Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 435 104 € 1 475 925 € 2 634 838 € 2 231 340 € 2 314 531 € 1 267 272 € 465 854 € 536 109 € 501 546 € 529 719 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
525 576 € 409 910 € 467 491 € 385 639 € 175 312 € 112 754 € 62 394 € 74 226 € 17 319 € 33 044 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
10 240 € 10 240 € 14 720 € 14 719 € 19 200 € 11 435 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
10 240€ 10 240€ 14 720€ 14 719€ 19 200€ 11 435€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
515 336 € 399 670 € 452 771 € 370 920 € 156 112 € 101 319 € 62 394 € 74 226 € 17 319 € 33 044 €
012
A.II.1
Pozemky
208 950€ 208 950€ 208 950€ 208 950€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
243 689€ 173 343€ 228 944€ 147 473€ 156 112€ 101 319€ 62 394€ 73 393€ 17 319€ 33 044€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
62 697€ 17 377€ 14 877€ 14 497€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
833€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 885 812 € 1 052 774 € 2 152 293 € 1 837 727 € 2 136 393 € 1 151 913 € 399 581 € 456 559 € 480 856 € 493 825 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 066 806 € 102 283 € 691 155 € 1 448 927 € 1 073 617 € 574 629 € 99 460 € 56 729 € 56 856 € 1 332 €
035
B.I.1
Materiál
39 886€ 470€ 490€ 765 617€ 512 332€ 99 463€ 56 729€ 34 556€ 1 332€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 026 920€ 101 813€ 690 665€ 1 448 927€ 308 000€ 62 297€ -3€ 0€ 22 300€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
536 105 € 393 785 € 1 333 938 € 135 512 € 145 766 € 150 556 € 119 959 € 232 758 € 292 431 € 90 792 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
199 358 € 228 791 € 1 333 938 € 73 695 € 135 845 € 139 673 € 105 309 € 218 649 € 256 678 € 41 478 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
199 358€ 228 791€ 1 333 938€ 73 695€ 135 845€ 139 673€ 105 309€ 218 649€ 256 678€ 41 478€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
140 000€ 150 000€ 35 921€ 9 921€ 7 010€ 7 010€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
194 858€ 14 073€ 25 896€ 0€ 10 883€ 14 650€ 7 099€ 28 698€ 48 789€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 889€ 921€ 0€ 0€ 45€ 525€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
282 901 € 556 706 € 127 200 € 253 288 € 917 010 € 426 728 € 180 162 € 167 072 € 131 569 € 401 701 €
072
B.V.1.
Peniaze
145 937€ 80 594€ 127 200€ 157 186€ 214 823€ 74 440€ 588€ 31 347€ 5 552€ 331 056€
073
B.V.2.
Účty v bankách
136 964€ 476 112€ 96 102€ 702 187€ 352 288€ 179 574€ 135 725€ 126 017€ 70 645€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
23 716 € 13 241 € 15 054 € 7 974 € 2 826 € 2 605 € 3 879 € 5 324 € 3 371 € 2 850 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
23 716€ 13 241€ 15 054€ 7 974€ 2 826€ 2 605€ 3 879€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 324€ 3 371€ 2 850€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 435 104 € 1 475 925 € 2 634 838 € 2 231 340 € 2 314 531 € 1 267 272 € 465 854 € 536 109 € 501 546 € 529 719 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 763 857 € 1 244 131 € 983 545 € 777 989 € 612 505 € 434 248 € 236 559 € 271 076 € 174 929 € 461 232 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 236 828 € 782 398 € 560 265 € 418 720 € 425 699 € 229 256 € 705 € 40 837 € 413 093 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 236 828€ 782 398€ 560 265€ 418 720€ 425 699€ 229 256€ 705€ 40 837€ 413 093€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
519 726 € 454 430 € 415 977 € 351 966 € 179 503 € 197 689 € 229 256 € 263 068 € 126 789 € 40 836 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 671 247 € 231 794 € 1 651 293 € 1 453 351 € 1 702 026 € 833 024 € 229 295 € 265 033 € 326 617 € 68 487 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 573 € 7 573 € 7 573 € 7 573 € 6 252 € 5 361 € 5 152 € 4 284 € 3 545 € 2 842 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 573€ 7 573€ 7 573€ 7 573€ 6 252€ 5 361€ 5 152€ 4 284€ 3 545€ 2 842€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
236 857 € 113 369 € 677 492 € 1 172 743 € 1 450 973 € 823 246 € 219 942 € 255 919 € 321 695 € 57 024 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
195 252 € 79 520 € 377 222 € 1 144 615 € 1 389 873 € 581 625 € 134 321 € 182 380 € 305 727 € 43 534 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
195 252€ 79 520€ 377 222€ 1 144 615€ 1 389 873€ 581 625€ 134 321€ 182 380€ 305 727€ 43 534€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
197 100€ 57 954€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
23 992€ 20 098€ 19 105€ 15 828€ 14 824€ 12 991€ 11 452€ 9 761€ 9 381€ 7 971€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 706€ 12 261€ 11 862€ 9 817€ 9 406€ 8 358€ 6 916€ 6 123€ 5 697€ 4 778€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 907€ 1 490€ 134 303€ 2 483€ 36 870€ 21 664€ 4 440€ 57 655€ 890€ 741€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
135 000€ 1 508€ 4 859€ 0€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 434 € 2 054 € 1 888 € 1 331 € 14 035 € 4 417 € 4 201 € 4 830 € 1 377 € 8 621 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 434€ 2 054€ 1 888€ 1 331€ 14 035€ 4 417€ 4 201€ 4 830€ 1 377€ 8 621€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 422 383€ 108 798€ 964 340€ 271 704€ 230 766€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€