Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Alza.sk s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
30 724 784 € 34 072 341 € 22 630 290 € 13 517 074 € 15 804 594 € 10 725 649 € 12 456 383 € 6 223 377 € 3 697 000 € 329 512 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
16 178 951 € 15 387 878 € 8 916 623 € 5 152 036 € 4 368 358 € 4 402 360 € 4 701 680 € 2 563 556 € 135 631 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 270 € 918 € 1 573 € 2 233 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 270€ 918€ 1 573€ 2 233€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
16 178 951 € 15 387 878 € 8 916 623 € 5 152 036 € 4 368 088 € 4 401 442 € 4 700 107 € 2 561 323 € 135 631 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
4 508€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 270 868€ 13 081 905€ 6 936 268€ 3 738 791€ 4 326 459€ 4 401 442€ 4 664 816€ 1 400 498€ 135 631€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 809 875€ 1 553 659€ 1 642 602€ 1 263 592€ 41 629€ 35 291€ 317 229€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
93 700€ 752 314€ 337 753€ 149 653€ 843 596€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
14 010 666 € 18 412 352 € 13 334 198 € 8 086 731 € 11 159 086 € 5 891 233 € 7 327 377 € 3 649 842 € 3 142 676 € 309 246 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 087 294 € 7 077 493 € 4 569 432 € 1 873 599 € 1 447 230 € 1 439 144 € 575 246 € 355 768 € 259 320 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
305 351€ 173 623€ 99 269€ 62 673€ 64 281€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
3 781 943€ 6 903 870€ 4 470 163€ 1 810 926€ 1 382 949€ 1 439 144€ 575 246€ 355 768€ 259 320€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
10 465 € 0 € 0 € 183 867 € 127 877 € 0 € 49 476 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
10 465€ 183 867€ 127 877€ 49 476€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 222 755 € 6 374 249 € 3 870 915 € 3 804 330 € 4 417 517 € 1 974 997 € 2 554 569 € 1 198 125 € 1 104 193 € 298 790 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 199 522 € 6 344 035 € 3 804 879 € 3 784 762 € 4 405 760 € 1 971 368 € 2 473 714 € 1 035 331 € 1 097 533 € 293 170 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 367 231€ 2 445 812€ 1 777 156€ 2 116 779€ 1 127 573€ 826 483€ 903 034€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 832 291€ 3 898 223€ 2 027 723€ 1 667 983€ 3 278 187€ 1 144 885€ 1 570 680€ 1 035 331€ 1 097 533€ 293 170€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
43 550€ 6 316€ 80 120€ 162 794€ 0€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
23 233€ 30 214€ 22 486€ 13 252€ 11 757€ 3 629€ 735€ 6 660€ 5 620€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 690 152 € 4 960 610 € 4 893 851 € 2 224 935 € 5 166 462 € 2 477 092 € 4 197 562 € 2 046 473 € 1 779 163 € 10 456 €
072
B.V.1.
Peniaze
238 587€ 302 772€ 328 811€ 311 034€ 288 101€ 292 250€ 313 532€ 278 844€ 185 371€ 0€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 451 565€ 4 657 838€ 4 565 040€ 1 913 901€ 4 878 361€ 2 184 842€ 3 884 030€ 1 767 629€ 1 593 792€ 10 456€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
535 167 € 272 111 € 379 469 € 278 307 € 277 150 € 432 056 € 427 326 € 9 979 € 418 693 € 20 266 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
535 167€ 272 111€ 379 469€ 245 192€ 276 986€ 327 046€ 427 326€ 9 979€ 8 982€ 2 737€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
33 115€ 164€ 105 010€ 409 711€ 17 529€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
30 724 784 € 34 072 341 € 22 630 290 € 13 517 074 € 15 804 594 € 10 725 649 € 12 456 383 € 6 223 377 € 3 697 000 € 329 512 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 103 035 € 2 874 006 € 2 071 675 € 2 141 274 € 1 650 150 € 866 693 € 575 801 € 520 099 € 294 218 € 82 328 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
73 312 € 73 312 € 73 312 € 73 312 € 73 312 € 73 312 € 73 312 € 73 312 € 75 025 € 48 931 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
73 312€ 73 312€ 73 312€ 73 312€ 73 312€ 73 312€ 73 312€ 73 312€ 75 025€ 48 931€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 022 420 € 2 793 391 € 1 991 060 € 2 060 659 € 1 569 535 € 786 078 € 495 186 € 439 484 € 211 890 € 26 094 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
27 505 385 € 31 078 143 € 20 417 001 € 11 300 528 € 13 999 924 € 9 815 502 € 11 822 305 € 5 690 215 € 3 402 782 € 231 149 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
92 454 € 92 938 € 106 396 € 25 404 € 22 333 € 63 028 € 4 322 310 € 2 615 575 € 3 532 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 300 000€ 2 600 000€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
92 454€ 44 542€ 32 919€ 25 404€ 22 333€ 20 062€ 18 522€ 9 142€ 3 532€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
48 396€ 73 477€ 42 966€ 3 788€ 6 433€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
27 109 730 € 30 163 278 € 19 851 779 € 11 005 629 € 13 839 155 € 9 595 221 € 7 376 735 € 2 871 087 € 3 360 691 € 231 149 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
25 225 094 € 27 941 502 € 18 412 049 € 9 744 470 € 12 282 809 € 8 133 757 € 5 961 282 € 2 519 407 € 2 632 705 € 28 485 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
21 802 169€ 24 123 012€ 15 944 732€ 7 645 461€ 7 296 631€ 7 271 031€ 5 002 270€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 422 925€ 3 818 490€ 2 467 317€ 2 099 009€ 4 986 178€ 862 726€ 959 012€ 2 519 407€ 2 632 705€ 28 485€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
313 328€ 452 094€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
270€ 1 648€ 31 493€ 171 229€ 108 011€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
537 810€ 653 272€ 480 134€ 348 072€ 234 813€ 215 615€ 165 288€ 126 447€ 68 776€ 42 010€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
353 239€ 441 145€ 321 111€ 226 686€ 154 250€ 147 086€ 106 308€ 79 551€ 43 707€ 24 994€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
986 553€ 1 118 420€ 633 463€ 681 696€ 1 164 313€ 783 665€ 690 614€ 112 739€ 442 554€ 27 271€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 034€ 8 669€ 5 022€ 3 057€ 2 970€ 1 770€ 1 149€ 1 450€ 1 720€ 378€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
303 201 € 821 874 € 458 775 € 269 445 € 138 436 € 157 253 € 123 260 € 203 553 € 38 559 € 0 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
284 691€ 795 609€ 256 638€ 212 820€ 115 870€ 104 920€ 63 500€ 46 346€ 38 559€ 0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
18 510€ 26 265€ 202 137€ 56 625€ 22 566€ 52 333€ 59 760€ 157 207€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
53€ 51€ 50€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
116 364 € 120 192 € 141 614 € 75 272 € 154 520 € 43 454 € 58 277 € 13 063 € 0 € 16 035 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 121€ 61 682€ 0€ 16 035€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
116 364€ 120 192€ 141 614€ 74 151€ 92 838€ 43 454€ 58 277€ 13 063€ 0€ 0€