Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
528 327€ 307 560€ 1 017 332€ 1 027 403€ 1 080 001€ 1 083 391€ 954 656€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
589 717 € 319 498 € 1 102 094 € 1 028 653 € 1 124 850 € 1 087 225 € 970 563 € 788 721 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
528 326€ 307 561€ 1 017 332€ 1 027 403€ 1 080 002€ 1 083 391€ 954 655€ 786 962€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
3 681€ 2 248€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
44 000€ 2 833€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
57 710€ 9 689€ 84 762€ 1 250€ 848€ 1 001€ 15 908€ 1 759€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
637 401 € 612 527 € 1 424 200 € 1 138 967 € 2 168 797 € 2 861 205 € 1 130 963 € 955 933 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
71 810€ 75 862€ 8 006€ 6 295€ 7 110€ 7 065€ 8 452€ 10 351€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
233 023€ 134 477€ 830 088€ 750 140€ 815 824€ 787 701€ 761 191€ 691 587€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
269 547 € 256 197 € 252 627 € 232 293 € 249 780 € 273 799 € 193 218 € 85 101 €
16
E.1.
Mzdové náklady
193 521€ 186 572€ 188 988€ 150 954€ 170 254€ 186 320€ 116 259€ 35 257€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 863€ 24 457€ 15 602€ 18 268€ 29 751€ 27 883€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
66 649€ 64 744€ 61 416€ 56 567€ 60 737€ 67 980€ 46 095€ 20 776€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 377€ 4 881€ 360€ 315€ 3 187€ 1 231€ 1 113€ 1 185€
20
F.
Dane a poplatky
3 523€ 3 168€ 3 418€ 3 169€ 3 294€ 3 606€ 14 828€ 5 557€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
56 846€ 136 545€ 229 592€ 143 742€ 144 161€ 144 300€ 149 345€ 159 331€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
56 846€ 136 545€ 229 592€ 143 742€ 144 161€ 144 300€ 149 345€ 159 331€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 476€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
83 833€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 652€ 6 278€ 16 636€ 3 328€ 941 152€ 1 644 734€ 3 929€ 4 006€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-47 684 € -293 029 € -322 106 € -110 314 € -1 043 947 € -1 773 980 € -160 400 € -167 212 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
227 174 € 99 470 € 179 238 € 270 968 € 257 068 € 288 625 € 185 012 € 85 024 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
14 705 € 24 088 € 21 683 € 13 416 € 2 745 € 26 335 € 67 347 € 56 207 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
14 705 € 24 088 € 21 683 € 13 416 € 2 745 € 26 335 € 67 347 € 56 207 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
14 705€ 24 088€ 21 683€ 13 416€ 2 745€ 26 335€ 67 347€ 56 207€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 063 € 659 € 425 € 443 € 422 € 505 € 714 € 494 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 063€ 659€ 425€ 443€ 422€ 505€ 714€ 493€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
13 642 € 23 429 € 21 258 € 12 973 € 2 323 € 25 830 € 66 633 € 55 713 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-34 042 € -269 600 € -300 848 € -97 341 € -1 041 624 € -1 748 150 € -93 767 € -111 499 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 127 € 3 322 € 3 250 € 3 262 € 379 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 127€ 3 322€ 3 250€ 3 262€ 379€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-34 042 € -269 600 € -300 848 € -100 468 € -1 044 946 € -1 751 400 € -97 029 € -111 878 €