Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 171 195 € 1 181 753 € 1 216 445 € 1 313 971 € 1 311 180 € 1 292 982 € 1 397 460 € 1 377 180 € 1 399 874 € 1 394 701 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 162 239 € 1 174 097 € 1 196 657 € 1 219 218 € 1 241 779 € 1 263 590 € 1 303 938 € 1 326 499 € 1 341 777 € 1 355 602 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 162 239 € 1 174 097 € 1 196 657 € 1 219 218 € 1 241 779 € 1 263 590 € 1 303 938 € 1 326 499 € 1 341 777 € 1 355 602 €
012
A.II.1
Pozemky
1 116 815€ 1 116 815€ 1 116 815€ 1 116 815€ 1 116 815€ 1 116 815€ 1 116 815€ 1 116 815€ 1 116 815€ 1 116 815€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
988€ 12 846€ 35 406€ 57 967€ 80 528€ 103 089€ 143 508€ 166 069€ 188 630€ 211 191€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
44 436€ 44 436€ 44 436€ 44 436€ 44 436€ 43 686€ 43 615€ 43 615€ 36 332€ 27 596€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
8 956 € 7 656 € 19 788 € 94 753 € 69 401 € 29 392 € 93 522 € 50 681 € 58 097 € 31 667 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
6 854 € 4 862 € 12 134 € 24 997 € 19 831 € 13 758 € 3 211 € 30 775 € 24 054 € 21 764 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 290€ 19 132€ 19 703€ 10 812€ 30 087€ 22 951€ 21 764€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 854€ 4 862€ 7 844€ 1 732€ 128€ 2 946€ 3 211€ 613€ 1 103€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 133€ 75€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 102 € 2 794 € 7 654 € 69 756 € 49 570 € 15 634 € 90 311 € 19 906 € 34 043 € 9 903 €
056
B.IV.1
Peniaze
174€ 174€ 174€ 174€ 174€ 174€ 174€ 206€ 746€ 709€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 928€ 2 620€ 7 480€ 69 582€ 49 396€ 15 460€ 90 137€ 19 700€ 33 297€ 9 194€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
7 432 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 432€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 171 195 € 1 181 753 € 1 216 445 € 1 313 971 € 1 311 180 € 1 292 982 € 1 397 460 € 1 377 180 € 1 399 874 € 1 394 701 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
132 160 € 130 223 € 129 646 € 123 322 € 97 509 € 83 416 € 74 612 € 58 890 € 48 437 € 39 757 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
33 100 € 33 100 € 33 100 € 33 100 € 33 100 € 33 100 € 33 100 € 33 100 € 33 100 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 100€ 33 100€ 33 100€ 33 100€ 33 100€ 33 100€ 33 100€ 33 100€ 33 100€ 33 194€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
97 123 € 96 546 € 90 222 € 64 409 € 50 316 € 41 512 € 25 790 € 15 337 € 6 563 € 387 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
101 407€ 100 830€ 94 506€ 68 693€ 54 600€ 45 796€ 30 074€ 19 621€ 10 847€ 4 671€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 284€ -4 284€ -4 284€ -4 284€ -4 284€ -4 284€ -4 284€ -4 284€ -4 284€ -4 284€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 937 € 577 € 6 324 € 25 813 € 14 093 € 8 804 € 15 722 € 10 453 € 8 774 € 6 176 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 039 035 € 1 037 238 € 1 058 216 € 1 147 775 € 1 156 507 € 1 138 110 € 1 237 102 € 1 218 253 € 1 237 109 € 1 226 325 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
59 879 € 114 203 € 151 303 € 219 144 € 124 574 € 88 576 € 44 302 € 32 038 € 31 300 € 46 815 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
58 699€ 113 023€ 150 123€ 217 964€ 123 374€ 86 684€ 42 724€ 30 832€ 30 000€ 45 000€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 180€ 1 180€ 1 180€ 1 180€ 1 200€ 1 892€ 1 578€ 1 206€ 1 300€ 1 815€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
43 € 79 € 117 € 127 € 140 € 107 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
43€ 79€ 117€ 127€ 140€ 107€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
979 156 € 923 035 € 906 913 € 928 631 € 1 031 890 € 1 049 455 € 1 192 683 € 1 186 088 € 1 201 317 € 1 023 111 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 786€ 9 665€ 10 827€ -440€ 1 041€ 6 741€ 15 570€ 12 560€ 47 305€ 55 092€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 170€ 459€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
884 486€ 821 486€ 791 486€ 833 370€ 933 370€ 948 371€ 973 370€ 973 370€ 948 803€ 708 803€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 071€ 1 002€ 457€ 284€ 470€ 470€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
685€ 171€ 173€ 173€ 304€ 302€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
125€ 3 817€ 3 694€ 1 286€ 3 191€ 1 385€ 10 710€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
91 884€ 91 884€ 104 475€ 91 884€ 92 029€ 91 884€ 199 922€ 199 701€ 199 880€ 247 275€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 352 € 156 292 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 352€ 156 292€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
14 292 € 28 583 € 42 874 € 57 164 € 71 456 € 85 746 € 100 037 € 114 328 € 128 619 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
14 292€ 28 583€ 42 874€ 57 164€ 71 456€ 85 746€ 100 037€ 114 328€ 128 619€