Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Snowparadise a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 655 165 € 8 109 571 € 8 334 443 € 8 756 568 € 9 711 445 € 12 283 508 € 12 183 155 € 12 399 031 € 9 659 217 € 10 165 076 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 104 279 € 5 894 846 € 6 088 698 € 6 698 838 € 7 260 433 € 8 595 723 € 9 865 064 € 10 327 357 € 9 008 828 € 8 823 215 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
11 222 € 11 222 € 11 222 € 10 029 € 11 439 € 965 488 € 1 679 625 € 1 680 462 € 1 681 300 € 1 100 878 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
5 722€ 5 722€ 5 722€ 4 529€ 5 939€ 4 015€ 1 173€ 2 010€ 2 848€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
5 500€ 5 500€ 5 500€ 5 500€ 5 500€ 5 500€ 5 500€ 5 500€ 5 500€ 5 500€
007
A.I.4
Goodwill
955 973€ 1 672 952€ 1 672 952€ 1 672 952€ 1 095 378€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 093 057 € 5 883 624 € 6 077 476 € 6 688 809 € 7 248 994 € 7 630 235 € 8 185 439 € 8 646 895 € 7 327 528 € 7 722 337 €
012
A.II.1
Pozemky
126 554€ 126 554€ 126 554€ 126 554€ 126 554€ 126 554€ 112 053€ 112 053€ 112 053€ 112 053€
013
A.II.2
Stavby
473 698€ 498 137€ 504 668€ 519 792€ 535 161€ 542 220€ 550 024€ 484 289€ 504 727€ 532 726€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 446 597€ 5 173 698€ 5 389 476€ 5 958 785€ 6 454 719€ 6 952 005€ 7 516 161€ 8 043 392€ 6 644 097€ 7 072 409€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
46 208€ 85 235€ 46 208€ 83 678€ 132 560€ 9 456€ 5 125€ 1 161€ 66 651€ 5 149€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 570€ 2 076€ 6 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 477 093 € 2 135 018 € 2 167 273 € 2 005 005 € 2 404 036 € 3 640 003 € 2 287 652 € 2 060 248 € 639 747 € 1 333 544 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
33 556 € 33 555 € 29 136 € 38 566 € 42 168 € 44 384 € 19 170 € 14 090 € 12 928 € 13 987 €
035
B.I.1
Materiál
15 755€ 15 755€ 17 351€ 17 521€ 20 105€ 24 772€ 2 463€ 5 492€ 4 409€ 5 772€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
17 801€ 17 800€ 11 785€ 21 045€ 22 063€ 19 612€ 16 707€ 8 598€ 8 519€ 8 215€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 470 632 € 1 490 748 € 1 490 748 € 1 490 748 € 1 545 748 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 470 632€ 1 490 748€ 1 490 748€ 1 490 748€ 1 545 748€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
74 591 € 19 780 € 116 087 € 305 536 € 548 828 € 3 417 213 € 1 884 139 € 1 855 870 € 587 691 € 1 277 229 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
73 329 € 39 627 € 46 437 € 260 199 € 531 488 € 1 833 877 € 1 241 182 € 140 073 € 78 123 € 755 266 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
73 329€ 39 627€ 46 437€ 260 199€ 531 488€ 1 833 877€ 1 241 182€ 140 073€ 78 123€ 755 266€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 076€ 4 404€ 66 289€ 1 489€ 1 235€ 1 122 928€ 13 371€ 38 628€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-1 814€ -24 251€ 3 361€ 43 848€ 16 105€ 1 583 336€ 642 957€ 592 869€ 496 197€ 483 335€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
898 314 € 590 935 € 531 302 € 170 155 € 267 292 € 178 406 € 384 343 € 190 288 € 39 128 € 42 328 €
072
B.V.1.
Peniaze
254 611€ 127 559€ 13 980€ 60 853€ 43 516€ 89 366€ 107 625€ 12 276€ 15 102€ 23 328€
073
B.V.2.
Účty v bankách
643 703€ 463 376€ 517 322€ 109 302€ 223 776€ 89 040€ 276 718€ 178 012€ 24 026€ 19 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
73 793 € 79 707 € 78 472 € 52 725 € 46 976 € 47 782 € 30 439 € 11 426 € 10 642 € 8 317 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
73 793€ 79 707€ 77 598€ 51 533€ 42 318€ 45 129€ 30 055€ 10 756€ 9 987€ 7 656€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
874€ 1 192€ 4 658€ 2 653€ 384€ 670€ 655€ 661€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 655 165 € 8 109 571 € 8 334 443 € 8 756 568 € 9 711 445 € 12 283 508 € 12 183 155 € 12 399 031 € 9 659 217 € 10 165 076 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 489 879 € 6 558 522 € 6 674 320 € 6 415 474 € 6 482 534 € 5 001 216 € 4 229 435 € 1 440 670 € -1 930 043 € -419 213 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 190 € 33 190 € 33 190 € 33 190 € 33 190 € 33 190 € 33 190 € 33 190 € 33 190 € 33 190 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 190€ 33 190€ 33 190€ 33 190€ 33 190€ 33 190€ 33 190€ 33 190€ 33 190€ 33 190€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
8 540 631€ 8 540 631€ 8 540 631€ 8 090 631€ 8 090 631€ 6 210 603€ 5 266 903€ 2 922 803€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 1 226 € 78 € 78 € 78 € 78 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 1 226€ 78€ 78€ 78€ 78€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 021 936 € -1 906 138 € -1 715 343 € -1 696 598 € -1 249 215 € -1 393 638 € -1 515 401 € -1 963 311 € -452 481 € -16 025 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 026 494€ 1 026 494€ 1 026 494€ 1 026 852€ 1 075 525€ 931 102€ 469 518€ 21 608€ 21 608€ 21 608€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 048 430€ -2 932 632€ -2 741 837€ -2 723 450€ -2 324 740€ -2 324 740€ -1 984 919€ -1 984 919€ -474 089€ -37 633€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-68 644 € -115 799 € -190 796 € -18 387 € -398 710 € 149 835 € 444 665 € 447 910 € -1 510 830 € -436 456 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
973 206 € 1 280 331 € 1 371 309 € 1 965 696 € 2 747 414 € 6 730 337 € 7 300 204 € 10 198 632 € 11 575 209 € 10 560 555 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
535 282 € 534 138 € 533 414 € 550 083 € 593 950 € 942 787 € 233 € 638 180 € 2 031 108 € 80 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
942 025€ 638 000€ 2 030 980€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 879€ 3 735€ 3 011€ 2 068€ 1 211€ 762€ 233€ 180€ 128€ 80€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
530 403€ 530 403€ 530 403€ 548 015€ 592 739€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
300 000€ 300 000€ 700 000€ 1 100 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
417 245 € 422 972 € 112 924 € 292 275 € 640 793 € 3 782 757 € 1 010 561 € 906 737 € 936 973 € 1 755 988 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
124 170 € 108 381 € 78 885 € 247 349 € 112 311 € 447 661 € 499 513 € 546 652 € 697 274 € 635 681 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
124 170€ 108 381€ 78 885€ 247 349€ 112 311€ 447 661€ 499 513€ 546 652€ 697 274€ 635 681€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
406 340€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
250 000€ 250 000€ 394 145€ 155 991€ 180 991€ 145 991€ 118 497€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
17 861€ 17 310€ 15 998€ 21 750€ 19 058€ 6 546€ 7 627€ 2 308€ 2 269€ 1 738€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 681€ 9 500€ 8 873€ 12 596€ 10 821€ 3 449€ 3 189€ 991€ 775€ 901€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
14 992€ 35 517€ 9 168€ 10 580€ 92 263€ 73 498€ 172 943€ 3 050€ 3 043€ 47€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
541€ 2 264€ 2 857 458€ 171 298€ 172 745€ 87 621€ 999 124€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
20 679 € 23 221 € 24 971 € 23 338 € 12 671 € 4 782 € 6 405 € 1 915 € 1 265 € 1 060 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
23 221€ 24 971€ 23 338€ 12 671€ 4 782€ 6 405€ 1 915€ 1 265€ 1 060€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
20 679€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
400 000€ 400 000€ 400 000€ 2 000 011€ 6 283 005€ 8 651 800€ 8 605 863€ 8 803 427€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
192 080 € 270 718 € 288 814 € 375 398 € 481 497 € 551 955 € 653 516 € 759 729 € 14 051 € 23 734 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
75€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
192 080€ 270 718€ 288 814€ 375 398€ 481 497€ 551 955€ 653 516€ 759 729€ 13 976€ 23 734€