Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 905 418 € 6 045 510 € 5 937 712 € 4 054 670 € 3 871 411 € 5 451 523 € 5 286 279 € 3 449 356 € 3 751 444 € 3 537 054 € 5 691 401 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
964 587 € 903 948 € 671 001 € 1 004 313 € 285 332 € 387 978 € 535 820 € 778 130 € 822 786 € 977 731 € 1 109 840 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
757 099 € 672 423 € 591 007 € 297 006 € 162 089 € 211 039 € 318 506 € 556 043 € 515 002 € 512 641 € 482 057 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
464 634€ 434 326€ 438 906€ 21 803€ 68 280€ 163 046€ 318 506€ 556 043€ 501 612€ 288 269€ 155 964€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
17 149€ 34 309€ 51 469€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
292 465€ 220 948€ 117 792€ 223 734€ 93 809€ 47 993€ 13 390€ 224 372€ 326 093€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
185 500 € 213 795 € 70 158 € 89 512 € 123 243 € 166 319 € 206 966 € 211 623 € 296 373 € 452 679 € 614 883 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
15 195€ 22 809€ 29 467€ 33 303€ 54 795€ 60 167€ 65 539€ 86 125€ 135 159€ 165 132€ 187 279€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
48 367€ 31 605€ 36 569€ 40 802€ 66 191€ 97 637€ 136 771€ 108 031€ 128 329€ 188 489€ 276 189€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
121 438€ 106 284€ 4 122€ 2 257€ 2 257€ 2 257€ 3 340€ 5 830€ 31 569€ 96 962€ 150 099€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
500€ 53 097€ 13 150€ 6 258€ 1 316€ 11 637€ 1 316€ 2 096€ 1 316€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
21 988 € 17 730 € 9 836 € 617 795 € 10 620 € 10 348 € 10 464 € 11 411 € 12 411 € 12 900 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
21 988€ 17 730€ 9 836€ 617 795€ 10 620€ 10 348€ 10 464€ 11 411€ 11 130€ 11 453€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
1 281€ 1 447€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 623 615 € 4 875 909 € 5 015 507 € 2 803 236 € 3 323 642 € 4 826 043 € 4 593 084 € 2 552 957 € 2 753 207 € 2 417 183 € 4 519 283 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
11 675 € 17 474 € 15 542 € 25 564 € 20 127 € 16 725 € 10 591 € 15 089 € 22 099 € 50 233 € 39 111 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
11 675€ 17 474€ 15 542€ 25 564€ 20 127€ 16 725€ 10 591€ 15 089€ 22 099€ 50 233€ 39 111€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
488 004 € 402 514 € 265 413 € 163 884 € 187 470 € 361 771 € 400 630 € 301 318 € 262 643 € 280 673 € 1 058 282 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
52 308€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
150 923€ 151 469€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
337 081€ 251 045€ 265 413€ 163 884€ 187 470€ 361 771€ 400 630€ 301 318€ 262 643€ 228 365€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
4 684 611 € 4 343 020 € 2 659 822 € 2 297 727 € 2 521 862 € 3 770 013 € 3 131 760 € 2 165 853 € 2 382 755 € 2 009 359 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 596 204€ 4 210 711€ 2 649 620€ 2 292 010€ 2 264 582€ 3 692 540€ 3 117 271€ 2 147 876€ 2 343 261€ 1 931 050€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
28 794€ 22 880€ 23 543€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
83 715€ 117 428€ 250 987€ 67 248€ 791€ 9 485€ 38 428€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 692€ 14 881€ 10 202€ 5 717€ 6 293€ 10 225€ 14 489€ 17 186€ 10 700€ 45 944€ 4 903€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 439 325 € 112 901 € 2 074 730 € 316 061 € 594 183 € 677 534 € 1 050 103 € 70 697 € 85 710 € 76 918 € 842 529 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 650€ 12 125€ 6 897€ 15 912€ 23 462€ 10 301€ 19 011€ 13 878€ 22 029€ 18 987€ 17 771€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 437 675€ 100 776€ 2 067 833€ 300 149€ 570 721€ 667 233€ 1 031 092€ 56 819€ 63 681€ 57 931€ 824 758€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
317 216 € 265 653 € 251 204 € 247 121 € 262 437 € 237 502 € 157 375 € 118 269 € 175 451 € 142 140 € 62 278 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
22 115€ 11 318€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
287 513€ 254 035€ 249 622€ 245 759€ 223 246€ 237 423€ 156 527€ 117 286€ 176 427€ 142 063€ 62 029€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 588€ 300€ 1 582€ 1 362€ 39 191€ 79€ 848€ 983€ -976€ 77€ 249€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 905 418 € 6 045 510 € 5 937 712 € 4 054 670 € 3 871 411 € 5 451 523 € 5 286 279 € 3 449 356 € 3 751 444 € 3 537 054 € 5 691 401 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 700 208 € 2 479 194 € 2 393 055 € 1 541 084 € 1 530 218 € 2 564 860 € 1 662 639 € 648 029 € 894 743 € 136 286 € 989 853 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
16 774 € 12 516 € 4 622 € 7 795 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
16 774€ 12 516€ 4 622€ 7 795€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
326 845 € 399 782 € 492 302 € 400 936 € 589 231 € 735 578 € 247 009 € 144 911 € 71 455 € 561 505 € 949 511 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
326 845€ 300 000€ 392 520€ 301 154€ 489 449€ 635 796€ 147 227€ 45 129€ 461 723€ 849 729€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
99 782€ 99 782€ 99 782€ 99 782€ 99 782€ 99 782€ 99 782€ 71 455€ 99 782€ 99 782€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
2 316 756 € 2 027 063 € 1 856 298 € 1 092 520 € 901 154 € 1 789 449 € 1 375 797 € 463 286 € 783 456 € -465 051 € 510 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 966 986 € 3 227 405 € 3 330 434 € 2 333 325 € 2 199 191 € 2 736 577 € 3 494 244 € 2 661 437 € 2 768 038 € 3 330 453 € 4 455 549 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
356 819 € 419 623 € 466 189 € 51 952 € 93 290 € 625 222 € 920 037 € 287 518 € 198 126 € 160 593 € 162 574 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
52 603€ 46 253€ 39 884€ 35 751€ 20 789€ 297 228€ 454 350€ 189 642€ 196 929€ 120 284€ 132 719€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
9 345€ 8 676€ 4 527€ 3 091€ 6 344€ 7 217€ 3 884€ 2 703€ 1 197€ 4 795€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
294 871€ 364 694€ 421 778€ 13 110€ 66 157€ 320 777€ 461 803€ 95 173€ 40 309€ 25 060€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
39 639 € 43 165 € 46 289 € 42 662 € 49 627 € 71 138 € 63 837 € 56 408 € 989 372 € 57 931 € 546 871 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
39 639€ 43 165€ 46 289€ 42 662€ 49 627€ 71 138€ 63 837€ 56 408€ 61 615€ 57 931€ 43 112€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
927 757€ 503 759€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
4 564 825 € 2 350 942 € 2 386 252 € 1 808 267 € 1 253 128 € 2 032 010 € 2 510 370 € 1 616 706 € 1 197 001 € 1 275 623 € 1 555 250 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 633 016€ 986 909€ 520 754€ 377 118€ 292 431€ 502 082€ 729 419€ 295 567€ 407 584€ 519 076€ 582 014€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
18 362€ -21 469€ 74 687€ 59 401€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
200 000€ 333 000€ 500 000€ 130€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
825 469€ 666 712€ 464 206€ 382 898€ 345 424€ 819 358€ 606 704€ 249 360€ 335 743€ 278 815€ 373 895€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
366 981€ 296 058€ 377 659€ 285 139€ 256 374€ 218 818€ 269 272€ 164 776€ 151 934€ 160 698€ 191 111€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
733 815€ 388 461€ 811 615€ 419 134€ 348 173€ 478 416€ 888 677€ 314 968€ 314 466€ 231 010€ 337 872€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 544€ 12 802€ 12 018€ 10 978€ 10 726€ 13 336€ 16 298€ 73 673€ 8 743€ 11 207€ 10 957€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 703 € 413 675 € 431 704 € 430 444 € 803 146 € 8 207 € 700 805 € 383 539 € 1 836 306 € 2 190 854 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 991 635€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
5 703€ 413 675€ 431 704€ 430 444€ 803 146€ 8 207€ 700 805€ 383 539€ 1 836 306€ 199 219€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
238 224 € 338 911 € 214 223 € 180 261 € 142 002 € 150 086 € 129 396 € 139 890 € 88 663 € 70 315 € 245 999 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
81€ 895€ 3 665€ 996€ 3 289€ 122€ 978€ 1 932€ 3 358€ 7 635€ 8 491€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
28 342€ 35 673€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
209 801€ 302 343€ 210 558€ 179 265€ 138 713€ 149 964€ 128 418€ 137 958€ 85 305€ 62 680€ 237 508€