Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
320 089 € 409 988 € 305 062 € 287 677 € 269 213 € 318 548 € 360 637 € 609 289 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
38 182 € 42 635 € 26 603 € 24 236 € 32 174 € 51 903 € 31 605 € 55 267 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
20 502 € 29 315 € 15 075 € 9 906 € 12 853 € 35 002 € 26 570 € 39 617 €
012
A.II.1
Pozemky
7 303€ 7 303€ 7 303€
013
A.II.2
Stavby
11 216€ 11 713€ 12 210€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 502€ 29 315€ 15 075€ 9 906€ 12 853€ 16 483€ 7 554€ 20 104€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
17 680 € 13 320 € 11 528 € 14 330 € 19 321 € 16 901 € 5 035 € 15 650 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
17 680€ 13 320€ 11 528€ 14 330€ 19 321€ 16 901€ 5 035€ 15 650€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
272 599 € 364 195 € 276 858 € 260 496 € 234 746 € 263 186 € 327 944 € 549 201 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
89 897 € 5 408 € 2 533 € 111 078 € 81 228 € 10 376 € 276 362 € 310 039 €
035
B.I.1
Materiál
783€ 647€ 642€ 376€ 1 230€ 923€ 1 272€ 1 051€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
89 114€ 4 761€ 1 891€ 110 702€ 79 998€ 9 453€ 274 831€ 308 729€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
259€ 259€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
86 892 € 222 214 € 75 492 € 76 647 € 59 625 € 21 299 € 17 114 € 233 990 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
67 526 € 219 257 € 75 492 € 76 647 € 59 625 € 21 299 € 17 114 € 208 255 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 635€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
67 526€ 219 257€ 75 492€ 76 647€ 59 625€ 21 299€ 13 479€ 208 255€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 516€ 2 957€ 5 735€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 850€ 20 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
95 810 € 136 573 € 198 833 € 72 771 € 93 893 € 231 511 € 34 468 € 5 172 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 173€ 6 465€ 3 792€ 2 052€ 1 389€ 1 245€ 6 257€ 4 791€
073
B.V.2.
Účty v bankách
94 637€ 130 108€ 195 041€ 70 719€ 92 504€ 230 266€ 28 211€ 381€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 308 € 3 158 € 1 601 € 2 945 € 2 293 € 3 459 € 1 088 € 4 821 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
269€ 61€ 94€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 031€ 3 158€ 1 601€ 1 013€ 2 293€ 3 190€ 1 027€ 4 727€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 277€ 1 932€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
320 089 € 409 988 € 305 062 € 287 677 € 269 213 € 318 548 € 360 637 € 609 289 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
271 620 € 245 273 € 247 311 € 238 081 € 221 384 € 250 118 € 168 680 € 135 031 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
184 080 € 184 080 € 184 080 € 184 080 € 184 080 € 184 080 € 184 080 € 184 080 €
082
A.I.1
Základné imanie
184 080€ 184 080€ 184 080€ 184 080€ 184 080€ 184 080€ 184 080€ 184 080€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
74 167€ 74 167€ 94 548€ 94 548€ 94 548€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 458 € 2 169 € 36 816 € 36 816 € 36 816 € 36 816 € 36 816 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 458€ 2 169€ 36 816€ 36 816€ 36 816€ 36 816€ 36 816€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
7 034 € 7 034 € 7 034 € 80 488 € 80 488 € 80 488 € 79 536 € 79 536 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
4 123€ 4 123€ 4 123€ 4 123€ 4 123€ 4 123€ 4 422€ 4 422€
092
A.V.2
Ostatné fondy
2 911€ 2 911€ 2 911€ 76 365€ 76 365€ 76 365€ 75 114€ 75 114€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
12 680 € 8 320 € 6 528 € 9 331 € 14 321 € 11 901 € 35 € 10 650 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
12 680€ 8 320€ 6 528€ 9 331€ 14 321€ 11 901€ 35€ 10 650€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
44 381 € 31 261 € 17 059 € -168 488 € -169 986 € -226 336 € -267 606 € 91 867 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
86 578€ 73 458€ 195 088€ 193 978€ 192 480€ 136 130€ 94 860€ 91 867€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-42 197€ -42 197€ -178 029€ -362 466€ -362 466€ -362 466€ -362 466€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
21 987 € 14 578 € 30 441 € 21 687 € 1 498 € 68 621 € 41 271 € -362 466 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
48 280 € 164 715 € 57 751 € 49 596 € 47 505 € 68 430 € 191 957 € 474 258 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 417 € 7 304 € 10 027 € 11 595 € 13 530 € 15 192 € 19 811 € 26 484 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 417€ 7 304€ 10 027€ 11 595€ 13 530€ 15 192€ 19 811€ 23 491€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 993€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
7 479 € 7 479 € 7 479 € 7 479 € 7 479 € 7 479 € 7 479 € 8 358 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
7 479€ 7 479€ 7 479€ 7 479€ 7 479€ 7 479€ 7 479€ 8 358€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
29 374 € 141 738 € 29 412 € 22 888 € 24 382 € 30 315 € 75 168 € 98 060 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 807 € 112 595 € 4 328 € 2 700 € 6 081 € 930 € 45 869 € 53 272 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
29 663€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 807€ 112 595€ 4 328€ 2 700€ 6 081€ 930€ 16 206€ 53 272€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
109€ 109€ 68€ 31€ 31€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
13 573€ 11 340€ 9 865€ 8 308€ 7 305€ 13 074€ 14 238€ 21 878€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 125€ 7 304€ 6 610€ 5 518€ 5 010€ 8 935€ 8 859€ 18 732€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 489€ 10 198€ 8 243€ 6 004€ 5 466€ 6 562€ 5 410€ 2 958€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
271€ 192€ 298€ 327€ 489€ 814€ 792€ 1 220€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 010 € 8 194 € 10 833 € 6 524 € 1 004 € 14 334 € 7 523 € 10 331 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
6 010€ 8 194€ 10 833€ 6 524€ 1 004€ 14 334€ 7 523€ 10 331€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
80 866€ 233 649€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 110€ 1 110€ 1 110€ 1 110€ 97 376€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
189 € 324 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
189€ 324€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé