Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

JJ Reality, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 460 € 8 169 € 51 195 € 308 069 € 226 171 € 70 485 € 84 638 € 235 740 € 199 732 € 79 990 € 6 993 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
749 € 2 033 € 8 646 € 81 732 € 53 783 € 38 110 € 65 878 € 99 963 € 131 276 € 7 839 € 1 977 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
0€ 0€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
749 € 2 033 € 8 646 € 81 732 € 53 783 € 38 110 € 65 878 € 99 963 € 131 276 € 7 839 € 1 977 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
36 500€ 10 445€ 0€ 0€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
749€ 2 033€ 8 646€ 45 232€ 53 783€ 38 110€ 55 433€ 99 963€ 131 276€ 7 839€ 1 977€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 € 0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
0€ 0€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
711 € 6 136 € 42 549 € 226 337 € 172 388 € 32 375 € 18 760 € 135 777 € 68 456 € 72 151 € 5 016 €
015
B.I.
Zásoby
38 001€ 37 251€ 109 510€ 24 407€ 5 791€ 26€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
0€ 0€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
93 € 1 243 € 49 798 € 9 685 € 13 115 € 11 684 € 5 093 € 22 157 € 59 568 € 4 492 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 200€ 3 298€ 2 220€ 13 070€ 11 530€ 2 400€ 58 700€ 1 086€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
93€ 43€ 7 465€ 45€ 1 983€ 20 367€ 128€ 528€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
46 500€ 154€ 710€ 1 790€ 740€ 2 878€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
711 € 6 043 € 41 306 € 138 538 € 125 452 € 19 260 € 7 076 € 21 174 € 21 892 € 6 792 € 498 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
711€ 6 043€ 41 306€ 138 538€ 125 452€ 19 260€ 7 076€ 21 174€ 21 892€ 6 792€ 498€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€ 0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 460 € 8 169 € 51 195 € 308 069 € 226 171 € 70 485 € 84 638 € 235 740 € 199 732 € 79 990 € 6 993 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-125 896 € -119 021 € -107 905 € 42 835 € 37 867 € 208 € 454 € 8 295 € 325 € -13 464 € -19 971 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
19 919 € 19 919 € 19 919 € 19 919 € 19 919 € 19 919 € 19 919 € 19 919 € 19 919 € 19 919 € 19 919 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
19 919€ 19 919€ 19 919€ 19 919€ 19 919€ 19 919€ 19 919€ 19 919€ 19 919€ 19 919€ 19 919€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
029
A.II.
Kapitálové fondy
66 000€ 66 993€ 66 993€ 66 993€ 993€ 3 993€ 993€ 0€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 078€ 2 071€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
0€ 0€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-140 932€ -129 815€ -45 076€ -50 044€ -88 696€ -53 450€ -14 609€ -25 579€ -36 368€ -41 961€ -27 273€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-6 875 € -11 117 € -84 740 € 4 968 € 37 659 € -35 246 € -73 841 € 10 970 € 10 789 € 6 507 € -14 688 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
127 356 € 127 190 € 159 100 € 265 234 € 188 304 € 70 277 € 84 184 € 227 445 € 199 407 € 93 454 € 26 964 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
2 270€ 25€ 70 000€ 182 000€ 65 500€ 80 500€ 222 500€ 195 551€ 86 500€ 21 097€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
0€ 0€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
53 € 2 196 € 1 817 € 6 346 € 6 178 € 4 588 € 3 544 € 4 621 € 3 327 € 6 593 € 5 374 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
-22€ 120€ 289€ 528€ 1 937€ 728€ 502€ 3 856€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 929€ 1 364€ 1 739€ 2 130€ 2 397€ 1 459€ 1 327€ 1 092€ 959€ 1 365€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
53€ 267€ 475€ 4 607€ 3 928€ 1 902€ 1 557€ 1 357€ 1 147€ 4 993€ 150€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
360€ 139€ 3€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
126€ 189€ 140€ 324€ 529€ 361€ 493€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
125 033€ 124 994€ 157 258€ 188 888€ 0€ 0€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€