Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nitrianska komunitná nadácia

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
8 604€ 5 829€ 7 072€ 12 506€ 8 215€
02
502
Spotreba energie
701€ 963€ 793€ 724€ 598€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
61€
05
512
Cestovné
264€ 75€ 11€ 41€ 7€
06
513
Náklady na reprezentáciu
725€ 472€ 1 445€ 1 689€ 76€
07
518
Ostatné služby
62 449€ 37 117€ 47 990€ 59 718€ 36 137€
08
521
Mzdové náklady
3 546€ 1 800€ 600€ 3 521€ 0€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 248€ 634€ 197€ 1 155€ 0€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
7€ 4€ 4€ 111€ 24€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 30€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 2€ 132€
21
546
Dary
0€ 1 485€ 331€
22
547
Osobitné náklady
27€ 204€ 222€ 0€ 20€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
132€ 141€ 121€ 294€ 251€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
67€ 10 405€ 0€ 8 089€ 0€
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
26 840€ 27 015€ 28 160€ 42 580€ 8 635€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ -3 760€ -3 575€ -816€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
18 461€ 26 517€ 44 293€ 21 944€ 19 440€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
40 326€ 21 529€ 10 798€ 1 176€ 8 425€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
34 636€ 40 666€ 40 688€ 53 288€ 54 444€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
198 096€ 173 400€ 178 634€ 204 748€ 135 920€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
5 713€ 4 270€ 6 430€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 0€ 21€ 478€
54
645
Kurzové zisky
1€ 0€ 0€ 0€ 1€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
41€ 1€ 0€ 1 000€ 1 013€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
671€ 780€ 830€ 1 867€ 682€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 10 959€ 0€ 8 187€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
33 155€ 22 577€ 56 722€ 18 476€ 16 604€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 7 440€ 8 300€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
44 453€ 28 562€ 28 610€ 42 798€ 20 470€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
4 190€ 3 539€ 3 639€ 3 870€ 4 480€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
55 676€ 62 052€ 65 082€ 63 715€ 66 891€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 1 258€
73
691
Dotácie
53 782€ 40 894€ 21 477€ 56 926€ 20 034€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
197 682€ 173 633€ 182 790€ 204 299€ 140 212€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-414€ 233€ 4 156€ -449€ 4 292€
76
591
Daň z príjmov
0€ 226€ 184€ 817€ 1 122€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-414€ 7€ 3 972€ -1 265€ 3 170€