Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 255 022 € 3 309 464 € 3 259 826 € 3 221 854 € 8 017 910 € 1 058 090 € 460 798 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 603 384 € 2 721 206 € 2 800 057 € 2 852 526 € 2 188 928 € 448 520 € 93 453 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
15 269 € 15 269 € 15 269 € 15 269 € 15 269 € 15 269 € 15 269 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
15 269€ 15 269€ 15 269€ 15 269€ 15 269€ 15 269€ 15 269€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 557 515 € 2 675 337 € 2 754 188 € 2 806 657 € 2 143 059 € 402 651 € 47 584 €
012
A.II.1
Pozemky
9 321€ 9 321€ 9 321€ 9 321€
013
A.II.2
Stavby
2 444 220€ 2 510 868€ 2 555 931€ 2 599 758€ 1 985 543€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
103 974€ 152 678€ 188 936€ 197 578€ 66 371€ 82 748€ 24 854€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 470€ 91 145€ 319 903€ 22 730€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
30 600 € 30 600 € 30 600 € 30 600 € 30 600 € 30 600 € 30 600 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
30 600€ 30 600€ 30 600€ 30 600€ 30 600€ 30 600€ 30 600€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 645 577 € 581 532 € 452 043 € 364 573 € 5 824 093 € 604 096 € 366 436 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
10 145 072 € 206 860 € 194 229 € 195 211 € 5 589 397 € 212 920 € 96 066 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
120 195 € 181 488 € 194 229 € 99 023 € 65 239 € 155 634 € 85 635 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
34 584€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
120 195€ 181 488€ 159 645€ 99 023€ 65 239€ 155 634€ 85 635€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
9 341 444€ 5 524 158€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
8 213€ 10€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
675 220€ 25 372€ 96 188€ 57 286€ 10 296€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
125€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
500 505 € 374 672 € 257 814 € 169 362 € 234 696 € 391 176 € 270 370 €
072
B.V.1.
Peniaze
74 998€ 22 208€ 8 924€ 1 948€ 42 291€ 47 158€ 3 327€
073
B.V.2.
Účty v bankách
425 507€ 352 464€ 248 890€ 167 414€ 192 405€ 344 018€ 267 043€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 061 € 6 726 € 7 726 € 4 755 € 4 889 € 5 474 € 909 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 889€ 5 474€ 909€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 061€ 6 726€ 7 726€ 4 755€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 255 022 € 3 309 464 € 3 259 826 € 3 221 854 € 8 017 910 € 1 058 090 € 460 798 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
11 050 952 € 964 019 € 906 084 € 810 802 € 6 285 463 € 424 573 € 148 255 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
25 707 € 25 707 € 25 707 € 25 707 € 25 707 € 25 707 € 25 707 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
25 707€ 25 707€ 25 707€ 25 707€ 25 707€ 25 707€ 25 707€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
931 010 € 873 073 € 778 457 € 714 334 € 392 227 € 115 910 € 59 592 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
931 010€ 881 659€ 787 043€ 722 920€ 400 813€ 124 496€ 68 178€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 586€ -8 586€ -8 586€ -8 586€ -8 586€ -8 586€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
10 086 932 € 57 936 € 95 281 € 64 122 € 5 860 890 € 276 317 € 56 317 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 204 070 € 2 345 445 € 2 349 696 € 2 406 703 € 1 729 191 € 633 517 € 312 543 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 177 483 € 2 107 440 € 1 471 396 € 1 475 343 € 1 229 € 1 216 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 176 089€ 2 106 089€ 1 470 089€ 1 474 075€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 394€ 1 351€ 1 307€ 1 268€ 1 229€ 1 216€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
26 587 € 237 903 € 242 085 € 295 240 € 1 727 962 € 632 301 € 312 543 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 588 € 220 436 € 216 890 € 284 861 € 247 225 € 212 386 € 157 831 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
284 861€ 247 225€ 212 386€ 157 831€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 588€ 220 436€ 216 890€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 336€ 485€ 1 474 075€ 149 844€ 154 325€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
603€ 752€ 429€ 443€ 283€ 150 730€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
268€ 273€ 243€ 172€ 3 545€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 577€ 3 979€ 13 010€ 372€ 6 207€ 115 796€ 387€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
12 483€ 11 983€ 11 483€ 9 321€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
215 € 120 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
215€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
120€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
102€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
636 000€ 636 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 046 € 4 349 € 3 256 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 046€ 4 349€ 3 256€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé