Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nitrianska komunitná nadácia

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
6 235€ 542€ 7 253€ 8 604€ 5 829€ 7 072€ 12 506€ 8 215€
02
502
Spotreba energie
1 443€ 1 032€ 744€ 701€ 963€ 793€ 724€ 598€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
0€ 61€
05
512
Cestovné
549€ 77€ 0€ 264€ 75€ 11€ 41€ 7€
06
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 104€ 725€ 472€ 1 445€ 1 689€ 76€
07
518
Ostatné služby
73 248€ 50 974€ 81 301€ 62 449€ 37 117€ 47 990€ 59 718€ 36 137€
08
521
Mzdové náklady
4 804€ 6 830€ 4 938€ 3 546€ 1 800€ 600€ 3 521€ 0€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 461€ 2 142€ 1 738€ 1 248€ 634€ 197€ 1 155€ 0€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
24€ 4€ 4€ 7€ 4€ 4€ 111€ 24€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
90€ 33€ 5€ 0€ 30€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
1€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 2€ 132€
21
546
Dary
0€ 1 485€ 331€
22
547
Osobitné náklady
4 742€ 1 145€ 0€ 27€ 204€ 222€ 0€ 20€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
353€ 188€ 260€ 132€ 141€ 121€ 294€ 251€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
0€ 42€ 0€ 67€ 10 405€ 0€ 8 089€ 0€
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
27 531€ 26 415€ 23 846€ 26 840€ 27 015€ 28 160€ 42 580€ 8 635€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ -3 760€ -3 575€ -816€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
30 177€ 30 637€ 21 767€ 18 461€ 26 517€ 44 293€ 21 944€ 19 440€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
11 453€ 10 570€ 24 497€ 40 326€ 21 529€ 10 798€ 1 176€ 8 425€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
51 344€ 49 813€ 21 683€ 34 636€ 40 666€ 40 688€ 53 288€ 54 444€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
7 275€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
220 729€ 180 445€ 188 141€ 198 096€ 173 400€ 178 634€ 204 748€ 135 920€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
6 684€ 6 361€ 3 250€ 5 713€ 4 270€ 6 430€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 0€ 21€ 478€
54
645
Kurzové zisky
0€ 1€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 1€
55
646
Prijaté dary
1 998€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 41€ 1€ 0€ 1 000€ 1 013€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 188€ 375€ 671€ 780€ 830€ 1 867€ 682€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 10 959€ 0€ 8 187€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
28 416€ 18 048€ 22 955€ 33 155€ 22 577€ 56 722€ 18 476€ 16 604€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 7 440€ 8 300€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
62 224€ 51 922€ 70 432€ 44 453€ 28 562€ 28 610€ 42 798€ 20 470€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
4 406€ 2 625€ 4 716€ 4 190€ 3 539€ 3 639€ 3 870€ 4 480€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
68 335€ 68 237€ 35 945€ 55 676€ 62 052€ 65 082€ 63 715€ 66 891€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
7 825€ 0€ 1 258€
73
691
Dotácie
40 842€ 33 134€ 50 825€ 53 782€ 40 894€ 21 477€ 56 926€ 20 034€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
220 729€ 180 515€ 188 498€ 197 682€ 173 633€ 182 790€ 204 299€ 140 212€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
0€ 70€ 357€ -414€ 233€ 4 156€ -449€ 4 292€
76
591
Daň z príjmov
0€ 27€ 0€ 0€ 226€ 184€ 817€ 1 122€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
0€ 43€ 357€ -414€ 7€ 3 972€ -1 265€ 3 170€