Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
489 310 € 478 262 € 499 903 € 442 476 € 400 683 € 400 637 € 356 680 € 342 251 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
305 549 € 307 717 € 316 426 € 133 194 € 119 268 € 253 728 € 253 381 € 220 491 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
983 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
983€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
305 549 € 307 717 € 315 443 € 133 194 € 119 268 € 253 728 € 253 381 € 220 491 €
012
A.II.1
Pozemky
8 588€ 10 240€ 10 239€ 82 257€ 82 256€
013
A.II.2
Stavby
278 689€ 294 272€ 283 059€ 147 003€ 141 075€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 272€ 3 205€ 6 789€ 9 255€ 40 480€ 24 468€ 30 050€ 22 064€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
15 356€ 195 563€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
123 939€ 78 788€ 2 864€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
181 863 € 167 005 € 180 916 € 300 727 € 278 740 € 144 812 € 100 487 € 119 620 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
62 253 € 97 313 € 103 096 € 132 920 € 140 533 € 16 044 € 17 898 € 5 311 €
035
B.I.1
Materiál
113€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
62 140€ 97 313€ 103 096€ 132 920€ 140 533€ 16 044€ 17 898€ 5 311€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
51 042 € 46 211 € 74 920 € 71 092 € 120 413 € 113 171 € 71 773 € 73 385 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
50 951 € 46 109 € 72 135 € 71 027 € 120 136 € 110 582 € 67 124 € 42 632 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
50 951€ 46 109€ 72 135€ 71 027€ 120 136€ 110 582€ 67 124€ 42 632€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
91€ 37€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
65€ 2 485€ 59€ 277€ 2 589€ 4 649€ 30 753€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
300€ 6€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
68 568 € 23 481 € 2 900 € 96 715 € 17 794 € 15 597 € 10 816 € 40 924 €
072
B.V.1.
Peniaze
68 568€ 23 481€ 2 780€ 1 647€ 10 773€ 6 689€ 3 443€ 1 092€
073
B.V.2.
Účty v bankách
120€ 95 068€ 7 021€ 8 908€ 7 373€ 39 832€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 898 € 3 540 € 2 561 € 8 555 € 2 675 € 2 097 € 2 812 € 2 140 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 898€ 3 486€ 2 561€ 8 555€ 2 675€ 2 097€ 2 812€ 2 140€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
54€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
489 310 € 478 262 € 499 903 € 442 476 € 400 683 € 400 637 € 356 680 € 342 251 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
32 536 € 31 171 € 31 384 € 28 797 € 27 344 € 21 050 € 11 036 € 3 385 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 340 € 261 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 340€ 261€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
23 868 € 23 682 € 21 494 € 20 041 € 13 747 € 3 733 € -3 594 € -5 095 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
23 868€ 23 682€ 21 494€ 20 041€ 13 747€ 3 733€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 594€ -5 095€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 365 € 186 € 2 587 € 1 453 € 6 294 € 10 014 € 7 651 € 1 580 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
453 075 € 445 014 € 468 519 € 413 679 € 373 339 € 379 587 € 345 644 € 338 395 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
399 622 € 390 962 € 435 539 € 372 129 € 357 052 € 277 003 € 195 049 € 104 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
27 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
27€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
435 217€ 372 000€ 277 000€ 195 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
5 670€ 5 670€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4€ 48€ 322€ 129€ 52€ 3€ 49€ 104€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
393 948€ 385 217€ 357 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
11 368€ 72 964€ 113 776€ 158 891€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
32 522 € 21 262 € 32 457 € 39 550 € 13 610 € 27 002 € 34 684 € 178 686 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
20 048 € 9 832 € 22 511 € 18 683 € 4 850 € 19 347 € 17 926 € 48 831 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
20 048€ 9 832€ 22 511€ 18 683€ 4 850€ 19 347€ 17 926€ 48 831€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
140€ 87€ 86€ 94€ 358€ 2 644€ 11 883€ 123 329€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 853€ 3 857€ 2 437€ 2 674€ 3 471€ 1 061€ 684€ 961€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 772€ 1 666€ 1 538€ 914€ 1 438€ 593€ 585€ 681€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 709€ 5 820€ 1 647€ 7 045€ 3 493€ 3 357€ 3 606€ 4 884€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 238€ 10 140€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 964 € 4 980 € 523 € 2 677 € 2 618 € 2 135 € 714 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
373€ 811€ 452€ 393€ 2 135€ 714€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 591€ 4 169€ 523€ 2 225€ 2 225€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
17 967€ 16 442€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 699 € 2 077 € 471 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 622€ 471€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 077€ 2 077€