Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZF Slovakia, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
387 731 000 € 354 868 000 € 341 967 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
174 767 000 € 174 205 000 € 176 655 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
19 575 000 € 21 486 000 € 24 806 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
50 000€ 74 000€ 100 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
19 525 000€ 21 405 000€ 24 508 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 7 000€ 185 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 13 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
155 192 000 € 152 719 000 € 151 849 000 €
012
A.II.1
Pozemky
8 843 000€ 8 829 000€ 8 829 000€
013
A.II.2
Stavby
45 203 000€ 45 759 000€ 46 058 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
83 608 000€ 76 026 000€ 77 076 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 919 000€ 1 761 000€ 1 498 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 478 000€ 20 259 000€ 13 401 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 141 000€ 85 000€ 4 986 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
212 964 000 € 180 663 000 € 165 312 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
59 446 000 € 50 152 000 € 46 122 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 519 000 € 3 893 000 € 4 772 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
330 000€ 375 000€ 342 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 189 000€ 3 518 000€ 4 430 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
149 997 000 € 126 618 000 € 114 359 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
92 115 000 € 50 872 000 € 52 990 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
92 115 000€ 50 872 000€ 52 990 000€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
51 863 000€ 70 951 000€ 56 403 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 169 000€ 3 369 000€ 3 537 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
850 000€ 1 426 000€ 1 429 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 000 € 0 € 59 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 59 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
387 731 000 € 354 868 000 € 341 967 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
223 166 000 € 213 460 000 € 202 133 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
52 980 000 € 52 980 000 € 52 980 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
52 980 000€ 52 980 000€ 52 980 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
5 221 000€ 4 449 000€ 3 980 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
10 596 000 € 10 596 000 € 10 596 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
10 596 000€ 10 596 000€ 10 596 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
145 435 000 € 134 577 000 € 133 284 000 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
145 435 000€ 134 577 000€ 133 284 000€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
8 934 000 € 10 858 000 € 1 293 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
164 565 000 € 141 408 000 € 139 834 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
34 844 000 € 37 971 000 € 41 784 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
34 844 000€ 37 971 000€ 41 784 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
9 416 000 € 10 029 000 € 14 824 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
9 416 000€ 10 029 000€ 14 824 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
114 947 000 € 90 974 000 € 80 746 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
93 740 000 € 69 014 000 € 59 416 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
93 740 000€ 69 014 000€ 59 416 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 060 000€ 10 830 000€ 9 700 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 088 000€ 3 836 000€ 3 558 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 937 000€ 2 131 000€ 1 705 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 122 000€ 5 163 000€ 6 367 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 358 000 € 2 434 000 € 2 480 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 358 000€ 2 434 000€ 2 480 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé