Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PPC Energy, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
43 356 926€ 27 918 154€ 25 262 944€ 3 998 475€ 2 602 584€ 6 212 120€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
44 118 017 € 40 263 130 € 39 598 863 € 7 245 267 € 3 513 166 € 6 212 120 € 6 338 518 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
43 356 426€ 27 732 799€ 25 262 444€ 3 984 259€ 43 177€ 207 983€ 306 299€
05
III.
Tržby z predaja služieb
500€ 185 355€ 500€ 14 217€ 2 559 407€ 5 993 644€ 6 028 701€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 33€ 536 378€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
761 091€ 12 344 976€ 14 335 919€ 3 246 758€ 374 204€ 10 493€ 3 518€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
39 752 231 € 33 608 842 € 31 534 389 € 8 917 304 € 5 176 585 € 4 182 647 € 3 733 483 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
25 560 102€ 20 431 853€ 19 639 334€ 3 483 951€ 409 443€ 739 213€ 227 196€
13
C.
Opravné položky k zásobám
120 141€ 357 926€ 127 674€ -28 590€ 18 226€ 84 000€
14
D.
Služby
5 345 729€ 4 663 885€ 4 995 690€ 1 174 097€ 297 696€ 356 039€ 440 453€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
0€
19
E.4.
Sociálne náklady
0€
20
F.
Dane a poplatky
228 266€ 487 082€ 4 693€ 4 529€ 8 562€ 3 767€ 3 608€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 757 414€ 3 722 417€ 3 770 961€ 2 503 259€ 3 488 935€ 2 859 997€ 2 847 262€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 757 414€ 3 722 417€ 3 770 961€ 2 503 259€ 2 729 291€ 2 859 997€ 2 847 262€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 759 644€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 430 975€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 130 000€ 1 335 783€ 19 984€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 740 579€ 3 945 679€ 2 866 037€ 444 275€ 502 764€ 139 631€ 214 964€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 365 786 € 6 654 288 € 8 064 474 € -1 672 037 € -1 663 419 € 2 029 473 € 2 605 035 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
12 330 954 € 2 464 490 € 500 246 € -630 982 € 1 877 219 € 5 022 375 € 5 667 351 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 401 € 9 € 1 402 € 21 376 € 732 321 € 149 564 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 338 856€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 12 € 9 € 521 € 21 329 € 5 450 € 149 564 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 4 577€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 12€ 9€ 521€ 21 329€ 873€ 149 564€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 283€ 846€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 388 015€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 106€ 35€ 47€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
948 612 € 1 033 767 € 1 323 105 € 496 005 € 359 691 € 2 371 007 € 1 037 189 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 426 010€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
947 839 € 1 032 055 € 1 253 215 € 495 092 € 358 634 € 459 752 € 470 530 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
947 839€ 296 901€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 1 032 055€ 1 253 215€ 495 092€ 358 634€ 162 851€ 470 530€
52
O.
Kurzové straty
179€ 1 369€ 9 536€ 436€ 1 232€ 11€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 646 876€ 407 598€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
594€ 343€ 60 354€ 913€ 621€ 837 137€ 159 050€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-948 612 € -1 033 366 € -1 323 096 € -494 603 € -338 315 € -1 638 686 € -887 625 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 417 174 € 5 620 922 € 6 741 378 € -2 166 640 € -2 001 734 € 390 787 € 1 717 410 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
726 987 € -1 501 035 € 1 417 489 € -397 552 € -251 772 € 86 271 € 388 996 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
199€ -2 316 138€ 534 271€ 3 025€ 6 885€ 11 329€ 295 107€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
726 788€ 815 103€ 883 218€ -400 577€ -258 657€ 74 942€ 93 889€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 690 187 € 7 121 957 € 5 323 889 € -1 769 088 € -1 749 962 € 304 516 € 1 328 414 €