Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
224 045 € 216 703 € 170 024 € 166 293 € 157 539 € 166 910 € 181 439 € 192 383 € 195 795 € 208 472 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
87 066 € 63 557 € 42 320 € 32 658 € 40 826 € 29 341 € 34 061 € 41 705 € 37 266 € 36 346 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
87 066 € 63 557 € 42 320 € 32 658 € 40 826 € 29 341 € 34 061 € 41 705 € 37 266 € 36 346 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
75 525€ 49 011€ 19 135€ 20 641€ 22 147€ 23 653€ 25 159€ 26 475€ 27 677€ 23 856€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 541€ 14 546€ 23 185€ 12 017€ 18 679€ 5 688€ 8 902€ 15 230€ 9 589€ 12 490€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
136 979 € 153 146 € 127 704 € 133 635 € 116 713 € 137 569 € 147 378 € 150 678 € 158 529 € 172 126 €
015
B.I.
Zásoby
39 079€ 75 840€ 54 568€ 50 921€ 20 427€ 26 548€ 35 734€ 48 518€ 109 550€ 104 213€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
5 163 € 38 915 € 14 715 € 31 940 € 17 449 € 22 435 € 28 974 € 27 434 € 27 161 € 28 612 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
4 253€ 36 186€ 13 354€ 28 244€ 16 027€ 21 631€ 28 136€ 26 691€ 24 860€ 27 161€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 656€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
910€ 2 729€ 1 361€ 2 040€ 1 422€ 804€ 838€ 743€ 2 301€ 1 451€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
92 737 € 38 391 € 58 421 € 50 774 € 78 837 € 88 586 € 82 670 € 74 726 € 21 818 € 39 301 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
92 737€ 38 391€ 58 421€ 50 774€ 78 837€ 88 586€ 82 670€ 74 726€ 21 818€ 39 301€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
224 045 € 216 703 € 170 024 € 166 293 € 157 539 € 166 910 € 181 439 € 192 383 € 195 795 € 208 472 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
31 392 € 23 499 € 18 579 € 37 875 € 33 557 € 22 673 € 20 474 € 17 280 € 13 489 € 9 577 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
15 799€ 10 879€ 30 175€ 25 856€ 14 973€ 12 773€ 9 580€ 5 789€ 1 877€ 1 118€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
7 893 € 4 920 € -19 296 € 4 319 € 10 884 € 2 200 € 3 194 € 3 791 € 3 912 € 759 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
192 653 € 193 204 € 151 445 € 128 418 € 123 982 € 144 237 € 160 965 € 175 103 € 182 306 € 198 895 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
283€ 326€ 521€ 353€ 148€ 99€ 54€ 6€ 419€ 1 549€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
192 370 € 188 686 € 150 924 € 128 065 € 123 834 € 144 138 € 160 911 € 175 097 € 181 887 € 197 346 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
9 505€ 11 751€ 6 198€ 5 526€ 7 660€ 4 842€ 9 494€ 7 470€ 10 195€ 6 817€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
13 024€ 11 460€ 9 680€ 11 263€ 9 429€ 9 243€ 8 820€ 11 482€ 9 026€ 7 389€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 733€ 7 317€ 2 861€ 2 455€ 5 331€ 3 741€ 4 560€ 4 543€ 7 939€ 3 542€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
164 108€ 158 158€ 132 185€ 108 821€ 101 414€ 126 312€ 138 037€ 151 602€ 154 727€ 179 598€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
4 192€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci