Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Maykop s.r.o. [zrušená]

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
76 948 € 121 066 € 56 776 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
23 896 € 58 497 € 17 174 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
23 896 € 58 497 € 17 174 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
23 896€ 58 497€ 17 174€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
53 052 € 62 569 € 39 602 €
015
B.I.
Zásoby
26 321€ 10 838€ 14 602€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
3 460 € 13 650 € 17 959 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 129€ 13 262€ 15 181€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 282€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
331€ 388€ 496€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
23 271 € 38 081 € 7 041 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
23 271€ 38 081€ 7 041€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
76 948 € 121 066 € 56 776 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-7 968 € 19 220 € 16 570 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
11 916€ 9 267€ 3 598€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-27 187 € 2 650 € 5 669 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
84 916 € 101 846 € 40 206 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
11 841€ 16 247€ 4 815€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
53 072 € 35 744 € 17 702 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
46 900€ 30 586€ 13 328€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 027€ 2 886€ 2 181€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 145€ 2 396€ 2 030€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
-124€ 163€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
166€ 633€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
20 003€ 49 689€ 17 056€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci