Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
10 217 971€ 7 966 846€ 6 711 054€ 3 756 057€ 3 585 802€ 3 617 792€ 3 803 744€ 4 022 692€ 3 314 688€ 3 157 203€ 1 765 107€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
39 328€ 82 038€ 131 321€ 183 267€ 23 745€ 15 234€ 5 097€ 7 907€ 4 969€ 8 737€ 8 214€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
39 328€ 82 038€ 131 321€ 183 267€ 23 745€ 15 234€ 5 097€ 7 907€ 4 969€ 8 737€ 8 214€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
10 178 643€ 7 884 808€ 6 579 734€ 3 572 789€ 3 562 057€ 3 602 558€ 3 798 648€ 4 014 785€ 3 309 720€ 3 148 466€ 1 756 893€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
5 800€ 5 800€ 5 800€ 5 800€ 5 800€ 5 800€ 5 800€ 5 800€ 5 800€ 5 800€ 0€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
5 945 464€ 5 805 426€ 5 144 659€ 2 597 139€ 2 642 802€ 2 505 927€ 2 503 328€ 2 448 185€ 1 253 162€ 709 764€ 667 238€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
2 734 035€ 1 449 556€ 995 196€ 695 792€ 701 266€ 796 510€ 1 092 601€ 1 491 605€ 2 041 419€ 2 113 769€ 1 067 679€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
157 899€ 149 085€ 122 741€ 26 627€ 42 734€ 33 831€ 54 779€ 69 194€ 9 338€ 4 641€ 21 976€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
1 043 458€ 474 940€ 304 138€ 240 232€ 169 454€ 254 490€ 142 141€ 0€ 312 092€ 0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
291 988€ 0€ 7 200€ 7 200€ 0€ 6 000€ 2 400€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
13 358 185€ 13 358 733€ 10 274 592€ 8 941 408€ 6 963 679€ 5 121 449€ 4 925 728€ 4 490 315€ 2 856 765€ 3 067 836€ 2 841 939€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
1 907 529€ 1 226 040€ 748 898€ 541 353€ 404 549€ 443 926€ 412 596€ 167 857€ 52 622€ 61 448€ 61 169€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
1 904 786€ 1 224 532€ 747 648€ 540 394€ 403 168€ 442 656€ 411 225€ 166 688€ 50 888€ 59 139€ 58 595€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
2 743€ 1 509€ 1 250€ 958€ 1 381€ 1 270€ 1 371€ 1 169€ 1 735€ 2 309€ 2 574€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
4 625€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
4 625€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
4 767 196€ 3 754 347€ 3 585 085€ 3 423 549€ 3 255 033€ 2 572 073€ 2 625 067€ 2 907 040€ 2 420 704€ 2 770 397€ 2 179 315€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
65 002€ 55 996€ 80 236€ 53 773€ 82 544€ 73 886€ 61 455€ 31 277€ 34 891€ 34 035€ 50 915€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
4 070 970€ 3 509 531€ 3 302 625€ 3 365 302€ 3 164 034€ 2 493 517€ 2 562 553€ 2 432 118€ 2 283 681€ 2 093 608€ 21 424 047€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 1 388€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
613 232€ 185 119€ 200 037€ 3 150€ 7 463€ 4 161€ 0€ 442 572€ 91 503€ 638 578€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
17 991€ 3 702€ 799€ 1 324€ 992€ 509€ 1 059€ 1 073€ 10 629€ 4 176€ 4 353€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
6 678 835€ 8 378 346€ 5 940 609€ 4 976 506€ 3 304 098€ 2 105 449€ 1 888 065€ 1 415 418€ 383 439€ 235 991€ 601 455€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
7 062€ 8 191€ 8 053€ 8 958€ 8 543€ 8 502€ 7 381€ 8 506€ 4 848€ 6 071€ 5 403€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
6 671 773€ 8 370 155€ 5 932 557€ 4 967 549€ 3 295 555€ 2 096 947€ 1 880 684€ 1 406 912€ 378 591€ 229 920€ 596 052€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
74 976€ 11 624€ 11 594€ 5 480€ 5 150€ 5 693€ 5 715€ 5 505€ 106 932€ 325 180€ 306 761€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
74 976€ 11 624€ 11 594€ 5 480€ 4 651€ 5 212€ 4 817€ 4 995€ 6 031€ 3 875€ 2 735€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 500€ 481€ 897€ 511€ 100 901€ 321 305€ 304 026€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
23 651 132€ 21 337 203€ 16 997 241€ 12 702 944€ 10 554 631€ 8 744 933€ 8 735 187€ 8 518 513€ 6 278 385€ 6 550 219€ 4 913 807€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
9 893 486€ 8 963 235€ 8 554 469€ 7 300 219€ 6 054 416€ 5 491 402€ 5 160 801€ 4 453 806€ 2 084 922€ 2 083 925€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
3 065€ 3 065€ 3 065€ 3 065€ 3 065€ 3 065€ 3 065€ 3 065€ 2 430 711€ 3 065€ 3 065€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
3 065€ 3 065€ 3 065€ 3 065€ 3 065€ 3 065€ 3 065€ 3 065€ 3 065€ 3 065€ 3 065€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
3 065€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
62 596€ 62 596€ 62 596€ 62 596€ 62 596€ 62 596€ 62 596€ 62 596€ 62 596€ 62 596€ 62 596€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
62 596€ 62 596€ 62 596€ 62 596€ 62 596€ 62 596€ 62 596€ 62 596€ 62 596€ 62 596€ 62 596€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
8 897 574€ 8 488 808€ 7 279 550€ 5 977 303€ 5 425 741€ 5 095 139€ 4 388 145€ 3 531 631€ 2 019 260€ 2 018 243€ 1 976 507€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
930 251€ 408 766€ 1 209 258€ 1 257 254€ 563 013€ 330 602€ 706 995€ 856 514€ 345 790€ 1 018€ 41 757€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
7 578 080€ 7 777 853€ 4 823 862€ 4 409 553€ 3 401 348€ 2 023 543€ 2 065 888€ 2 240 641€ 2 244 736€ 2 658 722€ 2 781 506€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
3 185 781€ 4 120 014€ 1 909 118€ 1 707 829€ 1 615 267€ 510 851€ 463 455€ 407 435€ 300 289€ 65 481€ 277 119€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
388 800€ 1 043 139€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
2 796 982€ 3 076 875€ 1 909 118€ 1 707 829€ 1 615 267€ 510 851€ 463 455€ 407 435€ 300 289€ 65 481€ 277 119€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
279 469€ 84 297€ 153 432€ 109 739€ 105 641€ 9 308€ 23 530€ 37 408€ 25 273€ 18 479€ 9 117€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
37 122€ 27 876€ 51 357€ 41 119€ 12 572€ 739€ 7 968€ 6 394€ 25 273€ 18 479€ 9 117€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
9 973€ 33 422€ 56 202€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
232 374€ 22 999€ 45 873€ 68 620€ 93 069€ 8 569€ 15 562€ 31 014€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
4 108 197€ 3 570 333€ 2 758 559€ 2 588 554€ 1 677 790€ 1 501 405€ 1 576 079€ 1 793 553€ 1 615 454€ 2 108 267€ 1 864 767€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 223 671€ 976 527€ 635 626€ 919 124€ 514 916€ 510 401€ 513 685€ 616 043€ 897 655€ 1 444 045€ 1 195 510€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
1 590 394€ 1 195 591€ 911 149€ 715 910€ 613 896€ 570 644€ 554 629€ 521 725€ 435 153€ 402 792€ 420 269€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
622 731€ 749 259€ 568 533€ 442 622€ 377 147€ 349 556€ 334 769€ 312 900€ 245 788€ 235 256€ 220 614€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
644 525€ 282 363€ 158 473€ 95 508€ 83 912€ 70 805€ 172 966€ 65 047€ 34 156€ 23 613€ 25 356€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
610€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
26 876€ 366 592€ 484 779€ 415 391€ 87 918€ 0€ 30€ 277 838€ 2 701€ 2 561€ 2 408€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
4 633€ 3 208€ 2 753€ 3 431€ 2 650€ 1 979€ 2 824€ 2 244€ 303 719€ 466 495€ 630 503€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
138 618€ 302 131€ 465 687€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
4 633€ 3 208€ 2 753€ 3 431€ 2 650€ 1 979€ 2 824€ 2 244€ 165 101€ 164 364€ 164 816€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
6 179 566€ 4 596 115€ 3 618 910€ 993 172€ 1 098 867€ 1 229 988€ 1 508 498€ 1 824 066€ 1 602 939€ 1 806 575€ 48 376€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
15€ 11€ 5€ 4€ 2€ 1€ 1€ 2€ 14€ 1 283€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 756 077€ 4 596 104€ 3 618 905€ 993 168€ 1 098 865€ 1 229 987€ 1 508 497€ 1 824 065€ 1 602 924€ 1 805 292€ 48 376€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
4 423 474€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
23 651 132€ 21 337 203€ 16 997 241€ 12 702 944€ 10 554 631€ 8 744 933€ 8 735 187€ 8 518 513€ 6 278 385€ 6 550 219€ 4 913 807€