Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
15 424 120 € 12 904 669 € 12 726 938 € 12 024 242 € 11 707 439 € 10 893 473 € 11 520 154 € 12 002 959 € 14 951 782 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 398 805 € 3 133 451 € 4 099 246 € 2 993 256 € 2 870 193 € 3 057 652 € 3 708 111 € 4 497 797 € 5 549 375 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
14 068 € 27 892 € 42 282 € 19 854 € 26 660 € 0 € 0 € 83 € 1 088 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
10 290€ 22 142€ 34 561€ 19 854€ 26 660€ 0€ 0€ 83€ 1 088€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
3 778€ 5 750€ 7 721€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 384 737 € 3 105 559 € 4 056 964 € 2 973 402 € 2 843 533 € 3 057 652 € 3 708 111 € 4 497 714 € 5 548 287 €
012
A.II.1
Pozemky
8 411€ 8 411€ 8 411€ 8 411€ 8 411€ 8 411€ 8 411€ 8 411€ 8 411€
013
A.II.2
Stavby
48 893€ 54 297€ 57 759€ 63 003€ 58 328€ 59 859€ 64 324€ 66 911€ 74 470€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 207 413€ 2 912 863€ 3 853 296€ 2 688 789€ 2 547 487€ 2 974 802€ 3 629 464€ 4 414 445€ 5 223 658€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
120 020€ 127 444€ 134 954€ 134 016€ 37 782€ 3 038€ 3 368€ 5 403€ 6 434€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 2 544€ 2 544€ 79 183€ 191 525€ 11 542€ 2 544€ 2 544€ 235 314€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
13 021 283 € 9 768 039 € 8 622 703 € 9 017 502 € 8 799 387 € 7 792 469 € 7 771 114 € 7 490 485 € 9 381 260 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 491 060 € 1 987 157 € 2 041 846 € 1 149 253 € 1 079 006 € 1 616 553 € 1 753 360 € 2 230 523 € 4 040 713 €
035
B.I.1
Materiál
1 491 060€ 1 987 157€ 2 041 846€ 1 149 253€ 1 079 006€ 1 616 553€ 1 753 360€ 2 230 523€ 2 477 214€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 563 499€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 € 0 € 59 568 € 47 620 € 13 508 € 50 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€ 59 568€ 47 620€ 13 508€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 676 038 € 1 520 116 € 2 638 990 € 3 188 720 € 4 360 506 € 3 039 270 € 3 111 283 € 3 510 832 € 3 039 545 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 633 681 € 1 498 222 € 2 634 942 € 2 846 098 € 4 210 730 € 2 882 266 € 2 992 664 € 3 434 325 € 2 090 268 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 515 257€ 702 543€ 1 411 102€ 949 446€ 2 366 248€ 2 019 351€ 2 198 395€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 118 424€ 795 679€ 1 223 840€ 1 896 652€ 1 844 482€ 862 915€ 794 269€ 3 434 325€ 2 090 268€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 314€ 372€ 1 579€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
33 583€ 17 305€ 2 175€ 195 949€ 9 134€ 6 755€ 7 998€ 7 107€ 944 448€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8 774€ 4 589€ 1 873€ 146 673€ 140 642€ 147 935€ 110 249€ 69 400€ 3 250€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
7 854 185 € 6 260 766 € 3 941 867 € 4 679 529 € 3 300 307 € 3 089 026 € 2 892 963 € 1 749 130 € 2 251 002 €
072
B.V.1.
Peniaze
34 628€ 2 844€ 34 654€ 42 552€ 47 755€ 40 737€ 78 163€ 35 662€ 3 391€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7 819 557€ 6 257 922€ 3 907 213€ 4 636 977€ 3 252 552€ 3 048 289€ 2 814 800€ 1 713 468€ 2 247 611€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 032 € 3 179 € 4 989 € 13 484 € 37 859 € 43 352 € 40 929 € 14 677 € 21 147 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 235€ 198€ 1 040€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 032€ 3 149€ 4 963€ 13 484€ 37 859€ 43 352€ 39 612€ 14 332€ 19 691€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 30€ 26€ 0€ 0€ 0€ 147€ 416€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
15 424 120 € 12 904 669 € 12 726 938 € 12 024 242 € 11 707 439 € 10 893 473 € 11 520 154 € 12 002 959 € 14 951 782 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
11 240 449 € 8 839 662 € 7 298 278 € 6 799 565 € 6 600 829 € 5 481 217 € 4 752 393 € 4 910 471 € 5 364 037 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 053 200 € 5 053 200 € 5 053 200 € 5 053 200 € 5 053 200 € 4 563 200 € 4 563 200 € 4 563 200 € 4 563 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 053 200€ 5 053 200€ 5 053 200€ 5 053 200€ 5 053 200€ 4 563 200€ 4 563 200€ 4 563 200€ 33 200€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 530 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
433€ 433€ 433€ 433€ 433€ 433€ 433€ 433€ 433€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
359 724 € 205 586 € 155 715 € 135 841 € 72 880 € 0 € 13 231 € 6 640 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
359 724€ 205 586€ 155 715€ 135 841€ 72 880€ 0€ 13 231€ 6 640€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
3 426 304 € 2 039 058 € 1 590 216 € 1 411 355 € 844 705 € 188 760 € 722 946 € 722 946 € 663 631 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
3 426 304€ 2 039 058€ 1 590 216€ 1 411 355€ 844 705€ 188 760€ 722 946€ 722 946€ 663 631€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
0 € 0 € 1 € 1 € 0 € 0 € -376 107 € 64 227 € 64 227 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€ 1€ 1€ 0€ 0€ 64 227€ 64 227€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -376 107€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 400 788 € 1 541 385 € 498 713 € 198 735 € 629 611 € 728 824 € -158 079 € -453 566 € 65 906 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 183 671 € 4 065 007 € 5 428 660 € 5 224 534 € 5 106 288 € 5 411 788 € 6 766 635 € 7 091 696 € 9 585 734 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
67 655 € 18 213 € 22 111 € 60 167 € 29 878 € 17 035 € 19 810 € 62 896 € 59 549 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 698€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
21 777€ 18 213€ 20 500€ 22 398€ 21 782€ 5 867€ 5 678€ 20 703€ 22 685€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 1 611€ 4 912€ 8 096€ 11 168€ 14 132€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
45 878€ 0€ 0€ 32 857€ 0€ 0€ 42 193€ 8 166€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
108 488 € 112 953 € 117 185 € 83 145 € 79 154 € 64 986 € 69 742 € 69 670 € 61 544 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
108 488€ 112 953€ 117 185€ 83 145€ 79 154€ 64 986€ 69 742€ 69 670€ 61 544€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
105 000€ 525 000€ 980 000€ 606 800€ 1 214 000€ 2 101 200€ 3 188 400€ 4 275 600€ 5 362 800€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 935 784 € 1 940 664 € 2 145 039 € 2 856 708 € 1 991 050 € 1 761 221 € 2 259 458 € 1 237 208 € 2 738 632 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 161 278 € 512 251 € 974 459 € 1 466 907 € 805 769 € 642 385 € 1 294 224 € 474 426 € 2 060 024 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 17 402€ 148€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 161 278€ 512 251€ 974 459€ 1 466 907€ 788 367€ 642 237€ 1 294 224€ 474 426€ 2 060 024€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
556 498€ 408 464€ 430 638€ 446 309€ 410 971€ 354 545€ 304 256€ 318 864€ 309 309€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
383 752€ 276 098€ 295 409€ 301 932€ 279 194€ 235 348€ 208 878€ 219 591€ 209 755€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
818 326€ 732 767€ 429 371€ 405 711€ 470 101€ 465 764€ 240 400€ 162 011€ 45 173€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15 930€ 11 084€ 15 162€ 235 849€ 25 015€ 63 179€ 211 700€ 62 316€ 114 371€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
546 744 € 1 048 177 € 1 172 495 € 1 010 450 € 902 042 € 376 210 € 141 873 € 358 938 € 475 777 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
277 326€ 197 674€ 195 698€ 155 675€ 180 790€ 126 980€ 86 713€ 98 898€ 103 895€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
269 418€ 850 503€ 976 797€ 854 775€ 721 252€ 249 230€ 55 160€ 260 040€ 371 882€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
420 000€ 420 000€ 991 830€ 607 264€ 890 164€ 1 091 136€ 1 087 352€ 1 087 384€ 887 432€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 € 0 € 143 € 322 € 468 € 1 126 € 792 € 2 011 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 143€ 0€ 102€ 44€ 37€ 63€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 322€ 366€ 1 082€ 755€ 1 948€