Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RF elements s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 743 208€ 5 833 666€ 4 339 015€ 4 433 202€ 2 348 412€ 1 579 822€ 1 504 085€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 340 898 € 6 275 887 € 4 596 588 € 5 230 422 € 3 069 739 € 1 602 985 € 1 506 727 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 716 881€ 5 326 976€ 636 524€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
12 360€ 424 681€ 3 683 245€ 3 877 542€ 1 890 921€ 1 343 949€ 1 085 894€
05
III.
Tržby z predaja služieb
13 967€ 82 009€ 19 246€ 555 660€ 457 491€ 235 872€ 418 191€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-29 127€ -268 068€
07
V.
Aktivácia
420 168€ 433 337€ 433 645€ 733 610€ 707 780€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
974€ 14 003€ 1 710€ 11 733€ 1 833€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
176 548€ 24 008€ 90 286€ 51 877€ 13 547€ 21 331€ 2 642€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
7 048 498 € 6 239 628 € 5 846 661 € 5 522 463 € 3 772 761 € 2 250 796 € 1 651 662 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 835 779€ 2 275 590€ 283 038€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
167 015€ 361 928€ 1 757 255€ 2 416 036€ 1 322 367€ 926 897€ 743 833€
13
C.
Opravné položky k zásobám
35 592€ 28 128€ 95 286€
14
D.
Služby
2 161 241€ 1 439 895€ 1 032 469€ 1 119 403€ 894 323€ 554 080€ 432 655€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
883 296 € 992 776 € 1 108 867 € 1 365 692 € 1 158 996 € 580 830 € 328 044 €
16
E.1.
Mzdové náklady
618 475€ 674 362€ 631 539€ 775 704€ 848 714€ 414 911€ 233 839€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
14 100€ 47 000€ 176 919€ 226 744€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
222 573€ 249 934€ 278 896€ 324 001€ 285 801€ 144 664€ 83 676€
19
E.4.
Sociálne náklady
28 148€ 21 480€ 21 513€ 39 243€ 24 481€ 21 255€ 10 529€
20
F.
Dane a poplatky
2 518€ 2 318€ 3 801€ 4 923€ 3 956€ 2 193€ 3 192€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
900 935€ 955 074€ 634 126€ 554 967€ 335 345€ 177 750€ 108 077€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
900 935€ 955 074€ 634 126€ 554 967€ 335 345€ 177 750€ 108 077€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 979€ 12 004€ 1 085€ 7 368€ 4 499€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
6 819€ 162 333€ 2 768€ 907€ -1 561€ 10 184€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
52 324€ 9 582€ 927 966€ 53 167€ 59 335€ -5 637€ 35 861€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
292 400 € 36 259 € -1 250 073 € -292 041 € -703 022 € -647 811 € -144 935 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 963 749 € 2 132 335 € 1 336 544 € 1 631 373 € 839 502 € 98 844 € 327 597 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
47 756 € 203 974 € 98 129 € 96 942 € 88 460 € 22 536 € 13 843 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
29 879 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
29 879€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 819 € 10 319 € 24 511 € 21 315 € 20 067 € 3 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
6 819€ 6 819€ 24 511€ 21 306€ 20 066€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 500€ 9€ 1€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
40 937€ 163 776€ 73 618€ 75 623€ 68 366€ 22 598€ 13 843€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€ 27€ -65€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
168 154 € 292 411 € 564 569 € 591 924 € 185 790 € 175 017 € 160 151 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
5 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
3 000€ 194 874€ 200 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
74 800 € 108 772 € 208 984 € 267 851 € 102 320 € 138 143 € 122 021 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
131 948€ 227 549€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
74 800€ 108 772€ 77 036€ 40 302€ 102 320€ 138 143€ 122 021€
52
O.
Kurzové straty
84 741€ 176 488€ 155 308€ 85 061€ 71 483€ 30 655€ 31 967€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 613€ 7 151€ 5 403€ 34 012€ 11 987€ 6 219€ 6 163€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-120 398 € -88 437 € -466 440 € -494 982 € -97 330 € -152 481 € -146 308 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
172 002 € -52 178 € -1 716 513 € -787 023 € -800 352 € -800 292 € -291 243 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
172 002 € -52 178 € -1 719 393 € -789 903 € -803 232 € -803 172 € -291 243 €