Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 092 563 € 941 492 € 872 736 € 837 886 € 741 643 € 739 193 € 735 689 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 145€ 6 826€ 5 600€ 6 050€ 5 917€ 4 841€ 4 809€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
535 280€ 487 458€ 436 155€ 411 050€ 338 439€ 371 268€ 368 564€
05
III.
Tržby z predaja služieb
542 215€ 443 879€ 428 815€ 419 624€ 395 087€ 361 372€ 360 278€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 923€ 3 329€ 2 166€ 1 162€ 2 200€ 1 712€ 2 038€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
994 599 € 853 187 € 816 076 € 693 076 € 620 825 € 628 845 € 566 687 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 723€ 321€ 1 877€ 967€ 818€ 473€ 913€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
423 686€ 313 185€ 289 986€ 257 150€ 227 287€ 220 827€ 196 477€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
115 523€ 119 852€ 178 801€ 140 006€ 134 098€ 139 632€ 83 467€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
350 096 € 281 869 € 227 284 € 190 565 € 151 345 € 140 497 € 138 893 €
16
E.1.
Mzdové náklady
256 894€ 211 340€ 165 885€ 142 602€ 109 838€ 101 610€ 98 708€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
88 316€ 67 142€ 57 705€ 44 273€ 38 419€ 35 643€ 32 870€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 886€ 3 387€ 3 694€ 3 690€ 3 088€ 3 244€ 7 315€
20
F.
Dane a poplatky
10 651€ 12 417€ 10 439€ 303€ 2 006€ 513€ 5 312€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
85 243€ 104 890€ 104 911€ 102 923€ 104 257€ 125 414€ 133 972€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
85 243€ 104 890€ 104 911€ 102 923€ 104 257€ 125 414€ 133 972€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 677€ 20 653€ 2 778€ 1 162€ 1 014€ 1 489€ 7 653€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
97 964 € 88 305 € 56 660 € 144 810 € 120 818 € 110 348 € 169 002 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
543 708 € 504 805 € 399 906 € 438 601 € 377 240 € 376 549 € 452 794 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 € 1 € -1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
-1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
35 848 € 42 492 € 38 957 € 94 841 € 89 372 € 93 092 € 92 213 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
24 510 € 31 928 € 30 942 € 67 063 € 76 313 € 84 182 € 83 475 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
24 510€ 31 928€ 67 063€ 76 313€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
30 942€ 84 182€ 83 475€
52
O.
Kurzové straty
91€ 31€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 247€ 10 533€ 8 015€ 27 778€ 13 059€ 8 910€ 8 738€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-35 848 € -42 491 € -38 957 € -94 840 € -89 371 € -93 093 € -92 213 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
62 116 € 45 814 € 17 703 € 49 970 € 31 447 € 17 255 € 76 789 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
14 379 € 14 216 € 3 718 € 10 993 € 6 918 € 3 796 € 17 661 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
14 379€ 14 216€ 3 718€ 10 993€ 6 918€ 3 796€ 17 661€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
47 737 € 31 598 € 13 985 € 38 977 € 24 529 € 13 459 € 59 128 €