Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Open Ways Delivery, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 635 256€ 5 884 263€ 4 263 092€ 5 171 017€ 4 439 182€ 3 631 071€ 3 163 504€ 3 628 446€ 3 266 781€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 632 262 € 5 883 258 € 4 257 868 € 5 158 494 € 4 431 854 € 3 626 784 € 3 163 490 € 3 623 378 € 3 257 338 € 2 273 145 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
39 521€ 145 350€ 25 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 585 498€ 5 870 645€ 4 096 876€ 5 156 874€ 4 425 708€ 3 590 024€ 3 160 504€ 3 622 794€ 3 244 282€ 2 272 167€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
916€ 1 000€ 10 423€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 243€ 12 613€ 15 642€ 1 620€ 5 230€ 10 760€ 2 986€ 584€ 2 633€ 978€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
7 480 166 € 5 753 572 € 4 199 043 € 5 077 495 € 4 401 311 € 3 615 218 € 3 142 789 € 3 580 161 € 3 236 445 € 2 258 946 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
38 746€ 136 509€ 17 355€ 60 965€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
26 587€ 16 061€ 18 971€ 14 866€ 21 267€ 31 016€ 12 204€ 11 358€ 15 869€ 23 140€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
7 324 184€ 5 649 805€ 3 954 108€ 5 000 816€ 4 303 235€ 3 496 464€ 3 094 518€ 3 542 911€ 3 188 271€ 2 206 738€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
36 866 € 36 503 € 40 358 € 20 844 € 10 935 € 12 675 € 9 149 € 5 545 € 2 492 €
16
E.1.
Mzdové náklady
27 049€ 26 896€ 29 685€ 15 277€ 8 056€ 9 306€ 6 687€ 4 083€ 1 843€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 521€ 9 466€ 10 449€ 5 377€ 2 835€ 3 275€ 2 353€ 1 437€ 649€
19
E.4.
Sociálne náklady
296€ 141€ 224€ 190€ 44€ 94€ 109€ 25€
20
F.
Dane a poplatky
783€ 317€ 1 056€ 1 697€ 403€ 529€ 541€ 528€ 912€ 784€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
45 572€ 44 453€ 33 365€ 27 041€ 25 099€ 13 566€ 10 927€ 18 131€ 17 589€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
45 572€ 44 453€ 33 365€ 27 041€ 25 099€ 13 566€ 10 927€ 18 131€ 17 589€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
985€ 8 034€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 428€ 6 433€ 14 676€ 12 231€ 22 032€ 13 569€ 12 811€ 8 892€ 5 228€ 8 203€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
152 096 € 129 686 € 58 825 € 80 999 € 30 543 € 11 566 € 20 701 € 43 217 € 20 893 € 14 199 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
235 502 € 204 779 € 132 638 € 141 192 € 83 851 € 26 579 € 53 782 € 68 525 € 40 142 € 42 289 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 994 € 1 006 € 5 224 € 12 523 € 7 328 € 4 287 € 14 € 5 068 € 9 443 € 1 143 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
500 € 5 218 € 11 475 € 1 493 € 227 € 1 € 4 € 4 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
500€ 5 218€ 11 475€ 1 493€ 227€ 1€ 4€ 4€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
2 994€ 506€ 6€ 474€ 5 340€ 336€ 13€ 1 314€ 9 439€ 1 138€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
574€ 495€ 3 724€ 3 750€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
610 € 1 520 € 3 557 € 5 437 € 5 446 € 6 119 € 10 879 € 6 568 € 6 778 € 8 714 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 461 € 1 861 € 2 193 € 3 146 € 3 727 € 4 244 € 3 723 € 4 671 € 3 722 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 461€ 1 861€ 2 193€ 3 146€ 3 727€ 4 244€ 3 723€ 4 671€ 3 722€
52
O.
Kurzové straty
610€ 18€ 353€ 546€ 814€ 614€ 3 234€ 1 195€ 631€ 1 489€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
41€ 1 343€ 2 698€ 1 486€ 1 778€ 3 401€ 1 650€ 1 476€ 3 503€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
2 384 € -514 € 1 667 € 7 086 € 1 882 € -1 832 € -10 865 € -1 500 € 2 665 € -7 571 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
154 480 € 129 172 € 60 492 € 88 085 € 32 425 € 9 734 € 9 836 € 41 717 € 23 558 € 6 628 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
34 759 € 30 807 € 12 701 € 18 105 € 14 302 € 3 367 € 1 018 € 16 293 € 5 759 € 2 306 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
34 759€ 30 807€ 12 701€ 18 105€ 14 302€ 3 367€ 1 018€ 16 293€ 5 759€ 2 306€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
119 721 € 98 365 € 47 791 € 69 980 € 18 123 € 6 367 € 8 818 € 25 424 € 17 799 € 4 322 €