Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 829 106 € 4 771 333 € 4 975 846 € 5 196 825 € 5 507 046 € 5 781 570 € 6 315 358 € 6 336 106 € 6 419 932 € 7 036 618 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 234 990 € 3 825 356 € 4 138 485 € 4 404 006 € 4 623 851 € 4 976 800 € 5 234 281 € 5 101 105 € 5 220 495 € 5 237 634 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 971 € 8 063 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 971€ 8 063€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 179 490 € 3 769 856 € 4 088 485 € 4 354 006 € 4 573 851 € 4 926 800 € 5 184 281 € 5 051 105 € 5 197 524 € 5 209 571 €
012
A.II.1
Pozemky
522 551€ 501 051€ 501 051€ 459 948€ 459 948€ 459 948€ 459 948€ 459 948€ 425 948€ 425 948€
013
A.II.2
Stavby
2 420 500€ 2 626 636€ 2 832 772€ 3 038 908€ 3 125 426€ 3 309 047€ 3 458 778€ 3 365 866€ 3 438 139€ 2 474 676€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
505 702€ 605 132€ 754 662€ 853 892€ 984 829€ 1 108 645€ 1 237 349€ 1 225 291€ 1 333 437€ 1 445 330€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
16 618€ 15 537€ 0€ 1 258€ 3 648€ 49 160€ 28 206€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
714 119€ 21 500€ 863 617€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
55 500 € 55 500 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 20 000 € 20 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
5 500€ 5 500€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 20 000€ 20 000€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 570 947 € 921 866 € 811 592 € 776 745 € 861 325 € 785 737 € 1 035 642 € 1 225 934 € 1 189 885 € 1 790 198 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
880 115 € 185 972 € 102 912 € 96 841 € 112 074 € 98 712 € 283 526 € 317 046 € 105 800 € 118 864 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
880 115€ 185 972€ 102 912€ 96 841€ 112 074€ 98 712€ 283 526€ 317 046€ 105 800€ 118 864€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
6 598 € 12 101 € 18 418 € 24 054 € 29 395 € 35 234 € 54 470 € 55 946 € 68 882 € 72 307 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
6 598€ 12 101€ 18 418€ 24 054€ 29 395€ 35 234€ 54 470€ 55 946€ 68 882€ 72 307€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
637 097 € 641 010 € 583 776 € 620 068 € 711 021 € 647 278 € 684 353 € 845 071 € 999 467 € 1 584 781 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
437 799 € 484 298 € 399 272 € 432 342 € 541 524 € 499 164 € 517 092 € 684 918 € 795 866 € 868 231 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
437 799€ 484 298€ 399 272€ 432 342€ 541 524€ 499 164€ 517 092€ 684 918€ 795 866€ 868 231€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
37 005€ 19 041€ 24 312€ 96€ 7 042€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
162 293€ 156 712€ 184 504€ 168 685€ 145 185€ 148 114€ 167 261€ 160 057€ 203 601€ 709 508€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
47 137 € 82 783 € 106 486 € 35 782 € 8 835 € 4 513 € 13 293 € 7 871 € 15 736 € 14 246 €
072
B.V.1.
Peniaze
641€ 4 826€ 1 805€ 2 265€ 1 111€ 3 591€ 4 514€ 2 749€ 2 103€ 1 336€
073
B.V.2.
Účty v bankách
46 496€ 77 957€ 104 681€ 33 517€ 7 724€ 922€ 8 779€ 5 122€ 13 633€ 12 910€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
23 169 € 24 111 € 25 769 € 16 074 € 21 870 € 19 033 € 45 435 € 9 067 € 9 552 € 8 786 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23 169€ 20 530€ 25 769€ 16 074€ 17 446€ 11 448€ 10 872€ 9 067€ 9 552€ 8 786€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 581€ 4 424€ 7 585€ 34 563€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 829 106 € 4 771 333 € 4 975 846 € 5 196 825 € 5 507 046 € 5 781 570 € 6 315 358 € 6 336 106 € 6 419 932 € 7 036 618 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 766 599 € 2 185 605 € 1 778 373 € 1 386 194 € 1 140 603 € 945 839 € 566 779 € 510 995 € 559 427 € 551 839 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 178 302 € 1 771 068 € 1 378 890 € 1 133 299 € 938 830 € 559 475 € 503 691 € 552 123 € 544 534 € 494 690 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 178 302€ 1 771 068€ 1 378 890€ 1 133 299€ 938 830€ 559 475€ 503 691€ 648 421€ 640 832€ 590 988€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-96 298€ -96 298€ -96 298€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
580 993 € 407 233 € 392 179 € 245 591 € 194 469 € 379 060 € 55 784 € -48 432 € 7 589 € 49 845 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 062 507 € 2 585 728 € 3 197 473 € 3 810 631 € 4 366 443 € 4 835 731 € 5 748 579 € 5 825 111 € 5 857 481 € 6 481 755 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
40 987 € 13 072 € 10 658 € 13 210 € 22 454 € 853 763 € 3 029 823 € 3 099 813 € 4 841 458 € 4 892 643 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
26 710€ 4 856€ 16 509€ 850 097€ 3 028 109€ 3 099 388€ 4 841 188€ 4 892 050€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
14 277€ 13 072€ 10 658€ 8 354€ 5 945€ 3 666€ 1 714€ 425€ 270€ 593€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 436 246€ 1 996 418€ 2 556 590€ 3 116 762€ 3 756 134€ 3 536 116€ 1 987 536€ 2 272 284€ 425 165€ 481 500€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 585 393 € 530 330 € 584 744 € 673 531 € 584 661 € 442 767 € 730 471 € 452 606 € 587 042 € 1 104 776 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 484 020 € 314 224 € 351 021 € 485 651 € 403 547 € 237 581 € 584 745 € 379 862 € 535 521 € 1 069 460 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 484 020€ 314 224€ 351 021€ 485 651€ 403 547€ 237 581€ 584 745€ 379 862€ 535 521€ 1 069 460€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
19 112€ 54 660€ 46 256€ 52 902€ 49 398€ 43 302€ 50 824€ 24 044€ 21 763€ 15 813€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 283€ 39 334€ 36 096€ 38 991€ 36 992€ 30 021€ 33 622€ 17 680€ 15 725€ 12 343€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
54 351€ 97 384€ 104 546€ 59 404€ 63 600€ 131 829€ 60 998€ 23 198€ 14 042€ 7 160€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9 627€ 24 728€ 46 825€ 36 583€ 31 124€ 34€ 282€ 7 822€ -9€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 060 € 44 060 € 42 095 € 2 875 € 2 438 € 2 438 € 220 € 1 220 € 1 110 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 220€ 1 110€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 060€ 44 060€ 42 095€ 2 875€ 2 438€ 2 438€ 220€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
-3 179€ 1 848€ 3 386€ 4 253€ 756€ 647€ 749€ 188€ 2 596€ 1 726€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 024 € 3 024 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 024€ 3 024€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé