Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
787 803 € 572 165 € 592 409 € 519 455 € 252 692 € 151 600 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
40 031 € 37 497 € 49 413 € 40 428 € 63 088 € 42 057 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
39 281 € 36 746 € 48 662 € 39 678 € 59 018 € 38 737 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
3 183€ 31 183€ 33 133€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
23 281€ 32 746€ 48 662€ 36 495€ 27 835€ 5 604€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
16 000€ 4 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
750 € 751 € 751 € 750 € 4 070 € 3 320 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
750€ 751€ 751€ 750€ 4 070€ 3 320€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
743 560 € 530 223 € 540 227 € 478 582 € 146 912 € 109 362 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
343 257 € 256 032 € 295 779 € 390 120 € 38 856 € 28 662 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
343 257€ 256 032€ 295 779€ 390 120€ 38 856€ 28 662€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
264 030 € 230 550 € 182 747 € 70 296 € 101 531 € 75 401 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
233 013 € 164 232 € 33 805 € 8 071 € 12 775 € 23 047 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
233 013€ 164 232€ 33 805€ 8 071€ 12 775€ 23 047€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
52 286€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
56€ 56€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
31 017€ 66 318€ 148 942€ 62 169€ 88 700€ 68€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
136 273 € 43 641 € 61 701 € 18 166 € 6 525 € 5 299 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 460€ 22 275€ 61 449€ 9 280€ 6 525€ 5 299€
073
B.V.2.
Účty v bankách
131 813€ 21 366€ 252€ 8 886€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 212 € 4 445 € 2 769 € 445 € 42 692 € 181 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 895€ 4 445€ 2 704€ 400€ 218€ 181€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
317€ 65€ 45€ 42 474€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
787 803 € 572 165 € 592 409 € 519 455 € 252 692 € 151 600 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
82 755 € 53 164 € -94 129 € 33 921 € 39 199 € 41 791 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
35 774 € 6 743 € 17 593 € 22 871 € 25 463 € 554 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
46 724€ 17 593€ 17 593€ 25 463€ 25 463€ 554€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 950€ -10 850€ -2 592€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
30 653 € 30 093 € -128 050 € -5 278 € -2 592 € 24 909 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
703 142 € 518 098 € 686 402 € 485 530 € 213 493 € 109 263 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
157 203 € 75 113 € 72 661 € 75 649 € 78 259 € 65 059 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
156 984€ 74 946€ 72 536€ 75 562€ 78 200€ 65 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
219€ 167€ 125€ 87€ 59€ 59€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
35 657€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
510 282 € 426 030 € 613 741 € 409 881 € 131 408 € 42 759 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
97 704 € 20 183 € 508 976 € 345 493 € 108 719 € 40 493 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
97 704€ 20 183€ 508 976€ 345 493€ 108 719€ 40 493€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
277 851€ 306 957€ 39 739€ 17 442€ 243€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
624€ 585€ 549€ 516€ 519€ 444€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
304€ 240€ 225€ 226€ 135€ 262€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 354€ 902€ 4 330€ 3 410€ 1 049€ 1 020€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
130 445€ 97 163€ 59 922€ 60 236€ 3 544€ 297€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
16 955€ 3 526€ 1 445€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
300€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 906 € 903 € 136 € 4 € 546 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 686€ 26€ 136€ 4€ 66€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
220€ 877€ 480€