Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Novo Nordisk Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
22 028 931€ 20 676 529€ 6 866 823€ 4 146 855€ 4 307 111€ 4 301 084€ 4 316 407€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
22 030 946 € 20 678 303 € 6 867 566 € 4 146 855 € 4 307 111 € 4 301 084 € 4 316 376 € 3 466 037 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
19 681 820€ 18 185 934€ 3 210 830€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 347 110€ 2 490 595€ 3 655 994€ 4 145 680€ 4 307 111€ 4 300 449€ 4 316 263€ 3 465 967€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 016€ 1 774€ 742€ 1 175€ 635€ 113€ 70€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
21 489 166 € 20 279 123 € 6 568 181 € 3 845 062 € 4 001 787 € 4 068 921 € 4 038 695 € 3 228 284 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 994 432€ 13 666 367€ 2 113 743€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
143 496€ 185 025€ 128 552€ 129 754€ 127 960€ 100 000€ 103 074€ 139 074€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 883 194€ 3 868 887€ 2 155 644€ 1 912 762€ 2 221 024€ 2 350 396€ 2 547 100€ 1 882 991€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 334 256 € 2 450 918 € 2 059 867 € 1 606 108 € 1 580 962 € 1 586 420 € 1 357 377 € 1 169 014 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 678 952€ 1 750 143€ 1 461 249€ 1 032 260€ 1 023 987€ 1 179 894€ 965 759€ 860 058€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
511 709€ 599 128€ 508 529€ 392 643€ 285 867€ 328 039€ 268 793€ 246 707€
19
E.4.
Sociálne náklady
143 595€ 101 647€ 90 089€ 181 205€ 271 108€ 78 487€ 122 825€ 62 249€
20
F.
Dane a poplatky
5 480€ 38 998€ 18 569€ 3 486€ 6 503€ 12 675€ 10 315€ 14 808€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 903€ 16 530€ 20 356€ 26 478€ 5 576€ 6 203€ 5 562€ 9 907€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 903€ 16 530€ 20 356€ 26 478€ 5 576€ 6 203€ 5 562€ 9 907€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
111 405€ 52 398€ 71 450€ 166 474€ 59 762€ 13 227€ 15 267€ 12 490€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
541 780 € 399 180 € 299 385 € 301 793 € 305 324 € 232 163 € 277 681 € 237 753 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 007 808 € 2 956 250 € 2 468 885 € 2 103 164 € 1 958 127 € 1 850 053 € 1 666 089 € 1 443 902 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 603 € 740 € 249 € 15 € 2 € 56 € 49 € 78 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
31 € 42 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
31€ 42€
42
XII.
Kurzové zisky
1 603€ 740€ 249€ 15€ 2€ 56€ 18€ 36€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 454 € 12 184 € 5 260 € 3 462 € 3 815 € 2 401 € 3 799 € 1 705 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
1 239€ 2 885€ 1 201€ 174€ 269€ 14€ 142€ 209€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 215€ 9 299€ 4 059€ 3 288€ 3 546€ 2 387€ 3 657€ 1 496€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-7 851 € -11 444 € -5 011 € -3 447 € -3 813 € -2 345 € -3 750 € -1 627 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
533 929 € 387 736 € 294 374 € 298 346 € 301 511 € 229 818 € 273 931 € 236 126 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
163 005 € 188 990 € 135 392 € 136 245 € 128 619 € 79 049 € 123 679 € 102 420 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
41 038€ 383 875€ 188 419€ 110 319€ 137 930€ 166 013€ 112 237€ 90 329€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
121 967€ -194 885€ -53 027€ 25 926€ -9 311€ -86 964€ 11 442€ 12 091€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
370 924 € 198 746 € 158 982 € 162 101 € 172 892 € 150 769 € 150 252 € 133 706 €