Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
3 314 688€ 3 157 203€ 1 765 107€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
4 969€ 8 737€ 8 214€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
4 969€ 8 737€ 8 214€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
3 309 720€ 3 148 466€ 1 756 893€
010
 
Pozemky (031)
5 800€ 5 800€ 0€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
1 253 162€ 709 764€ 667 238€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
2 041 419€ 2 113 769€ 1 067 679€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
9 338€ 4 641€ 21 976€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
312 092€ 0€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
2 400€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 856 765€ 3 067 836€ 2 841 939€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
52 622€ 61 448€ 61 169€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
50 888€ 59 139€ 58 595€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
1 735€ 2 309€ 2 574€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 420 704€ 2 770 397€ 2 179 315€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
34 891€ 34 035€ 50 915€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
2 283 681€ 2 093 608€ 21 424 047€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
91 503€ 638 578€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
10 629€ 4 176€ 4 353€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
383 439€ 235 991€ 601 455€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
4 848€ 6 071€ 5 403€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
378 591€ 229 920€ 596 052€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
106 932€ 325 180€ 306 761€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
6 031€ 3 875€ 2 735€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
100 901€ 321 305€ 304 026€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
6 278 385€ 6 550 219€ 4 913 807€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
2 084 922€ 2 083 925€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
2 430 711€ 3 065€ 3 065€
063
 
Základné imanie (411)
3 065€ 3 065€ 3 065€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
3 065€
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
62 596€ 62 596€ 62 596€
069
 
Rezervný fond (421)
62 596€ 62 596€ 62 596€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
2 019 260€ 2 018 243€ 1 976 507€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
345 790€ 1 018€ 41 757€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 244 736€ 2 658 722€ 2 781 506€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
300 289€ 65 481€ 277 119€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
300 289€ 65 481€ 277 119€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
25 273€ 18 479€ 9 117€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
25 273€ 18 479€ 9 117€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 615 454€ 2 108 267€ 1 864 767€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
897 655€ 1 444 045€ 1 195 510€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
435 153€ 402 792€ 420 269€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
245 788€ 235 256€ 220 614€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
34 156€ 23 613€ 25 356€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
610€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
2 701€ 2 561€ 2 408€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
303 719€ 466 495€ 630 503€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
138 618€ 302 131€ 465 687€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
165 101€ 164 364€ 164 816€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
1 602 939€ 1 806 575€ 48 376€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
14€ 1 283€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
1 602 924€ 1 805 292€ 48 376€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
6 278 385€ 6 550 219€ 4 913 807€