Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 523 778 € 2 621 740 € 2 762 883 € 2 858 183 € 3 041 347 € 2 979 844 € 3 117 799 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 480 152 € 2 557 882 € 2 662 772 € 2 735 726 € 2 838 649 € 2 942 906 € 3 068 320 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 480 152 € 2 557 882 € 2 662 772 € 2 735 726 € 2 838 649 € 2 942 906 € 3 068 320 €
012
A.II.1
Pozemky
183 844€ 183 844€ 183 844€ 183 844€ 183 844€ 183 844€ 183 844€
013
A.II.2
Stavby
2 156 294€ 2 230 302€ 2 304 310€ 2 377 147€ 2 452 469€ 2 485 874€ 2 526 058€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
140 014€ 143 736€ 174 618€ 174 735€ 202 336€ 273 188€ 358 418€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
42 165 € 62 338 € 96 909 € 120 825 € 200 913 € 36 571 € 49 078 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
18 911 € 25 132 € 21 809 € 22 335 € 16 715 € 12 817 € 19 965 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
18 911€ 25 132€ 21 809€ 22 335€ 16 715€ 12 817€ 19 965€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
14 138 € 30 630 € 17 821 € 18 222 € 21 862 € 18 034 € 23 266 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
14 138 € 30 630 € 17 897 € 18 222 € 21 862 € 18 034 € 23 266 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
14 138€ 30 630€ 17 897€ 18 222€ 21 862€ 18 034€ 23 266€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-76€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
9 116 € 6 576 € 57 279 € 80 268 € 162 336 € 5 720 € 5 847 €
072
B.V.1.
Peniaze
26 417€ 15 756€ 15 515€ 13 926€ 154 728€ 5 720€ 5 480€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-17 301€ -9 180€ 41 764€ 66 342€ 7 608€ 367€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 461 € 1 520 € 3 202 € 1 632 € 1 785 € 367 € 401 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 461€ 1 520€ 3 202€ 1 632€ 1 785€ 367€ 401€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 523 778 € 2 621 740 € 2 762 883 € 2 858 183 € 3 041 347 € 2 979 844 € 3 117 799 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 464 413 € 1 416 676 € 1 385 078 € 1 371 093 € 1 332 116 € 1 307 587 € 1 294 128 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 235 000 € 1 235 000 € 1 235 000 € 1 235 000 € 1 235 000 € 1 235 000 € 1 235 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 235 000€ 1 235 000€ 1 235 000€ 1 235 000€ 1 235 000€ 1 235 000€ 1 235 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
181 676 € 150 078 € 136 093 € 97 116 € 72 587 € 59 128 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
181 676€ 150 078€ 136 093€ 97 116€ 72 587€ 59 128€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
47 737 € 31 598 € 13 985 € 38 977 € 24 529 € 13 459 € 59 128 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 059 365 € 1 205 064 € 1 377 805 € 1 487 090 € 1 709 231 € 1 672 257 € 1 823 671 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
13 776 € 19 347 € 26 030 € 9 206 € 9 206 € 9 206 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
9 206 € 9 206 € 9 206 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
9 206€ 9 206€ 9 206€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
11 341€ 18 277€ 25 152€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 435€ 1 070€ 878€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
13 534 € 13 534 € 13 534 € 13 534 € 13 534 € 13 534 € 13 534 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
10 584€ 10 584€ 10 584€ 10 584€ 10 584€ 10 584€ 10 584€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 950€ 2 950€ 2 950€ 2 950€ 2 950€ 2 950€ 2 950€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
871 561€ 997 569€ 1 133 721€ 1 249 500€ 1 372 920€ 1 505 760€ 1 638 600€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
160 494 € 174 614 € 204 520 € 224 056 € 313 571 € 105 253 € 114 371 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
54 326 € 54 619 € 31 796 € 39 463 € 42 182 € 47 416 € 47 898 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
54 326€ 54 619€ 31 796€ 39 463€ 42 182€ 47 416€ 47 898€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
21 000€ 15 000€ 116 370€ 140 920€ 232 920€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
17 351€ 15 053€ 5 780€ 7 965€ 8 421€ 7 628€ 9 256€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
22 845€ 27 414€ 27 504€ 14 906€ 13 440€ 18 872€ 35 711€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
35 331€ 54 460€ 16 570€ 20 802€ 16 608€ 31 337€ 21 506€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9 641€ 8 068€ 6 500€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
38 504€ 47 960€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé