Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 291 628 € 529 680 € 525 757 € 426 978 € 508 914 € 371 923 € 235 580 € 270 138 € 331 281 € 322 205 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
100 971 € 79 034 € 58 627 € 29 754 € 18 024 € 7 524 € 35 042 € 38 767 € 61 449 € 27 196 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
100 971 € 79 034 € 58 627 € 29 754 € 18 024 € 7 524 € 35 042 € 38 767 € 61 449 € 27 196 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
100 971€ 78 617€ 56 794€ 27 254€ 18 024€ 7 524€ 35 042€ 38 767€ 61 449€ 27 196€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
417€ 1 833€ 2 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 143 156 € 442 630 € 459 817 € 375 381 € 479 423 € 355 863 € 180 777 € 214 394 € 259 059 € 275 558 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
548 € 579 € 421 € 353 € 386 € 457 € 570 € 514 € 602 € 590 €
035
B.I.1
Materiál
548€ 579€ 421€ 353€ 386€ 457€ 570€ 514€ 602€ 590€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
811 509 € 321 384 € 282 658 € 292 524 € 394 873 € 348 909 € 160 817 € 185 558 € 162 031 € 239 346 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
799 367 € 318 244 € 269 414 € 285 602 € 388 863 € 342 527 € 160 316 € 181 743 € 147 232 € 212 404 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
799 367€ 318 244€ 269 414€ 285 602€ 388 863€ 342 527€ 160 316€ 181 743€ 147 232€ 212 404€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
26 900€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 142€ 7 234€ 912€ 103€ 501€ 3 773€ 14 757€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 000€ 3 140€ 6 010€ 6 010€ 6 010€ 6 279€ 42€ 42€ 42€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
331 099 € 120 667 € 176 738 € 82 504 € 84 164 € 6 497 € 19 390 € 28 322 € 96 426 € 35 622 €
072
B.V.1.
Peniaze
367€ 182€ 182€ 140€ 2 693€ 14€ 2 710€ 2 556€ 1 770€ 3 276€
073
B.V.2.
Účty v bankách
330 732€ 120 485€ 176 556€ 82 364€ 81 471€ 6 483€ 16 680€ 25 766€ 94 656€ 32 346€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
47 501 € 8 016 € 7 313 € 21 843 € 11 467 € 8 536 € 19 761 € 16 977 € 10 773 € 19 451 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
47 501€ 8 016€ 7 273€ 4 928€ 7 914€ 8 536€ 8 013€ 7 377€ 6 946€ 6 916€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
40€ 16 915€ 3 553€ 11 748€ 9 600€ 3 827€ 12 535€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 291 628 € 529 680 € 525 757 € 426 978 € 508 914 € 371 923 € 235 580 € 270 138 € 331 281 € 322 205 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
332 270 € 144 013 € 81 670 € 64 591 € 18 745 € 8 841 € 3 215 € 13 992 € 18 401 € 71 519 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
8 295 € -8 659 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
17 802€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 507€ -8 659€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
321 270 € 133 013 € 71 670 € 46 296 € 17 404 € -1 159 € -7 785 € 2 992 € 7 401 € 60 519 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
785 448 € 385 667 € 444 087 € 362 387 € 490 169 € 363 082 € 232 365 € 256 146 € 312 880 € 250 686 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
34 017 € 31 607 € 21 444 € 7 517 € 54 € 253 € 17 070 € 38 649 € 1 199 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
31 190€ 29 843€ 20 613€ 7 328€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 827€ 1 764€ 831€ 189€ 54€ 253€ 500€ 600€ 543€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
16 570€ 37 393€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
656€ 656€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
55 000€ 70 000€ 85 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
681 397 € 270 606 € 319 738 € 345 061 € 473 623 € 317 738 € 216 171 € 222 783 € 259 540 € 229 622 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
432 206 € 49 263 € 56 645 € 50 681 € 151 981 € 45 400 € 53 826 € 112 755 € 150 965 € 121 387 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
432 206€ 49 263€ 56 645€ 50 681€ 151 981€ 45 400€ 53 826€ 112 755€ 150 965€ 121 387€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
76 412€ 122 788€ 167 900€ 230 820€ 255 819€ 210 611€ 103 512€ 73 028€ 69 100€ 17 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
46 027€ 27 810€ 34 673€ 25 884€ 27 493€ 26 529€ 21 806€ 26 302€ 20 138€ 25 546€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
30 347€ 20 183€ 21 544€ 15 822€ 18 220€ 17 228€ 14 125€ 8 099€ 12 629€ 16 945€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
71 701€ 24 976€ 24 513€ 19 725€ 20 110€ 17 839€ 6 593€ 1 620€ 6 649€ 27 430€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
24 704€ 25 586€ 14 463€ 2 129€ 131€ 16 309€ 979€ 59€ 21 314€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
12 703 € 12 887 € 16 272 € 9 809 € 12 386 € 14 320 € 15 941 € 16 293 € 14 691 € 19 865 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
16 272€ 9 809€ 12 386€ 14 320€ 15 941€ 16 293€ 14 691€ 19 865€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
12 703€ 12 887€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 331€ 567€ 1 633€ 4 160€ 30 970€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
173 910 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
110€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
173 800€