Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Žilinský samosprávny kraj

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
382 898 824€ 363 553 715€ 336 894 316€ 322 978 128€ 295 053 675€ 270 901 716€ 261 455 339€ 258 746 072€ 251 293 892€ 253 456 836€ 242 683 618€ 241 087 337€ 204 442 222€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
43 219 125€ 32 690 350€ 27 868 995€ 18 490 167€ 17 998 333€ 16 738 592€ 13 429 331€ 19 141 134€ 18 442 168€ 16 427 358€ 36 098 568€ 32 466 264€ 17 847 508€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
75 552€ 633 511€ 1 348 291€ 2 167 069€ 2 986 537€ 3 775 973€ 2 834 975€ 1 698 691€ 153 183€ 204 312€ 549 089€ 1 248 983€ 1 793 613€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
16 022€ 533 652€ 1 245 252€ 1 956 852€ 2 668 452€ 3 380 052€ 6 106€ 54 038€ 198 463€ 549 089€ 1 248 983€ 1 730 807€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
35 658€ 83 202€ 130 860€ 179 208€ 227 556€ 2 526€ 3 330€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
47 529€ 52 200€ 7 836€ 67 356€ 126 876€ 156 364€ 211 264€ 143 474€ 95 143€ 5 850€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
12 001€ 12 001€ 12 001€ 12 001€ 12 001€ 12 001€ 2 621 185€ 1 545 781€ 4 001€ 0€ 0€ 0€ 62 806€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
43 080 382€ 32 025 265€ 26 483 378€ 16 286 455€ 15 007 700€ 12 958 101€ 10 589 434€ 17 440 313€ 18 285 817€ 16 219 856€ 35 542 550€ 31 203 339€ 16 039 953€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 459 682€ 2 968 687€ 2 734 029€ 2 710 477€ 2 511 546€ 2 179 638€ 1 264 613€ 1 536 236€ 1 337 150€ 430 434€ 479 840€ 514 381€ 513 612€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€ 7 767€ 10 303€ 7 303€ 7 303€ 7 303€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
16 589 200€ 8 028 086€ 7 206 507€ 6 829 457€ 6 864 089€ 6 631 024€ 6 656 314€ 7 078 251€ 7 745 343€ 7 759 616€ 7 807 382€ 8 193 950€ 7 942 797€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
253 114€ 280 939€ 213 122€ 242 734€ 301 627€ 282 483€ 60 317€ 103 002€ 162 448€ 272 576€ 422 658€ 485 102€ 520 665€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
116 308€ 160 560€ 138 398€ 98 887€ 154 423€ 148 046€ 188 752€ 70 840€ 48 056€ 58 131€ 103 143€ 155 123€ 144 927€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
854 875€ 895 410€ 936 054€ 976 312€ 1 016 932€ 895 238€ 807 644€ 834 140€ 776 478€ 601 290€ 790 402€ 94 723€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
21 799 900€ 19 684 280€ 15 247 966€ 5 421 285€ 4 151 781€ 2 814 369€ 1 604 491€ 7 810 542€ 8 208 576€ 7 087 507€ 25 931 822€ 21 752 757€ 6 910 648€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
63 191€ 31 574€ 37 326€ 36 643€ 4 096€ 4 518€ 4 922€ 2 130€ 3 168€ 3 190€ 6 929€ 13 941€ 13 941€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
63 191€ 31 574€ 37 174€ 32 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
152€ 4 143€ 4 096€ 4 518€ 4 922€ 2 130€ 3 168€ 3 190€ 6 929€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 13 941€ 13 941€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
339 451 180€ 330 750 758€ 308 841 300€ 304 460 535€ 276 996 128€ 254 103 643€ 247 933 446€ 239 514 460€ 232 786 963€ 236 961 477€ 206 535 217€ 208 510 991€ 186 550 887€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
717 247€ 147 803€ 135 815€ 165 045€ 126 040€ 121 953€ 124 703€ 112 776€ 114 823€ 113 370€ 125 045€ 92 767€ 91 081€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
717 247€ 147 803€ 135 815€ 165 045€ 126 040€ 121 953€ 124 703€ 112 776€ 114 823€ 113 370€ 125 045€ 92 767€ 91 081€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
289 811 791€ 275 715 983€ 267 706 000€ 261 008 776€ 244 752 919€ 235 564 073€ 235 735 743€ 227 246 921€ 220 812 515€ 219 304 544€ 194 634 433€ 190 096 812€ 179 610 227€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
115 625€ 223 053€ 191 439€ 185 642€ 196 246€ 194 741€ 202 539€ 208 682€ 226 710€ 261 871€ 253 222€ 231 339€ 219 148€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
289 695 166€ 275 489 352€ 267 511 744€ 260 821 996€ 244 556 673€ 235 369 332€ 235 533 204€ 227 038 239€ 220 573 617€ 219 042 673€ 194 381 211€ 189 865 473€ 179 391 079€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
12 188€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
1 000€ 3 578€ 2 817€ 1 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
359 688€ 392 120€ 424 553€ 73 415€ 192 243€ 311 071€ 429 899€ 548 727€ 656 438€ 834 443€ 1 031 573€ 1 228 121€ 1 219 229€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
359 688€ 392 120€ 424 553€ 73 415€ 192 243€ 311 071€ 429 899€ 548 727€ 656 438€ 834 443€ 1 031 573€ 1 228 121€ 1 219 229€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
552 572€ 144 598€ 493 733€ 419 389€ 427 939€ 848 771€ 246 328€ 336 748€ 297 117€ 7 106 801€ 4 085 327€ 8 222 746€ 677 707€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 1 293€ 530€ 530€ 149€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
98 143€ 363€ 340€ 856€ 921€ 1 138€ 2 050€ 12 981€ 1 670€ 5 430€ 5 492€ 4 463€ 1 053€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
20 431€ 16 517€ 70 306€ 66 570€ 58 279€ 66 007€ 70 245€ 90 566€ 53 158€ 338 392€ 372 496€ 364 051€ 456 132€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 6 943 121€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
5 128€ 4 358€ 4 086€ 4 133€ 3 188€ 4 141€ 3 551€ 3 422€ 2€ 14€ 114€ 34€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
885€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
109 555€ 61 828€ 120 795€ 152 869€ 169 137€ 167 309€ 170 454€ 229 778€ 233 638€ 6 761 672€ 3 706 695€ 910 546€ 220 372€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
20 000€ 240 156€ 170 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
299 315€ 61 533€ 58 051€ 24 961€ 196 413€ 610 176€ 28€ 7 765€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
48 009 882€ 54 265 254€ 40 081 198€ 42 793 910€ 31 496 986€ 17 257 774€ 11 396 773€ 11 269 288€ 10 906 071€ 9 602 319€ 6 600 750€ 8 812 456€ 4 952 643€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
1 920€ 1 862€ 5 674€ 6 363€ 10 115€ 1 329€ 1 128€ 4 518€ 2 390€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
48 007 962€ 54 263 391€ 40 081 198€ 42 793 910€ 31 496 986€ 17 257 774€ 11 391 099€ 11 262 925€ 10 895 956€ 9 600 990€ 6 599 622€ 8 807 938€ 4 950 253€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
50 000€ 0€ 0€ 0€ 34 854€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
50 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 34 854€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
35 000€ 0€ 0€ 58 089€ 23 235€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
35 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 58 089€ 23 235€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
228 519€ 112 606€ 184 021€ 27 427€ 59 214€ 59 481€ 92 563€ 90 478€ 64 760€ 68 000€ 49 833€ 110 082€ 43 827€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
228 519€ 112 606€ 184 021€ 27 427€ 59 214€ 59 481€ 91 733€ 87 580€ 63 930€ 67 171€ 49 003€ 108 264€ 42 997€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
830€ 2 898€ 830€ 830€ 830€ 1 818€ 830€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
382 898 824€ 363 553 715€ 336 894 316€ 322 978 128€ 295 053 675€ 270 901 716€ 261 455 339€ 258 746 072€ 251 293 892€ 253 456 836€ 242 683 618€ 241 087 337€ 204 442 222€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
219 284 761€ 222 832 560€ 213 161 377€ 200 173 929€ 189 913 752€ 174 649 630€ 164 415 517€ 159 132 717€ 153 610 214€ 152 770 118€ 149 390 591€ 163 551 579€ 157 904 511€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
219 284 761€ 222 832 560€ 213 161 377€ 200 173 929€ 189 913 752€ 174 649 630€ 164 415 517€ 159 132 717€ 153 610 214€ 152 770 118€ 149 390 591€ 163 551 579€ 157 904 511€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
222 815 708€ 213 220 934€ 200 231 898€ 189 630 764€ 174 860 452€ 164 377 452€ 159 225 268€ 153 544 437€ 151 108 685€ 150 386 424€ 156 588 054€ 157 992 494€ 151 706 551€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-3 530 947€ 9 611 626€ 12 929 478€ 10 543 165€ 15 053 300€ 10 272 179€ 5 190 249€ 5 588 280€ 2 501 529€ 2 383 694€ -7 197 463€ 5 559 085€ 6 197 961€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
96 949 004€ 87 197 981€ 70 520 330€ 71 212 971€ 50 781 188€ 42 942 529€ 44 896 173€ 50 539 217€ 56 101 297€ 58 543 764€ 59 036 845€ 66 016 511€ 42 328 613€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 471 441€ 1 594 302€ 3 300 793€ 2 413 692€ 1 014 182€ 263 128€ 414 983€ 1 753 070€ 713 718€ 443 941€ 557 672€ 708 130€ 2 123 868€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
196 755€ 183 632€ 196 370€ 171 527€ 59 978€ 42 987€ 44 817€ 81 575€ 56 211€ 3 000€ 5 500€ 444 921€ 641 113€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 274 687€ 1 410 670€ 3 104 423€ 2 242 164€ 954 204€ 220 141€ 370 166€ 1 671 495€ 657 507€ 440 941€ 552 172€ 263 209€ 1 482 755€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 602 690€ 968 432€ 1 592 458€ 699 491€ 1 149 757€ 886 141€ 660 452€ 443 003€ 1 066 745€ 0€ 308€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
1 602 690€ 968 432€ 1 592 458€ 699 491€ 1 149 757€ 885 770€ 660 080€ 407 370€ 1 008 745€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
372€ 372€ 35 633€ 58 000€ 0€ 308€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
5 408€ 9 930€ 13 856€ 12 478€ 4 961€ 14 025€ 9 983€ 2 662 174€ 5 768 680€ 8 870 893€ 11 975 900€ 14 065 317€ 15 941 215€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
2 655 309€ 5 762 336€ 8 866 908€ 11 971 480€ 14 054 587€ 15 931 856€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
5 408€ 9 930€ 13 856€ 12 478€ 4 961€ 14 025€ 9 983€ 6 865€ 6 345€ 3 985€ 4 420€ 10 730€ 4 395€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 4 964€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
3 053 043€ 1 374 104€ 928 261€ 780 967€ 795 944€ 572 891€ 3 012 064€ 2 379 467€ 3 755 337€ 5 024 818€ 6 165 098€ 19 236 946€ 4 964 350€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
438 640€ 377 461€ 140 571€ 252 096€ 228 538€ 161 657€ 707 798€ 1 601 243€ 343 886€ 4 000 357€ 4 971 503€ 18 083 081€ 4 703 554€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
38€ 47€ 29€ 0€ 0€ 7 000€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
166 077€ 13 860€ 936€ 2 395€ 146 569€ 30 000€ 2 001 483€ 462 161€ 3 114 572€ 573 946€ 692 684€ 748 124€ 168 540€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
14 511€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 036€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
380 924€ 357 349€ 282 415€ 74 452€ 78 297€ 88 553€ 48 610€ 34 205€ 26 270€ 102 406€ 36 145€ 64 370€ 38 062€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
267 488€ 241 496€ 219 279€ 174 218€ 154 919€ 145 565€ 122 496€ 148 948€ 151 132€ 153 595€ 156 904€ 1 582€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
5€ 213€ 460€ 25€ 41€ 21€ 33€ 0€ 4€ 22€ 77€ 27€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
223 136€ 203 313€ 183 187€ 143 498€ 128 833€ 117 943€ 100 881€ 97 057€ 96 862€ 96 656€ 81 562€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
54 119€ 48 646€ 44 639€ 34 842€ 29 894€ 29 152€ 23 764€ 22 853€ 22 614€ 22 890€ 24 651€ 262€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
1 310 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 4 933€ 194 629€ 334 041€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
212 655€ 131 728€ 56 775€ 99 394€ 14 311€ 7 000€ 13 000€ 0€ 70 032€ 0€ 5 409€ 50 131€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
89 816 422€ 83 251 212€ 64 684 962€ 67 306 344€ 47 816 344€ 41 206 344€ 40 798 692€ 43 301 503€ 44 796 816€ 44 204 111€ 40 337 867€ 32 006 118€ 19 299 179€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
50 273 712€ 67 417 462€ 61 351 212€ 64 684 962€ 45 806 344€ 37 816 344€ 39 779 962€ 40 179 978€ 44 549 359€ 43 968 578€ 40 113 683€ 31 898 111€ 19 299 179€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
21 733 750€ 13 333 750€ 3 333 750€ 2 621 382€ 2 010 000€ 3 390 000€ 1 018 730€ 3 121 525€ 247 457€ 235 533€ 224 184€ 108 008€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
17 808 960€ 2 500 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
66 665 059€ 53 523 174€ 53 212 609€ 51 591 227€ 54 358 735€ 53 309 557€ 52 143 649€ 49 074 139€ 41 582 381€ 42 142 954€ 34 256 182€ 11 519 247€ 4 209 098€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
119€ 41€ 14€ 179€ 1 832€ 1 898€ 18 676€ 20 853€ 31 855€ 21 712€ 25 236€ 4 012€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
66 665 059€ 53 523 055€ 53 212 568€ 51 591 214€ 54 358 556€ 53 307 725€ 52 141 752€ 49 055 463€ 41 561 528€ 42 111 099€ 34 234 470€ 11 494 011€ 4 205 086€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€