Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 237 355 € 4 099 990 € 2 613 475 € 1 090 055 € 1 014 149 € 664 969 € 615 705 € 697 585 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
165 176 € 194 691 € 156 844 € 118 992 € 142 800 € 85 228 € 59 390 € 15 062 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
9 300 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
9 300€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
155 876 € 194 691 € 156 844 € 118 992 € 142 800 € 85 228 € 59 390 € 15 062 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
56 715€ 58 375€ 60 035€ 61 695€ 82 585€ 84 749€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
99 161€ 136 316€ 86 711€ 57 297€ 60 215€ 479€ 6 229€ 15 062€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 098€ 40 575€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
12 586€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 066 996 € 3 901 451 € 2 452 335 € 969 437 € 869 827 € 579 180 € 555 878 € 681 968 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
334 713 € 1 399 916 € 907 267 € 83 581 € 94 469 € 76 509 € 15 559 € 107 399 €
035
B.I.1
Materiál
212 695€ 1 266 037€ 844 604€ 11 174€ 91 847€ 76 509€ 15 559€ 98 331€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
28 798€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
122 018€ 133 879€ 62 663€ 43 609€ 2 622€ 9 068€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 721 130 € 2 494 081 € 1 540 471 € 876 176 € 296 432 € 92 309 € 169 018 € 183 916 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
969 544 € 1 962 812 € 1 230 872 € 386 794 € 247 702 € 46 445 € 138 728 € 152 572 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
969 544€ 1 962 812€ 1 230 872€ 386 794€ 247 702€ 46 445€ 138 728€ 152 572€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
622 078€ 449 559€ 245 121€ 480 000€ 26 684€ 26 771€ 8 728€ 10 829€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
66 035€ 79 564€ 61 183€ 6 635€ 20 091€ 17 781€ 21 209€ 20 515€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
63 473€ 2 146€ 3 295€ 2 747€ 1 955€ 1 312€ 353€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
11 153 € 7 454 € 4 597 € 9 680 € 478 926 € 410 362 € 371 301 € 390 653 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 170€ 3 230€ 2 321€ 2 257€ 476 850€ 409 181€ 278 247€ 389 516€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 983€ 4 224€ 2 276€ 7 423€ 2 076€ 1 181€ 93 054€ 1 137€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 183 € 3 848 € 4 296 € 1 626 € 1 522 € 561 € 437 € 555 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 183€ 3 848€ 4 296€ 1 626€ 1 522€ 561€ 437€ 555€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 237 355 € 4 099 990 € 2 613 475 € 1 090 055 € 1 014 149 € 664 969 € 615 705 € 697 585 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
810 501 € 862 912 € 631 989 € 359 861 € 333 562 € 318 858 € 311 072 € 312 155 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
310 000 € 310 000 € 310 000 € 310 000 € 310 000 € 310 000 € 310 000 € 310 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
310 000€ 310 000€ 310 000€ 310 000€ 310 000€ 310 000€ 310 000€ 310 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
29 120 € 17 627 € 4 307 € 2 260 € 1 524 € 1 134 € 821 € 751 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
29 120€ 17 627€ 4 307€ 2 260€ 1 524€ 1 134€ 821€ 751€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-9 459 € -2 743 € -3 805 € -9 531 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-9 459€ -2 743€ -3 805€ -9 531€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
459 655 € 308 168 € 55 085 € 16 202 € 7 336 € -62 € -5 997 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
459 655€ 308 168€ 55 085€ 16 202€ 7 336€ 1 333€ 1 333€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 395€ -7 330€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
21 185 € 229 860 € 266 402 € 40 930 € 14 702 € 7 786 € 6 248 € 1 404 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 426 854 € 3 237 078 € 1 981 486 € 730 194 € 680 587 € 346 111 € 304 633 € 385 430 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
16 937 € 28 254 € 12 634 € 27 130 € 41 072 € 268 € 196 € 128 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
40 763€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
244€ 169€ 240€ 309€ 268€ 196€ 128€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
16 693€ 28 254€ 12 465€ 26 890€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 017 336 € 2 052 604 € 984 907 € 619 990 € 506 037 € 188 314 € 304 107 € 307 592 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
970 513 € 2 009 692 € 897 021 € 526 170 € 393 852 € 181 244 € 298 880 € 305 815 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
970 513€ 2 009 692€ 897 021€ 526 170€ 393 852€ 181 244€ 298 880€ 305 815€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
613€ 554€ 433€ 432€ 432€ 446€ 316€ 295€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 752€ 3 551€ 1 877€ 2 067€ 3 281€ 1 732€ 988€ 632€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 792€ 2 596€ 1 451€ 1 559€ 2 391€ 1 426€ 708€ 496€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
822€ 1 316€ 65 894€ 6 328€ 2 653€ 3 398€ 3 215€ 354€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
9 459€ 2 743€ 3 805€ 9 531€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
24 385€ 32 152€ 14 426€ 73 903€ 103 428€ 68€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
71 574 € 2 961 € 2 081 € 585 € 1 932 € 330 € 330 € 330 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 694€ 2 961€ 2 081€ 585€ 1 143€ 330€ 330€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
66 880€ 789€ 330€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
321 007€ 418 259€ 461 864€ 82 489€ 81 546€ 91 199€ 77 380€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 735 000€ 520 000€ 50 000€ 66 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé