Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TAM Properties, a.s. v likvidácii

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 080 158 € 1 068 944 € 6 219 974 € 6 824 473 € 7 201 250 € 7 555 917 € 8 291 549 € 8 819 664 € 9 060 118 € 9 197 632 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 616 252 € 6 263 456 € 6 374 204 € 7 009 654 € 7 649 810 € 8 300 465 € 8 597 257 € 8 827 223 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 616 252 € 6 263 456 € 6 374 204 € 7 009 654 € 7 649 810 € 8 300 465 € 8 597 257 € 8 827 223 €
012
A.II.1
Pozemky
783 298€ 783 298€ 783 298€ 783 298€ 783 298€ 783 298€ 783 298€ 783 298€
013
A.II.2
Stavby
4 789 308€ 5 446 462€ 5 552 283€ 6 179 278€ 6 809 595€ 7 439 912€ 7 753 593€ 7 968 949€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 095€ 13 952€ 25 585€ 38 918€ 56 917€ 77 255€ 60 366€ 74 976€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
35 551€ 19 744€ 13 038€ 8 160€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 080 158 € 1 068 944 € 510 765 € 512 986 € 825 222 € 544 413 € 639 881 € 517 334 € 461 202 € 368 604 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 505 € 36 347 € 39 188 € 150 189 € 96 102 € 107 286 € 62 801 € 129 089 € 196 224 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 404 € 25 620 € 28 461 € 139 462 € 85 375 € 69 942 € 62 801 € 129 089 € 190 389 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 404€ 25 620€ 28 461€ 139 462€ 85 375€ 69 942€ 62 801€ 129 089€ 190 389€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 101€ 5 835€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
10 727€ 10 727€ 10 727€ 10 727€ 37 344€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 075 653 € 1 068 944 € 474 418 € 473 798 € 675 033 € 448 311 € 532 595 € 454 533 € 332 113 € 172 380 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 075 653€ 1 068 944€ 474 418€ 473 798€ 675 033€ 448 311€ 532 595€ 454 533€ 332 113€ 172 380€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
92 957 € 48 031 € 1 824 € 1 850 € 1 858 € 1 865 € 1 659 € 1 805 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 718€ 1 879€ 1 824€ 1 850€ 1 858€ 1 865€ 1 659€ 1 805€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
91 239€ 46 152€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 080 158 € 1 068 944 € 6 219 974 € 6 824 473 € 7 201 250 € 7 555 917 € 8 291 549 € 8 819 664 € 9 060 118 € 9 197 632 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 072 003 € 1 063 077 € 167 119 € 2 628 369 € 3 040 184 € 3 398 547 € 3 992 286 € 4 675 871 € 4 904 405 € 5 045 590 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
746 775 € 746 775 € 746 775 € 746 775 € 746 775 € 746 775 € 746 775 € 746 775 € 746 775 € 746 775 €
082
A.I.1
Základné imanie
746 775€ 746 775€ 746 775€ 746 775€ 746 775€ 746 775€ 746 775€ 746 775€ 746 775€ 746 775€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
6 443 751€ 6 443 751€ 6 443 751€ 6 443 751€ 6 443 751€ 6 443 751€ 6 443 751€ 6 443 751€ 6 443 751€ 6 443 751€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
300 000€ 300 000€ 300 000€ 2 300 000€ 2 300 000€ 2 300 000€ 2 300 000€ 2 300 000€ 2 300 000€ 2 300 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
102 621 € 13 025 € 13 025 € 13 025 € 13 025 € 13 025 € 13 025 € 13 025 € 13 025 € 13 025 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
102 621€ 13 025€ 13 025€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
9 706€ 9 706€ 9 706€ 9 706€ 9 706€ 9 706€ 9 706€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-6 530 070 € -7 336 432 € -6 875 181 € -6 463 367 € -6 105 004 € -5 511 265 € -4 827 681 € -4 599 146 € -4 457 960 € -4 255 926 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
806 362€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 336 432€ -7 336 432€ -6 875 181€ -6 463 367€ -6 105 004€ -5 511 265€ -4 827 681€ -4 599 146€ -4 457 960€ -4 255 926€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
8 926 € 895 958 € -461 251 € -411 815 € -358 363 € -593 739 € -683 584 € -228 534 € -141 186 € -202 035 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 155 € 5 867 € 6 052 855 € 4 196 104 € 4 161 066 € 4 157 370 € 4 299 679 € 4 138 565 € 4 138 887 € 4 124 175 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 404 € 5 660 000 € 4 111 981 € 4 107 391 € 4 109 551 € 103 348 € 4 115 102 € 4 119 230 € 4 095 501 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
3 404 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 404€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 000 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 000 000€ 4 000 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
5 660 000€ 4 000 000€ 4 000 000€ 4 000 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
111 981€ 107 391€ 109 551€ 103 348€ 115 102€ 119 230€ 95 501€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 736 € 3 877 € 367 263 € 75 766 € 50 701 € 43 830 € 4 191 769 € 18 568 € 14 944 € 20 443 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 025 € 4 160 € 361 273 € 66 311 € 46 251 € 34 768 € 184 078 € 11 639 € 6 480 € 20 006 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 025€ 4 160€ 361 273€ 66 311€ 46 251€ 34 768€ 184 078€ 11 639€ 6 480€ 20 006€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
122€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
231€ 231€ 231€ 385€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
91€ -903€ 5 248€ 8 421€ 4 450€ 9 058€ 7 685€ 6 503€ 7 690€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
389€ 389€ 389€ 649€ 4€ 4 000 006€ 426€ 774€ 437€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 015 € 1 990 € 25 592 € 8 357 € 2 974 € 3 989 € 4 562 € 4 895 € 4 713 € 8 231 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 713€ 8 231€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 015€ 1 990€ 25 592€ 8 357€ 2 974€ 3 989€ 4 562€ 4 895€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-416 € 5 228 € 16 826 € 27 867 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
134€ 125€ 679€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
-550€ 5 563€ 15 343€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 103€ 11 263€ 11 845€