Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Open Ways Delivery, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 353 032 € 2 045 186 € 1 900 255 € 1 900 963 € 1 723 673 € 1 290 399 € 944 904 € 1 155 681 € 1 191 080 € 862 129 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
126 431 € 126 160 € 121 969 € 155 334 € 96 233 € 122 317 € 63 497 € 77 063 € 14 006 € 40 171 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
126 431 € 87 160 € 82 969 € 116 334 € 57 233 € 83 317 € 24 497 € 38 063 € 14 006 € 40 171 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
126 431€ 87 160€ 82 969€ 116 334€ 57 233€ 83 317€ 24 497€ 38 063€ 14 006€ 40 171€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
39 000 € 39 000 € 39 000 € 39 000 € 39 000 € 39 000 € 39 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
39 000€ 39 000€ 39 000€ 39 000€ 39 000€ 39 000€ 39 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 188 738 € 1 870 575 € 1 718 453 € 1 745 125 € 1 622 159 € 1 166 020 € 879 812 € 1 076 871 € 1 175 058 € 820 026 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
133 513 € 44 295 € 343 544 € 419 294 € 188 307 € 41 844 € 5 957 € 1 992 € 1 149 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
193 509€ 22 509€ 22 509€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
133 513€ 44 295€ 343 544€ 225 785€ 165 798€ 19 335€ 5 957€ 1 992€ 1 149€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 731 480 € 1 649 275 € 1 299 440 € 1 310 020 € 1 335 785 € 1 056 782 € 835 206 € 1 007 968 € 1 105 005 € 746 779 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 661 659 € 1 624 684 € 1 249 515 € 1 268 504 € 1 333 035 € 1 055 302 € 814 586 € 1 007 733 € 1 096 599 € 700 904 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 661 659€ 1 624 684€ 1 249 515€ 1 268 504€ 1 333 035€ 1 055 302€ 814 586€ 1 007 733€ 1 096 599€ 700 904€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
28€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
69 821€ 24 591€ 50 186€ 41 516€ 2 750€ 1 480€ 20 620€ 235€ 8 378€ 5 875€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-261€ 40 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
323 745 € 177 005 € 75 469 € 15 811 € 98 067 € 67 394 € 38 649 € 66 911 € 70 053 € 72 098 €
072
B.V.1.
Peniaze
76 274€ 31 717€ 36 040€ 15 294€ 1 902€ 27 085€ 24 058€ 24 194€ 4 501€ 6 277€
073
B.V.2.
Účty v bankách
247 471€ 145 288€ 39 429€ 517€ 96 165€ 40 309€ 14 591€ 42 717€ 65 552€ 65 821€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
37 863 € 48 451 € 59 833 € 504 € 5 281 € 2 062 € 1 595 € 1 747 € 2 016 € 1 932 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
37 863€ 48 451€ 59 833€ 504€ 5 281€ 2 062€ 1 595€ 1 747€ 2 016€ 1 932€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 353 032 € 2 045 186 € 1 900 255 € 1 900 963 € 1 723 673 € 1 290 399 € 944 904 € 1 155 681 € 1 191 080 € 862 129 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
468 496 € 348 774 € 237 708 € 171 813 € 101 232 € 88 377 € 90 009 € 99 370 € 29 646 € 51 847 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
63 100€ 63 100€ 63 100€ 63 100€ 63 099€ 62 000€ 62 000€ 62 000€ 40 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
885 € 885 € 885 € 885 € 885 € 885 € 885 € 885 € 885 € 885 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
885€ 885€ 885€ 885€ 885€ 885€ 885€ 885€ 885€ 885€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
278 150 € 179 784 € 119 292 € 31 208 € 12 485 € 12 485 € 11 666 € 4 421 € 4 322 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
278 150€ 179 784€ 119 292€ 31 208€ 12 485€ 12 485€ 11 666€ 4 421€ 4 322€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
119 721 € 98 365 € 47 791 € 69 980 € 18 123 € 6 367 € 8 818 € 25 424 € 17 799 € 4 322 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 884 536 € 1 696 412 € 1 662 547 € 1 729 150 € 1 622 441 € 1 202 022 € 854 895 € 1 056 311 € 1 161 469 € 810 182 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
303 849 € 299 784 € 297 012 € 335 788 € 202 506 € 216 823 € 188 527 € 200 480 € 243 001 € 98 265 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
243 001 € 98 265 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
243 001€ 98 265€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
303 183€ 299 263€ 296 632€ 335 572€ 202 373€ 216 735€ 188 489€ 200 480€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
666€ 521€ 380€ 216€ 133€ 88€ 38€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 241 314 € 1 216 461 € 1 316 810 € 1 336 091 € 1 234 742 € 947 799 € 602 355 € 829 415 € 881 812 € 665 253 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 207 465 € 1 213 605 € 1 263 672 € 1 273 584 € 1 201 708 € 944 745 € 591 289 € 816 262 € 859 889 € 613 609 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 207 465€ 1 213 605€ 1 263 672€ 1 273 584€ 1 201 708€ 944 745€ 591 289€ 816 262€ 859 889€ 613 609€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
387€ 387€ 20 087€ 20 087€ 20 087€ 1 378€ 9 247€ 1 224€ 18 321€ 36 989€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
-2 376€ 1 230€ 1 072€ 1 422€ 703€ 426€ 736€ 354€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 079€ 1 050€ 2 838€ 1 322€ 445€ 254€ 542€ 203€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
34 759€ 189€ 13 813€ 18 491€ 11 799€ 996€ 541€ 11 372€ 3 602€ 795€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15 328€ 21 185€ 13 860€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
339 373€ 180 167€ 48 725€ 57 271€ 185 193€ 37 400€ 64 013€ 26 416€ 36 656€ 46 664€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-35 € 100 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
-35€ 100€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé