Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
59 130 € 169 430 € 177 305 € 151 158 € 101 067 € 67 895 € 64 841 € 61 801 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
4 260 € 9 227 € 14 195 € 22 657 € 8 156 € 14 876 € 23 655 € 10 292 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
4 260 € 9 227 € 14 195 € 22 657 € 8 156 € 14 876 € 23 655 € 10 292 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 260€ 9 227€ 14 195€ 22 657€ 8 156€ 14 876€ 23 655€ 10 292€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
54 870 € 160 203 € 163 110 € 128 501 € 92 911 € 53 019 € 41 186 € 51 509 €
015
B.I.
Zásoby
29 745€ 40 149€ 44 599€ 35 617€ 18 014€ 16 621€ 13 174€ 10 306€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
77€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
22 745 € 109 651 € 91 942 € 66 605 € 74 843 € 36 316 € 27 923 € 33 548 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
17 759€ 18 773€ 23 254€ 15 205€ 22 033€ 11 276€ 10 230€ 11 834€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
789€ 14 074€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4 986€ 90 878€ 67 899€ 51 400€ 52 810€ 25 040€ 17 693€ 7 640€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 380 € 10 403 € 26 569 € 26 279 € 54 € 82 € 89 € 7 578 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 380€ 10 403€ 26 569€ 26 279€ 54€ 82€ 89€ 7 578€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
59 130 € 169 430 € 177 305 € 151 158 € 101 067 € 67 895 € 64 841 € 61 801 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
7 867 € 3 333 € 911 € 1 006 € -3 335 € -8 390 € -8 076 € -8 926 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-3 971€ -6 392€ -6 297€ -3 637€ -1 693€ -15 378€ -16 306€ -18 016€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
4 535 € 2 422 € -95 € -2 660 € -8 945 € -315 € 927 € 2 451 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
51 263 € 166 097 € 176 394 € 150 152 € 104 402 € 76 285 € 72 917 € 70 727 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
48 940 € 101 205 € 108 268 € 87 850 € 83 950 € 45 635 € 45 261 € 50 451 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
38 316€ 91 965€ 102 403€ 83 215€ 77 191€ 41 661€ 40 834€ 32 832€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 571€ 3 451€ 2 352€ 2 339€ 2 348€ 920€ 931€ 893€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 753€ 3 554€ 1 724€ 641€ 2 904€ 1 925€ 2 433€ 15 723€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 300€ 2 235€ 1 789€ 1 655€ 1 507€ 1 129€ 1 063€ 1 003€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 117€ 1 299€ 913€ 916€ 785€ 677€ 676€ 428€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 206€ 63 593€ 67 213€ 61 386€ 19 667€ 29 973€ 26 980€ 19 848€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci