Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
20 883€ 24 107€ 42 536€ 14 620€ 23 254€ 32 033€ 26 851€ 50 349€ 36 240€ 63 780€ 23 698€ 26 555€
02
502
Spotreba energie
0€ 0€
03
504
Predaný tovar
704€ 818€ 898€ 1 679€ 5 003€ 1 141€ 4 046€ 8 615€ 1 552€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 820€ 12 194€ 1 965€ 1 135€ 1 597€ 647€ 1 221€ 1 496€ 3 459€ 591€ 342€ 304€
05
512
Cestovné
947€ 1 060€ 721€ 0€ 902€ 180€ 696€ 233€ 95€ 306€ 439€ 28€
06
513
Náklady na reprezentáciu
610€ 363€ 339€ 184€ 171€ 23€ 76€ 380€ 156€ 18€ 23€
07
518
Ostatné služby
137 957€ 147 859€ 173 620€ 115 986€ 121 471€ 129 436€ 60 201€ 128 391€ 91 105€ 141 735€ 94 234€ 102 455€
08
521
Mzdové náklady
138 046€ 115 445€ 118 108€ 87 330€ 91 840€ 90 655€ 86 957€ 85 516€ 78 594€ 44 215€ 39 177€ 38 429€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
48 794€ 40 649€ 42 545€ 31 006€ 32 184€ 32 019€ 30 703€ 29 610€ 27 289€ 14 714€ 13 321€ 12 950€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
2 040€ 2 200€ 2 570€ 2 680€ 440€ 3 408€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
7 168€ 5 373€ 8 679€ 4 233€ 4 020€ 130€ 3 155€ 3 065€ 2 794€ 2 126€ 1 733€ 1 611€
12
528
Ostatné sociálne náklady
304€ 434€ 668€ 509€ 355€ 0€ 450€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
210€ 193€ 190€ 189€ 181€ 178€ 177€ 195€ 184€ 84€ 100€
14
532
Daň z nehnuteľností
4€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
29€ 125€ 70€ 4€ 109€ 78€ 9€ 9€ 9€ 80€ 16€ 16€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 66€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
2 390€ 0€ 10€ 694€ 277€ 413€ 289€ 462€ 482€ 116€ 124€ 66€
21
546
Dary
761€ 696€ 613€ 143€ 1 139€ 587€ 669€ 999€ 940€ 7 454€ 1 238€ 684€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
1 129€ 1 192€ 1 008€ 916€ 866€ 809€ 617€ 613€ 570€ 333€ 332€ 672€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 354€ 6 286€ 7 966€ 5 870€ 6 572€ 4 681€ 2 647€ 3 932€ 4 583€ 6 650€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 444€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 5 042€ 7 002€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
5 558 324€ 5 387 524€ 5 374 479€ 5 033 544€ 5 355 525€ 5 396 338€ 5 285 165€ 5 098 977€ 4 802 979€ 3 878 353€ 3 391 692€ 3 277 564€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
5 937 565€ 5 745 272€ 5 776 375€ 5 301 137€ 5 647 300€ 5 693 945€ 5 507 404€ 5 413 590€ 5 049 543€ 4 157 838€ 3 571 018€ 3 468 084€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
54 723€ 21 409€ 26 581€ 21 833€ 29 711€ 26 110€ 11 109€ 6 214€ 7 972€ 12 441€ 332€ 332€
41
604
Tržby za predaný tovar
1 225€ 1 417€ 1 765€ 6 333€ 7 601€ 2 765€ 11 788€ 21 629€ 2 591€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 0€ 2€ 1 001€ 1 176€ 270€ 1 026€ 495€
54
645
Kurzové zisky
0€ 1 627€ 1 402€ 0€ 29€
55
646
Prijaté dary
29 741€ 0€ 4 317€ 3 367€ 2 388€ 3 126€ 3 414€ 4 651€ 3 220€ 1 397€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 4 899€ 0€ 2€ 0€ 450€ 0€ 1 983€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 013€ 0€ 4 300€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 4 694€ 6 957€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
151 341€ 322 777€ 309 638€ 88 225€ 123 886€ 170 773€ 69 428€ 134 624€ 111 640€ 94 632€ 58 064€ 48 194€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
5 307 593€ 5 098 300€ 5 225 943€ 4 845 168€ 5 092 910€ 5 050 367€ 4 938 361€ 4 759 435€ 4 543 916€ 3 518 641€ 2 872 180€ 2 718 996€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
374 986€ 395 282€ 265 212€ 363 606€ 412 382€ 526 649€ 575 598€ 562 623€ 499 166€ 489 546€ 507 944€ 543 214€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€
73
691
Dotácie
0€ 0€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
5 929 622€ 5 850 404€ 5 841 816€ 5 328 532€ 5 668 880€ 5 779 789€ 5 610 150€ 5 494 477€ 5 171 665€ 4 116 926€ 3 439 546€ 3 311 260€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-7 943€ 105 132€ 65 440€ 27 395€ 21 580€ 85 844€ 102 746€ 80 887€ 122 121€ -40 912€ -131 472€ -156 824€
76
591
Daň z príjmov
4 956€ 3 273€ 4 070€ 5 256€ 6 397€ 5 550€ 3 543€ 4 441€ 2 036€ 2 293€ 258€ 157€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ -131€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-12 899€ 101 859€ 61 370€ 22 139€ 15 183€ 80 294€ 99 334€ 76 446€ 120 086€ -43 205€ -131 730€ -156 981€