Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Essity Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
121 016 000 € 121 486 000 € 125 074 000 € 117 111 000 € 103 622 613 € 84 928 370 € 87 311 068 € 94 515 506 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
66 309 000 € 68 338 000 € 73 846 000 € 66 640 000 € 61 009 820 € 55 945 273 € 55 298 547 € 58 691 220 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
88 000 € 107 000 € 125 000 € 115 000 € 49 156 € 81 661 € 2 176 469 € 90 650 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
82 000€ 86 000€ 125 000€ 40 000€ 49 156€ 63 173€ 48 977€ 90 650€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
2 127 492€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 000€ 21 000€ 0€ 75 000€ 18 488€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
66 220 000 € 68 231 000 € 73 720 000 € 66 525 000 € 60 960 664 € 55 863 612 € 53 122 078 € 46 999 138 €
012
A.II.1
Pozemky
1 008 000€ 1 008 000€ 1 008 000€ 328 000€ 1 008 234€ 1 008 234€ 1 008 234€ 327 839€
013
A.II.2
Stavby
16 642 000€ 18 008 000€ 19 232 000€ 18 470 000€ 17 312 034€ 18 530 343€ 19 711 130€ 17 736 170€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
42 331 000€ 44 579 000€ 49 621 000€ 25 443 000€ 29 851 718€ 32 106 296€ 28 518 647€ 27 797 528€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
229 000€ 127 000€ 149 000€ 160 000€ 156 720€ 117 594€ 139 941€ 133 299€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 010 000€ 4 508 000€ 3 710 000€ 22 125 000€ 2 799 620€ 4 101 145€ 2 223 923€ 915 640€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 9 832 338€ 1 520 203€ 88 662€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
11 601 432 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
11 601 432€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
54 470 000 € 52 888 000 € 50 943 000 € 50 472 000 € 42 155 866 € 28 518 684 € 31 512 397 € 35 311 064 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
12 698 000 € 12 686 000 € 14 028 000 € 12 585 000 € 12 504 502 € 10 180 963 € 9 561 378 € 10 218 361 €
035
B.I.1
Materiál
6 872 000€ 6 416 000€ 6 216 000€ 5 783 000€ 5 079 355€ 5 821 096€ 5 259 640€ 4 632 983€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 53 000€ 33 000€ 42 967€ 55 079€ 56 769€ 86 706€
037
B.I.3
Výrobky
5 080 000€ 5 892 000€ 7 245 000€ 6 195 000€ 6 748 858€ 3 733 216€ 3 488 620€ 4 336 801€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
746 000€ 377 000€ 515 000€ 573 000€ 633 322€ 571 572€ 756 349€ 1 161 871€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 1 127 000 € 1 938 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 1 127 000€ 1 938 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
39 061 000 € 34 960 000 € 37 718 000 € 29 056 322 € 18 284 600 € 21 432 324 € 24 003 240 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
18 448 000 € 19 833 000 € 17 150 000 € 17 148 000 € 16 785 626 € 17 565 737 € 17 132 919 € 17 243 652 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
14 427 000€ 15 176 000€ 12 782 000€ 13 255 000€ 13 178 447€ 13 944 015€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 021 000€ 4 657 000€ 4 368 000€ 3 893 000€ 3 607 179€ 3 621 722€ 17 132 919€ 17 243 652€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
21 691 000€ 18 544 000€ 15 750 000€ 15 500 000€ 12 000 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
3 409 035€ 5 400 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
926 000€ 189 000€ 1 637 000€ 198 000€ 154 908€ 675 096€ 833 742€ 1 347 205€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
7 000€ 14 000€ 11 000€ 11 000€ 103 553€ 26 710€ 36 143€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
700 000€ 481 000€ 412 000€ 4 861 000€ 12 235€ 17 057€ 20 485€ 12 383€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
-1 000 € 14 000 € 17 000 € 169 000 € 595 042 € 53 121 € 518 695 € 1 089 463 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 14 000€ 14 000€ 5 000€ 5 589€ 4 327€ 381€ 4 941€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-1 000€ 0€ 3 000€ 163 000€ 589 453€ 48 794€ 518 314€ 1 084 522€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
237 000 € 261 000 € 285 000 € 0 € 456 927 € 464 413 € 500 124 € 513 222 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 332 834€ 356 735€ 380 635€ 404 537€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€ 124 093€ 107 678€ 119 448€ 108 512€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
41€ 173€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
121 016 000 € 121 486 000 € 125 074 000 € 117 112 000 € 103 622 613 € 84 928 370 € 87 311 068 € 94 515 506 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
79 833 000 € 77 548 000 € 82 049 000 € 76 553 000 € 63 348 068 € 44 957 504 € 53 688 337 € 61 310 400 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
12 288 000 € 12 288 000 € 12 288 000 € 12 288 000 € 12 288 389 € 12 288 389 € 12 288 389 € 12 288 389 €
082
A.I.1
Základné imanie
12 288 000€ 12 288 000€ 12 288 000€ 12 288 000€ 12 288 389€ 12 288 389€ 12 288 389€ 12 288 389€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 229 000 € 1 229 000 € 1 229 000 € 1 229 000 € 1 228 839 € 1 228 839 € 1 228 839 € 1 228 839 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 229 000€ 1 229 000€ 1 229 000€ 1 229 000€ 1 228 839€ 1 228 839€ 1 228 839€ 1 228 839€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 4 000 € -35 000 € 73 682 € -7 755 278 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-7 755 278€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
73 682€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
66 316 000 € 64 031 000 € 68 527 000 € 63 071 000 € 31 440 278 € 17 671 109 € 30 548 450 € 42 164 726 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
66 316 000€ 64 031 000€ 68 527 000€ 63 071 000€ 31 440 278€ 17 671 109€ 30 548 450€ 42 164 726€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
0 € 18 390 562 € 13 769 167 € 9 548 977 € 13 383 724 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
41 183 000 € 43 938 000 € 43 024 000 € 40 558 000 € 39 986 425 € 39 647 459 € 33 257 081 € 32 796 494 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 024 000 € 207 000 € 0 € 1 229 000 € 2 536 823 € 2 832 738 € 2 486 968 € 1 844 152 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 000€ 12 000€ 0€ 21 651€ 29 374€ 19 087€ 9 392€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
182 000€ 195 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
835 000€ 0€ 1 229 000€ 2 515 172€ 2 803 364€ 2 467 881€ 1 834 760€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 481 000 € 1 300 000 € 3 057 000 € 671 000 € 649 989 € 669 696 € 576 242 € 559 328 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 481 000€ 1 300 000€ 3 057 000€ 671 000€ 649 989€ 669 696€ 576 242€ 559 328€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
36 076 000 € 37 316 000 € 37 049 000 € 36 761 000 € 35 590 342 € 34 854 192 € 29 461 872 € 29 340 565 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
31 331 000 € 33 257 000 € 33 453 000 € 33 402 000 € 32 974 878 € 31 777 916 € 27 782 179 € 27 698 480 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 794 000€ 3 250 000€ 3 657 000€ 3 671 000€ 3 927 133€ 3 869 808€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
27 538 000€ 30 007 000€ 29 795 000€ 29 731 000€ 29 047 745€ 27 908 108€ 27 782 179€ 27 698 480€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
714 000€ 260 000€ 504 000€ 571 000€ 970 606€ 343 333€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
483 521€ 273 706€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 404 000€ 1 284 000€ 2 193 000€ 1 762 000€ 690 830€ 672 981€ 629 211€ 526 466€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
167 000€ 173 000€ 48 000€ 571 000€ 492 959€ 490 666€ 465 779€ 385 596€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
719 000€ 694 000€ 608 000€ 136 000€ 461 069€ 1 569 003€ 100 861€ 442 667€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
69 000€ 34 000€ 6 000€ 55 000€ 13 650€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 672 000€ 1 614 000€ 237 000€ 265 000€ 293€ 321€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 603 000 € 5 115 000 € 2 918 000 € 1 897 000 € 1 209 271 € 1 290 833 € 731 999 € 1 052 449 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
0€ 262 859€ 232 327€ 438 673€ 624 327€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 603 000€ 5 115 000€ 2 918 000€ 1 897 000€ 946 412€ 1 058 506€ 293 326€ 428 122€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 288 120 € 323 407 € 365 650 € 408 612 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 288 120€ 323 407€ 365 650€ 408 612€