Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 014 105 € 4 303 974 € 4 678 505 € 5 405 096 € 6 207 360 € 4 341 357 € 4 690 988 € 6 530 384 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 018 937 € 990 499 € 1 489 652 € 1 953 627 € 1 753 125 € 1 350 425 € 1 903 240 € 2 691 730 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 7 236 € 14 496 € 21 756 € 29 016 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 7 236€ 14 496€ 21 756€ 29 016€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 018 937 € 990 499 € 1 489 652 € 1 843 306 € 1 636 410 € 1 226 886 € 1 881 484 € 2 662 714 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
3 610€ 3 969€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 015 327€ 769 729€ 1 283 162€ 1 843 306€ 1 636 410€ 1 226 886€ 1 751 503€ 2 662 714€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
216 801€ 206 490€ 129 981€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
110 321 € 109 479 € 109 043 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
1 736€ 776€ 777€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
108 585€ 108 703€ 108 266€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 937 121 € 3 260 486 € 3 126 310 € 3 369 764 € 4 370 252 € 2 942 048 € 2 752 023 € 3 781 444 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
431 226 € 1 105 459 € 1 132 322 € 776 011 € 779 412 € 622 533 € 391 621 € 44 826 €
035
B.I.1
Materiál
18 609€ 26 341€ 19 240€ 29 811€ 27 690€ 22 441€ 20 196€ 8 607€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
412 617€ 1 079 118€ 1 113 082€ 746 200€ 751 722€ 600 092€ 371 425€ 36 219€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 387 144 € 1 940 645 € 1 970 831 € 2 172 122 € 3 011 572 € 2 186 897 € 1 809 946 € 2 978 109 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 310 305 € 1 930 628 € 1 838 742 € 2 120 186 € 2 979 640 € 2 163 115 € 1 809 946 € 2 977 418 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
362 551€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
351€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 310 305€ 1 930 628€ 1 838 742€ 2 120 186€ 2 979 640€ 1 800 213€ 1 809 946€ 2 977 418€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
20 626€ 126 914€ 20 129€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
56 213€ 10 017€ 5 175€ 31 807€ 31 932€ 23 782€ 691€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 118 751 € 214 382 € 23 157 € 421 631 € 579 268 € 132 618 € 550 456 € 758 509 €
072
B.V.1.
Peniaze
36 189€ 5 399€ 5 010€ 13 059€ 259 122€ 104 555€ 393 828€ 564 314€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 082 562€ 208 983€ 18 147€ 408 572€ 320 146€ 28 063€ 156 628€ 194 195€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
58 047 € 52 989 € 62 543 € 81 705 € 83 983 € 48 884 € 35 725 € 57 210 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
545€ 214€ 987€ 7 754€ 205€ 206€ 205€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
56 197€ 48 864€ 52 829€ 62 199€ 63 841€ 40 964€ 33 378€ 46 994€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
920€ 2 671€ 96€ 11 752€ 19 487€ 7 264€ 1 692€ 10 216€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
385€ 1 240€ 8 631€ 450€ 450€ 450€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 014 105 € 4 303 974 € 4 678 505 € 5 405 096 € 6 207 360 € 4 341 357 € 4 690 988 € 6 530 384 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 558 536 € 2 496 547 € 2 008 241 € 1 521 517 € 2 371 041 € 1 245 039 € 929 733 € 321 222 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
233 196 € 233 196 € 233 196 € 233 196 € 233 196 € 233 196 € 233 196 € 233 196 €
082
A.I.1
Základné imanie
233 196€ 233 196€ 233 196€ 233 196€ 233 196€ 233 196€ 233 196€ 33 196€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
200 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
23 320 € 23 320 € 23 320 € 23 320 € 23 320 € 23 320 € 7 555 € 3 320 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
23 320€ 23 320€ 23 320€ 23 320€ 23 320€ 23 320€ 7 555€ 3 320€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 740 030 € 1 751 726 € 1 265 001 € 500 000 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 740 030€ 1 751 726€ 1 265 001€ 500 000€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
561 990 € 488 305 € 486 724 € 765 001 € 2 114 525 € 988 523 € 688 982 € 84 706 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 453 719 € 1 801 137 € 2 659 534 € 3 868 409 € 3 780 945 € 2 989 007 € 3 579 215 € 5 954 306 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
579 070 € 467 999 € 594 332 € 1 079 964 € 797 756 € 339 327 € 1 639 275 € 2 381 239 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
28 180€ 25 138€ 23 035€ 19 110€ 12 336€ 9 648€ 8 646€ 5 774€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
550 890€ 442 861€ 571 297€ 1 060 854€ 785 420€ 329 679€ 1 630 629€ 2 375 465€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 809 583 € 1 153 135 € 992 095 € 2 637 425 € 2 034 400 € 1 984 547 € 1 276 372 € 2 905 829 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 361 659 € 877 228 € 500 567 € 971 336 € 1 279 490 € 1 022 536 € 939 855 € 2 192 664 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
4 798€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 361 659€ 877 228€ 500 567€ 971 336€ 1 279 490€ 1 017 738€ 939 855€ 2 192 664€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
106 982€ 1 272 704€ 912€ 77 390€ 18 326€ 52 701€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
43 865€ 48 252€ 54 924€ 56 658€ 62 964€ 60 601€ 61 597€ 78 209€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
20 624€ 22 503€ 26 148€ 32 371€ 26 844€ 39 505€ 33 830€ 26 472€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
86 734€ 55 192€ 30 000€ 25 165€ 332 888€ 132 375€ 183 291€ 59 514€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
189 719€ 149 960€ 380 456€ 279 191€ 331 302€ 652 140€ 39 473€ 496 269€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
40 608 € 44 107 € 41 686 € 47 863 € 42 652 € 36 669 € 35 409 € 32 767 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
38 758€ 42 257€ 39 836€ 46 263€ 41 052€ 35 069€ 35 409€ 32 767€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 850€ 1 850€ 1 850€ 1 600€ 1 600€ 1 600€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 438€ 223 963€ 103 157€ 159 656€ 628 464€ 628 159€ 634 471€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
24 458€ 128 458€ 807 458€ 746 481€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 850 € 6 290 € 10 730 € 15 170 € 55 374 € 107 311 € 182 040 € 254 856 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 850€ 6 290€ 6 290€ 35 764€ 107 291€ 109 224€ 254 856€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 440€ 15 170€ 19 610€ 20€ 72 816€