Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

B.E.K. GROUP s.r.o. v likvidácii

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.07.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 890 517 € 4 831 487 € 5 097 218 € 5 095 731 € 3 821 201 € 3 960 272 € 5 329 362 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
186 647 € 975 101 € 1 122 338 € 1 168 144 € 915 406 € 1 022 728 € 1 591 841 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
576 € 1 152 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
576€ 1 152€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
186 647 € 975 101 € 1 122 338 € 1 168 144 € 915 406 € 1 022 152 € 1 590 689 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
218 849€ 402 247€ 506 235€ 242 007€ 129 451€ 564 766€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
448 399€ 412 238€ 354 056€ 365 546€ 228 337€ 416 540€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
186 647€ 307 853€ 307 853€ 307 853€ 307 853€ 664 364€ 609 383€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 703 870 € 3 856 386 € 3 974 880 € 3 927 583 € 2 905 795 € 2 937 479 € 3 722 388 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
270 510 € 270 794 € 271 124 € 322 939 € 896 950 € 926 829 € 968 463 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
269 455€ 270 698€ 270 891€ 320 943€ 321 021€ 298 042€ 476 849€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 055€ 96€ 233€ 1 996€ 575 929€ 628 787€ 491 614€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 340 536 € 3 356 418 € 3 461 520 € 3 342 013 € 1 712 472 € 1 741 936 € 1 888 721 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
312 936 € 332 936 € 342 327 € 186 405 € 119 455 € 132 042 € 282 207 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
312 936€ 332 936€ 342 327€ 186 405€ 119 455€ 132 042€ 282 207€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
2 868 344€ 2 868 344€ 2 966 781€ 2 982 095€ 1 421 053€ 1 421 053€ 1 421 053€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 394€ 1 409€ 3 506€ 2 256€ 1 176€ 1 985€ 162 827€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
157 862€ 153 729€ 148 906€ 171 257€ 170 788€ 186 856€ 22 634€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
78 € 283 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
78€ 283€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
92 824 € 229 174 € 242 236 € 262 631 € 296 373 € 268 636 € 864 921 €
072
B.V.1.
Peniaze
502€ 575€ 856€ 1 476€ 1 791€ 1 609€ 1 899€
073
B.V.2.
Účty v bankách
92 322€ 228 599€ 241 380€ 261 155€ 294 582€ 267 027€ 863 022€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 € 65 € 15 133 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
65€ 15 133€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 890 517 € 4 831 487 € 5 097 218 € 5 095 731 € 3 821 201 € 3 960 272 € 5 329 362 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 317 916 € 3 319 441 € 3 545 819 € 2 155 212 € -4 687 994 € -4 769 082 € -4 324 609 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 200 000 € 2 200 000 € 2 200 000 € 2 200 000 € 2 200 000 € 2 200 000 € 2 200 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 200 000€ 2 200 000€ 2 200 000€ 2 200 000€ 2 200 000€ 2 200 000€ 2 200 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
5 250€ 5 250€ 5 250€ 5 250€ 5 250€ 5 250€ 5 250€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
69 356 € 69 356 € 69 356 € 69 356 € 69 356 € 69 356 € 69 356 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
69 356€ 69 356€ 69 356€ 69 356€ 69 356€ 69 356€ 69 356€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-2 448 665 € -2 401 428 € -2 355 622 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-2 448 665€ -2 401 428€ -2 355 622€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 493 500 € 3 672 641 € 2 236 228 € 489 739 € -7 143 689 € -6 599 214 € -2 367 805 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 493 500€ 6 887 906€ 5 451 493€ 3 705 004€ 71 703€ 71 703€ 71 703€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 215 265€ -3 215 265€ -3 215 265€ -7 215 392€ -6 670 917€ -2 439 508€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-2 450 190 € -179 141 € 1 436 413 € 1 746 489 € 181 089 € -444 474 € -4 231 410 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
572 601 € 1 512 046 € 1 551 399 € 2 940 519 € 8 509 195 € 8 729 354 € 9 653 971 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
870 € 858 € 839 € 778 € 661 € 545 € 370 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
870€ 858€ 839€ 778€ 661€ 545€ 370€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
568 003 € 1 509 293 € 1 549 443 € 2 926 470 € 8 496 487 € 8 720 570 € 9 645 947 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 599 € 33 117 € 22 545 € 193 584 € 49 269 € 75 072 € 221 320 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 599€ 33 117€ 22 545€ 193 584€ 49 269€ 75 072€ 221 320€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 156 452€ 1 193 394€ 613 724€ 2 039 413€ 1 938 253€ 2 252 166€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
253 693€ 5 203€ 5 202€ 5 202€ 3 823 566€ 4 124 504€ 3 909 754€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 294€ 875€ 1 017€ 1 704€ 2 538€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
416€ 414€ 413€ 1 161€ 2 366€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
136€ 91€ 2 985€ 2 880€ 3 433€ 2 880€ 494€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
307 865€ 313 141€ 323 887€ 2 111 080€ 2 577 941€ 2 579 861€ 3 257 309€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 651 € 1 844 € 1 113 € 13 221 € 12 047 € 8 239 € 7 654 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 151€ 1 344€ 53€ 4 148€ 2 547€ 8 239€ 7 654€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 500€ 500€ 1 060€ 9 073€ 9 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
77€ 51€ 4€ 50€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé