Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 073 072 € 10 123 407 € 4 528 692 € 1 585 636 € 1 420 361 € 1 413 105 € 1 022 629 € 1 365 738 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
79 806 € 83 760 € 89 432 € 109 788 € 25 446 € 31 022 € 29 275 € 28 760 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
79 806 € 83 760 € 89 432 € 109 788 € 25 446 € 31 022 € 29 275 € 28 760 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
45 314€ 57 961€ 70 608€ 83 256€ 8 776€ 9 167€ 9 558€ 10 340€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 200€ 18 507€ 11 532€ 19 240€ 9 378€ 14 563€ 12 425€ 11 128€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
7 292€ 7 292€ 7 292€ 7 292€ 7 292€ 7 292€ 7 292€ 7 292€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 973 069 € 10 027 089 € 4 428 252 € 1 471 130 € 1 360 745 € 1 371 349 € 971 154 € 1 325 787 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
212 822 € 334 789 € 139 904 € 86 877 € 112 803 € 103 492 € 16 528 € 27 970 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
212 822€ 334 789€ 139 904€ 86 877€ 112 803€ 103 492€ 16 528€ 27 970€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 540 899 € 8 659 689 € 3 217 318 € 1 224 127 € 1 219 063 € 692 826 € 619 128 € 674 804 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
8 194 139 € 8 356 176 € 3 213 844 € 1 117 178 € 1 107 654 € 616 347 € 502 953 € 517 307 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
6 486 014€ 1 091 589€ 630 154€ 1 112 031€ 1 075 673€ 613 749€ 502 953€ 517 307€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 708 125€ 7 264 587€ 2 583 690€ 5 147€ 31 981€ 2 598€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
300 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
175€ 58€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
342 838€ 103 520€ 107 980€ 74 707€ 115 374€ 153 788€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 922€ 3 513€ 3 474€ 3 429€ 3 429€ 1 597€ 743€ 3 709€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 219 348 € 1 032 611 € 1 071 030 € 160 126 € 28 879 € 575 031 € 335 498 € 623 013 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 980€ 12 538€ 849€ 3 446€ 2 542€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 219 348€ 1 032 611€ 1 071 030€ 157 146€ 16 341€ 574 182€ 332 052€ 620 471€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
20 197 € 12 558 € 11 008 € 4 718 € 34 170 € 10 734 € 22 200 € 11 191 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
20 197€ 12 558€ 11 008€ 4 718€ 6 084€ 10 734€ 22 200€ 11 191€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
28 086€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 073 072 € 10 123 407 € 4 528 692 € 1 585 636 € 1 420 361 € 1 413 105 € 1 022 629 € 1 365 738 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
743 683 € 1 072 760 € 1 032 996 € 874 014 € 708 770 € 835 878 € 685 110 € 934 858 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
265 552 € 265 552 € 265 552 € 265 552 € 265 552 € 265 552 € 265 552 € 265 552 €
082
A.I.1
Základné imanie
265 552€ 265 552€ 265 552€ 265 552€ 265 552€ 265 552€ 265 552€ 265 552€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
82 340 € 82 340 € 82 340 € 82 340 € 73 539 € 66 000 € 58 488 € 51 802 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
82 340€ 82 340€ 82 340€ 82 340€ 73 539€ 66 000€ 58 488€ 51 802€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
24 867 € 526 122 € 526 122 € 364 021 € 196 787 € 353 557 € 210 818 € 483 798 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
24 867€ 526 122€ 526 122€ 364 021€ 196 787€ 353 557€ 210 818€ 483 798€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
370 924 € 198 746 € 158 982 € 162 101 € 172 892 € 150 769 € 150 252 € 133 706 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 329 389 € 9 050 647 € 3 495 696 € 711 622 € 711 591 € 577 227 € 337 519 € 430 880 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
843 € 594 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
843€ 594€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 420 458 € 7 398 534 € 2 826 065 € 294 850 € 188 900 € 60 876 € 27 157 € 88 567 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 075 297 € 6 830 631 € 2 348 225 € 146 563 € 173 297 € 1 703 € 1 320 € 83 040 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 838 182€ 6 772 920€ 2 258 800€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
237 115€ 57 711€ 89 425€ 146 563€ 173 297€ 1 703€ 1 320€ 83 040€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
112 202€ 101 585€ 96 080€ 82 230€ 8 222€ 112€ 5 527€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
83 528€ 70 511€ 68 837€ 36 698€ 71€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
143 846€ 391 484€ 312 923€ 29 359€ 7 310€ 59 061€ 25 837€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 585€ 4 323€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
908 088 € 1 651 519 € 669 631 € 416 772 € 517 277 € 512 282 € 299 765 € 334 737 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
154 322€ 29 923€ 19 853€ 30 216€ 13 916€ 253 864€ 221 917€ 205 525€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
753 766€ 1 621 596€ 649 778€ 386 556€ 503 361€ 258 418€ 77 848€ 129 212€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 5 414€ 4 069€ 10 597€ 7 576€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé