Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
3 314 688€ 3 157 203€ 1 765 107€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
4 969€ 8 737€ 8 214€
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
4 969€ 8 737€ 8 214€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
3 309 720€ 3 148 466€ 1 756 893€
010
 
Pozemky
(031))
5 800€ 5 800€ 0€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
1 253 162€ 709 764€ 667 238€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
2 041 419€ 2 113 769€ 1 067 679€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
9 338€ 4 641€ 21 976€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
312 092€ 0€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052 - 095AÚ))
2 400€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 856 765€ 3 067 836€ 2 841 939€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
52 622€ 61 448€ 61 169€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
50 888€ 59 139€ 58 595€
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
1 735€ 2 309€ 2 574€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 420 704€ 2 770 397€ 2 179 315€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
34 891€ 34 035€ 50 915€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
2 283 681€ 2 093 608€ 21 424 047€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
91 503€ 638 578€ 0€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
10 629€ 4 176€ 4 353€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
383 439€ 235 991€ 601 455€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
4 848€ 6 071€ 5 403€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
378 591€ 229 920€ 596 052€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
106 932€ 325 180€ 306 761€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
6 031€ 3 875€ 2 735€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
100 901€ 321 305€ 304 026€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
6 278 385€ 6 550 219€ 4 913 807€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
2 084 922€ 2 083 925€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
2 430 711€ 3 065€ 3 065€
063
 
Základné imanie
(411))
3 065€ 3 065€ 3 065€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
3 065€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
62 596€ 62 596€ 62 596€
069
 
Rezervný fond
(421))
62 596€ 62 596€ 62 596€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
2 019 260€ 2 018 243€ 1 976 507€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
345 790€ 1 018€ 41 757€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 244 736€ 2 658 722€ 2 781 506€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
300 289€ 65 481€ 277 119€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
300 289€ 65 481€ 277 119€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
25 273€ 18 479€ 9 117€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
25 273€ 18 479€ 9 117€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 615 454€ 2 108 267€ 1 864 767€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
897 655€ 1 444 045€ 1 195 510€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
435 153€ 402 792€ 420 269€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
245 788€ 235 256€ 220 614€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
34 156€ 23 613€ 25 356€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348))
610€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
2 701€ 2 561€ 2 408€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
303 719€ 466 495€ 630 503€
098
 
Dlhodobé bankové úvery
(461AÚ))
138 618€ 302 131€ 465 687€
099
 
Bežné bankové úvery
(231+ 232 + 461AÚ))
165 101€ 164 364€ 164 816€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
1 602 939€ 1 806 575€ 48 376€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
14€ 1 283€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
1 602 924€ 1 805 292€ 48 376€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
6 278 385€ 6 550 219€ 4 913 807€