Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GEMO SLOVENSKO, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 321 183 € 9 807 788 € 5 407 992 € 4 515 758 € 3 450 825 € 10 036 507 € 11 398 169 € 587 496 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 102 € 1 528 € 1 298 576 € 1 735 895 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 102 € 1 528 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 102€ 1 528€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 298 576 € 1 735 895 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
1 298 576€ 1 735 895€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
11 302 179 € 9 784 799 € 5 382 941 € 4 504 738 € 3 395 211 € 8 734 514 € 9 634 331 € 586 987 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
44 700 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
44 700€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 265 255 € 1 262 975 € 1 335 669 € 684 116 € 468 276 € 2 678 018 € 1 867 042 € -10 404 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
788 114 € 846 007 € 770 318 € 522 430 € 285 104 € 2 524 817 € 1 867 042 € -9 404 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
58 476€ 75 976€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
788 114€ 846 007€ 711 842€ 446 454€ 285 104€ 2 524 817€ 1 867 042€ -9 404€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
-1 000€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
477 141€ 416 968€ 565 351€ 161 686€ 183 172€ 153 201€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
9 929 728 € 6 729 264 € 3 490 822 € 2 137 793 € 2 821 713 € 3 640 708 € 4 383 450 € 448 641 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 910 127 € 6 662 571 € 2 418 266 € 2 111 110 € 1 091 481 € 3 634 558 € 4 223 236 € 446 986 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 697 759€ 4 130 367€ 516 604€ 547 718€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 212 368€ 2 532 204€ 1 901 662€ 1 563 392€ 1 091 481€ 3 634 558€ 4 223 236€ 446 986€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
2 952 147€ 965 911€ 21 876€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
60 780€ 60 485€ 99 045€ 20 873€ 1 704 316€ 157 364€ 1 655€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 674€ 6 208€ 7 600€ 5 810€ 4 040€ 6 150€ 2 850€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
107 196 € 1 792 560 € 556 450 € 1 682 829 € 105 222 € 2 415 788 € 3 339 139 € 148 750 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 580€ 2 437€ 3 399€ 6 049€ 3 981€ 1 719€ 3 228€ 2 540€
073
B.V.2.
Účty v bankách
104 616€ 1 790 123€ 553 051€ 1 676 780€ 101 241€ 2 414 069€ 3 335 911€ 146 210€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
17 902 € 21 461 € 25 051 € 11 020 € 55 614 € 3 417 € 27 942 € 509 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
8 805€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 115€ 21 461€ 24 151€ 11 020€ 25 773€ 3 417€ 27 942€ 509€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
11 787€ 900€ 21 036€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 321 183 € 9 807 788 € 5 407 992 € 4 515 758 € 3 450 825 € 10 036 507 € 11 398 169 € 587 496 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 983 724 € 1 993 691 € 1 592 606 € 190 379 € 1 363 641 € 6 007 468 € 3 411 662 € 348 466 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 800 000€ 2 800 000€ 2 800 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-813 612 € -1 184 348 € 183 077 € 132 157 € 1 500 165 € 687 057 € 341 827 € 266 689 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
553 813€ 183 077€ 183 077€ 132 157€ 1 500 165€ 687 057€ 415 118€ 339 979€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 367 425€ -1 367 425€ -73 291€ -73 291€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-9 967 € 370 736 € -1 397 774 € 50 919 € -143 827 € 5 313 108 € 3 063 196 € 75 139 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 337 459 € 7 814 097 € 3 815 386 € 4 325 379 € 2 086 639 € 4 029 039 € 7 986 507 € 239 030 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 379 661 € 772 014 € 656 317 € 513 201 € 410 996 € 1 072 516 € 848 € 215 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
1 374 735 € 768 306 € 653 243 € 510 599 € 390 254 € 1 070 559 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 374 735€ 768 306€ 653 243€ 510 599€ 390 254€ 1 070 559€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
18 504€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 926€ 3 708€ 3 074€ 2 602€ 2 238€ 1 957€ 848€ 215€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 926 751 € 7 025 038 € 3 144 372 € 3 772 723 € 1 638 139 € 2 909 054 € 7 980 708 € 237 638 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 924 314 € 4 208 289 € 2 004 596 € 2 130 335 € 996 590 € 2 009 293 € 6 572 701 € 110 681 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
168 944€ 85 363€ 201 087€ 226 768€ 35 797€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 755 370€ 4 122 926€ 1 803 509€ 1 903 567€ 960 793€ 2 009 293€ 6 572 701€ 110 681€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
1 534 920€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 874 776€ 1 215 799€ 1 097 406€ 352 457€ 600 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 224 180€ 443 029€ 93 529€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
13 099€ 14 732€ 5 699€ 4 049€ 6 421€ 6 824€ 13 715€ 762€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 266€ 8 258€ 3 223€ 2 349€ 4 073€ 3 763€ 8 303€ 433€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
77 580€ 13 324€ 1 244€ 29 637€ 1 339€ 856 405€ 899 826€ 2 517€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
29 716€ 29 716€ 32 204€ 29 716€ 29 716€ 32 769€ 43 135€ 29 716€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
31 047 € 17 045 € 14 697 € 39 455 € 37 504 € 47 469 € 4 951 € 1 178 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
21 997€ 7 545€ 5 797€ 4 369€ 3 547€ 3 723€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
9 050€ 9 500€ 8 900€ 35 086€ 33 957€ 43 746€ 4 951€ 1 178€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
545 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
545€