Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASTOM V, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 742 065 € 2 958 143 € 2 725 516 € 2 518 000 € 2 864 480 € 2 899 770 € 3 160 395 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 939 413 € 2 047 238 € 2 036 373 € 1 974 412 € 2 078 678 € 2 080 350 € 2 145 753 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 939 413 € 2 047 238 € 2 036 373 € 1 974 412 € 2 078 678 € 2 080 350 € 2 145 753 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
193 209€ 205 355€ 217 501€ 229 646€ 241 792€ 253 938€ 266 084€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 443 246€ 1 539 927€ 1 637 084€ 1 734 723€ 1 832 363€ 1 825 982€ 1 879 669€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
302 958€ 301 956€ 31 788€ 10 043€ 4 523€ 430€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
150 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
802 366 € 910 905 € 689 143 € 540 988 € 785 528 € 817 199 € 1 012 845 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
260 183 € 335 306 € 92 341 € 109 037 € 238 430 € 282 374 € 238 888 €
032
B.I.1
Materiál
260 183€ 280 306€ 92 341€ 102 012€ 238 430€ 232 374€ 238 888€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
55 000€ 7 025€ 50 000€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
218 918 € 203 801 € 186 301 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
218 918€ 203 801€ 186 301€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
175 716 € 172 837 € 175 840 € 207 206 € 351 248 € 367 480 € 652 859 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
145 601€ 161 130€ 161 331€ 189 281€ 351 248€ 356 906€ 605 962€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 383€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
27 732€ 11 707€ 14 509€ 17 925€ 10 574€ 46 888€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
9€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
147 549 € 198 961 € 234 661 € 224 745 € 195 850 € 167 345 € 121 098 €
056
B.IV.1
Peniaze
27 227€ 29 274€ 11 130€ 1 345€ 1 690€ 1 011€ 925€
057
B.IV.2
Účty v bankách
120 322€ 169 687€ 223 531€ 223 400€ 194 160€ 166 334€ 25 240€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
94 933€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
286 € 2 600 € 274 € 2 221 € 1 797 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
286€ 274€ 627€ 909€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 600€ 1 594€ 888€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 742 065 € 2 958 143 € 2 725 516 € 2 518 000 € 2 864 480 € 2 899 770 € 3 160 395 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
33 817 € -105 507 € -160 182 € -406 689 € -435 761 € -459 951 € -431 090 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
168 253 € -6 279 € -12 361 € -22 292 € -28 303 € -35 077 € -9 479 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
170 000€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-1 747€ -6 279€ -12 361€ -22 292€ -28 303€ -35 077€ -9 479€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-106 531 € -155 124 € -391 700 € -414 760 € -432 177 € -428 914 € -284 459 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
325 646€ 277 053€ 40 477€ 17 417€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-432 177€ -432 177€ -432 177€ -432 177€ -432 177€ -428 914€ -284 459€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-35 208 € 48 593 € 236 576 € 23 060 € 17 416 € -3 263 € -144 455 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 708 248 € 3 063 650 € 2 885 698 € 2 924 689 € 3 300 241 € 3 359 721 € 3 591 485 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 321 € 551 € 176 € 230 € 282 € 2 352 € 8 507 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 321€ 551€ 176€ 230€ 282€ 2 352€ 8 507€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 023 € 4 640 € 9 585 € 18 055 € 23 850 € 24 915 € 1 469 123 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 467 204€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 023€ 932€ 816€ 782€ 748€ 710€ 659€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 708€ 8 769€ 17 273€ 23 102€ 24 205€ 1 260€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 030 932 € 2 220 822 € 2 226 423 € 1 981 225 € 1 958 691 € 1 854 642 € 476 413 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
337 523€ 195 917€ 163 359€ 24 180€ 127 986€ 136 590€ 346 138€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
101€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 687 663€ 2 018 533€ 2 054 086€ 1 947 139€ 1 819 334€ 1 701 957€ 117 377€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 133€ 2 064€ 1 132€ 1 157€ 1 133€ 1 324€ 2 496€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 380€ 1 336€ 691€ 693€ 675€ 787€ 1 528€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
486€ 401€ 3 564€ 3 037€ 4 362€ 3 112€ 542€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 747€ 2 571€ 3 591€ 5 019€ 5 201€ 10 872€ 8 231€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
674 972 € 837 637 € 649 514 € 925 179 € 1 317 418 € 1 477 812 € 1 637 442 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
230 100€ 389 700€ 549 300€ 708 900€ 868 500€ 1 028 100€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
674 972€ 607 537€ 259 814€ 375 879€ 608 518€ 609 312€ 609 342€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]