Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
517 648€ 571 026€ 597 807€ 630 027€ 590 916€ 693 609€ 530 155€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
542 649 € 576 108 € 597 796 € 630 027 € 849 881 € 708 654 € 531 974 € 502 429 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
491 567€ 521 997€ 560 970€ 594 066€ 580 281€ 689 598€ 529 912€ 498 303€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
26 081€ 49 029€ 32 940€ 10 622€ 10 636€ 4 013€ 244€ 94€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
20 700€ 1 648€ 24 464€ 232 000€ 7 816€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 301€ 3 434€ 3 886€ 875€ 26 964€ 7 227€ 1 818€ 4 032€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
534 078 € 572 089 € 590 761 € 624 727 € 835 448 € 690 622 € 513 867 € 495 295 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
333 450€ 346 648€ 427 459€ 391 941€ 326 048€ 460 304€ 394 088€ 352 216€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 410€ 21 325€ 24 001€ 19 981€ 9 911€ 12 253€ 12 954€ 12 843€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
80 952€ 99 117€ 58 712€ 116 145€ 187 583€ 167 628€ 61 488€ 88 039€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
60 265 € 62 762 € 51 438 € 45 211 € 39 533 € 26 870 € 20 152 € 26 618 €
16
E.1.
Mzdové náklady
43 734€ 44 999€ 36 323€ 32 095€ 28 307€ 19 607€ 14 052€ 18 572€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
14 346€ 15 793€ 12 570€ 10 729€ 9 016€ 5 570€ 4 934€ 6 194€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 185€ 1 970€ 2 545€ 2 387€ 2 210€ 1 693€ 1 166€ 1 852€
20
F.
Dane a poplatky
1 964€ 1 411€ 898€ 914€ 735€ 647€ 1 247€ 809€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 919€ 15 337€ 10 461€ 12 150€ 17 612€ 14 069€ 20 622€ 14 717€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 919€ 15 337€ 10 461€ 12 150€ 17 612€ 14 069€ 20 622€ 14 717€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 697€ 708€ 19 075€ 226 349€ 5 725€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 421€ 24 781€ 17 792€ 19 310€ 27 677€ 3 126€ 3 316€ 53€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 571 € 4 019 € 7 035 € 5 300 € 14 433 € 18 032 € 18 107 € 7 134 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
86 836 € 103 936 € 83 738 € 76 621 € 67 375 € 53 426 € 61 626 € 45 299 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 € 1 € 2 € 1 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
10 € 1 € 2 € 1 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
10€ 1€ 2€ 1€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 522 € 2 040 € 3 745 € 804 € 5 260 € 5 140 € 7 577 € 4 783 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 678 € 385 € 2 444 € 2 690 € 4 158 € 6 560 € 1 364 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 678€ 385€ 2 444€ 2 690€ 4 158€ 6 560€ 1 364€
52
O.
Kurzové straty
1 145€ 3€ 6€ 1€ 101€ 133€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 699€ 1 652€ 1 295€ 804€ 2 569€ 881€ 884€ 3 419€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 522 € -2 040 € -3 735 € -804 € -5 259 € -5 138 € -7 576 € -4 781 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 049 € 1 979 € 3 300 € 4 496 € 9 174 € 12 894 € 10 531 € 2 353 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 684 € 1 793 € 713 € 3 043 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 773 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 684€ 1 793€ 713€ 3 043€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 773€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 365 € 186 € 2 587 € 1 453 € 6 294 € 10 014 € 7 651 € 1 580 €