Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
696 970 € 911 623 € 1 080 715 € 892 269 € 503 894 € 329 479 € 351 947 € 413 856 € 423 273 € 396 346 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
10 265 € 48 239 € 171 736 € 203 917 € 227 480 € 232 256 € 266 060 € 294 364 € 355 865 € 399 327 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
10 265 € 48 239 € 171 736 € 203 917 € 227 480 € 232 256 € 266 060 € 294 364 € 355 865 € 399 327 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
123 497€ 192 711€ 213 809€ 238 344€ 259 442€ 281 611€ 306 441€ 332 877€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 265€ 48 239€ 48 239€ 11 206€ 13 671€ -6 088€ 6 618€ 12 753€ 49 424€ 66 450€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
686 705 € 863 384 € 908 979 € 688 352 € 276 414 € 97 223 € 85 887 € 119 492 € 67 408 € -2 981 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
684 686 € 859 767 € 898 602 € 661 671 € 200 889 € 67 096 € 81 721 € 119 719 € 67 630 € -1 899 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
451 823€ 436 664€ 453 762€ 351 897€ 23 476€ 6 587€ 8 213€ 71 850€ 69 664€ 1 658€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
4 234€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
232 863€ 423 103€ 444 840€ 309 774€ 177 413€ 60 509€ 73 508€ 47 869€ -6 268€ -3 557€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 019 € 3 617 € 10 377 € 26 681 € 75 525 € 30 127 € 4 166 € -227 € -222 € -1 082 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 019€ 3 617€ 10 377€ 26 681€ 75 525€ 30 127€ 4 166€ -227€ -222€ -1 082€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
696 970 € 911 623 € 1 080 715 € 892 269 € 503 894 € 329 479 € 351 947 € 413 856 € 423 273 € 396 346 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-997 377 € -914 304 € -832 083 € -797 490 € -1 178 959 € -1 371 533 € -1 485 475 € -1 516 922 € -1 529 504 € -1 264 567 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
33 195 € 33 195 € 33 195 € 33 195 € 33 195 € 33 195 € 33 195 € 33 195 € 33 195 € 33 195 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
33 195€ 33 195€ 33 195€ 33 195€ 33 195€ 33 195€ 33 195€ 33 195€ 33 195€ 33 195€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
772 987€ 772 987€ 772 987€ 772 987€ 772 987€ 772 987€ 772 987€ 772 987€ 772 987€ 772 987€
030
A.III.
Fondy zo zisku
2 988€ 2 988€ 2 988€ 2 988€ 2 988€ 2 988€ 2 988€ 2 988€ 2 988€ 2 988€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-1 723 474€ -1 641 253€ -1 606 661€ -1 988 128€ -2 180 703€ -2 294 645€ -2 326 092€ -2 338 674€ -2 073 737€ -1 855 878€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-83 073 € -82 221 € -34 592 € 381 468 € 192 574 € 113 942 € 31 447 € 12 582 € -264 937 € -217 859 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 694 347 € 1 825 927 € 1 912 798 € 1 689 759 € 1 682 853 € 1 701 012 € 1 837 422 € 1 930 778 € 1 952 777 € 1 660 913 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
223€ 222€ 210€ 157€ 79€ 78€ 78€ 78€ 78€ 64€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 668 678 € 1 801 535 € 1 886 210 € 1 656 716 € 1 644 559 € 1 443 840 € 1 580 250 € 1 673 606 € 1 695 572 € 1 403 755 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 514 415€ 1 649 700€ 1 719 610€ 1 508 384€ 1 307 626€ 1 138 675€ 1 304 994€ 1 404 621€ 1 538 177€ 1 419 435€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
6 181€ 7 262€ 13 019€ 8 507€ 3 912€ 5 390€ 5 390€ 7 921€ 5 610€ 5 306€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
148 500€ 144 288€ 153 216€ 139 441€ 109 566€ 74 864€ 38 735€ 31 536€ 1 607€ -7 932€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
-418€ 285€ 365€ 384€ 223 455€ 224 911€ 231 131€ 229 528€ 150 178€ -13 054€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 208€ 33€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
-1 276€ -1 276€ 2 440€ 7 769€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
25 446€ 25 446€ 25 446€ 30 446€ 30 446€ 257 094€ 257 094€ 257 094€ 257 094€ 257 094€