€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
178 129€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
830 452 € 2 496 685 € 3 193 228 € 3 229 828 € 2 524 802 € 11 425 850 € 19 302 223 € 17 625 511 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
510 301€ 92 234€ 260 556€ 61 976€ 178 704€ 1 202 909€ 2 300 421€ 2 616 393€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
360 342€ 43 436€ 4 233 634€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
128 025€ 38 041€ 299 320€ 2 564 879€ 3 033 634€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
714 617€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
185 075€ 10 459€ 160 109€ 41 021€ 32 092€ 68 716€ 68 931€ 428 045€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7 051€ 2 355 951€ 2 473 243€ 561 952€ 1 953 664€ 10 110 789€ 13 899 237€ 9 632 822€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
21 827 485 € 31 318 313 € 15 505 322 € 2 389 939 € 14 086 242 € 3 077 708 € 11 273 152 € 11 226 534 €
056
B.IV.1
Peniaze
112€ 116€ 115€ 116€ 110€ 110€ 107€ 147€
057
B.IV.2
Účty v bankách
16 774 441€ 11 017 170€ 346 988€ 1 526 465€ 13 378 960€ 744 350€ 10 004 542€ 501 143€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
10 000 000€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
5 052 932€ 20 301 027€ 15 158 219€ 863 358€ 707 172€ 2 333 248€ 1 161 943€ 725 244€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
106 560€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 858 € 2 010 € 1 571 € 1 587 € 1 436 € 1 905 € 48 712 € 108 166 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 858€ 2 010€ 1 571€ 1 587€ 1 220€ 1 220€ 1 220€ 1 317€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
216€ 685€ 47 492€ 106 849€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
42 764 703 € 51 997 219 € 48 397 688 € 32 863 519 € 42 049 724 € 39 721 455 € 48 433 129 € 47 315 455 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
19 977 981 € 19 929 577 € 18 563 705 € 15 990 747 € 13 163 552 € 10 506 927 € 8 918 747 € 9 530 387 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
7 424 573 € 7 097 580 € 5 678 873 € 3 914 207 € 2 936 413 € 1 283 478 € -862 392 € -785 598 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
3 319€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
7 424 573€ 7 097 580€ 5 678 873€ 3 914 207€ 2 936 413€ 1 283 478€ -862 392€ -788 917€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 3 319€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
12 792 164 € 12 845 001 € 12 036 708 € 10 187 307 € 9 910 072 € 9 142 018 € 10 579 352 € 10 635 167 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 531 593€ 14 531 593€ 13 723 301€ 11 873 900€ 11 596 665€ 11 082 771€ 11 121 212€ 11 121 212€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 739 429€ -1 686 592€ -1 686 593€ -1 686 593€ -1 686 593€ -1 940 753€ -541 860€ -486 045€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-278 588 € -52 836 € 808 292 € 1 849 401 € 277 235 € 41 599 € -838 045 € -355 695 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
22 786 722 € 32 067 642 € 29 833 983 € 16 872 772 € 28 886 172 € 29 214 528 € 39 514 382 € 37 785 068 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
17 087 € 45 105 € 33 184 € 27 547 € 27 284 € 3 762 € 3 000 € 3 500 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
987€ 1 455€ 10 234€ 4 597€ 4 334€ 3 762€ 3 000€ 3 500€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
16 100€ 43 650€ 22 950€ 22 950€ 22 950€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
22 734 213 € 32 003 873 € 29 556 829 € 16 551 060 € 25 092 663 € 24 261 108 € 31 983 328 € 34 833 715 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
12 209 343€ 24 413 475€ 24 115 926€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
20 758 394€ 28 788 496€ 24 059 626€ 31 979 826€ 34 796 287€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 790€ 3 748€ 3 693€ 3 633€ 3 592€ 3 540€ 3 502€ 3 502€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 200€ 1 333 498€ 4 034 853€ 3 337 853€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 970 829€ 1 878 131€ 1 458 657€ 1 000 231€ 675 596€ 141 642€ 33 926€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
35 422 € 18 664 € 243 970 € 294 165 € 3 766 225 € 4 949 658 € 6 612 795 € 1 355 196 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
31 995€ 7 569€ 231 634€ 28 526€ 424 979€ 1 421 923€ 1 534 640€ 1 020 913€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 124€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 234€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 768 468€ 41 165€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 337 853€ 3 337 853€ 32 862€ 32 862€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
412€ 449€ 2 305€ 1 969€ 1 625€ 1 873€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
285€ 311€ 1 593€ 1 633€ 1 321€ 1 320€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 730€ 10 335€ 8 438€ 262 037€ 447€ 182 568€ 17 693€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 887€ 259 132€ 259 132€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
915 259€ 350 117€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 242 540 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 242 540€