Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
13 248 315€ 13 596 644€ 13 646 465€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
361€ 2 004€ 4 542€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
361€ 2 004€ 4 542€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
12 389 228€ 12 786 913€ 12 974 697€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
4 543 034€ 4 543 034€ 4 535 175€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
8 880€ 8 880€ 8 880€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
6 135 873€ 6 367 182€ 6 524 927€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
129 513€ 221 618€ 368 411€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
3 933€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
1 568 928€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
3 000€ 1 638 999€ 1 384 565€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
7 200€ 148 805€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
858 726€ 807 726€ 667 226€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
205 000€ 205 000€ 205 000€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
326 250€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
653 726€ 602 726€ 5 976€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
130 000€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3 756 940€ 2 672 972€ 2 327 520€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
344€ 362€ 288€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
344€ 362€ 288€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 675 460€ 1 843 238€ 1 682 188€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
11 317€ 37 147€ 19 241€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
3 729€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
1 664 143€ 1 802 362€ 1 662 947€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 081 137€ 829 372€ 645 044€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
4 113€ 4 324€ 10 896€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 077 024€ 825 048€ 634 148€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
36 289€ 43 171€ 47 356€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
3 994€ 3 751€ 6 221€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
32 295€ 39 420€ 41 136€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
17 041 544€ 16 312 787€ 16 021 341€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
9 455 092€ 8 402 641€ 8 133 956€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
8 930 645€ 7 879 419€ 7 612 808€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
4 523 484€ 4 523 484€ 4 523 484€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
4 407 161€ 3 355 934€ 3 089 324€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
523 222€ 521 148€ 518 753€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
1 225€ 2 075€ 2 395€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
716 741€ 929 372€ 712 888€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
85 151€ 107 991€ 84 503€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 871€ 991€ 1 503€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
83 280€ 107 000€ 83 000€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
501 617€ 566 567€ 478 352€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
84 031€ 101 949€ 89 548€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
153 687€ 155 886€ 155 310€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
90 721€ 84 719€ 86 987€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
19 160€ 15 596€ 18 228€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
4 545€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
149 473€ 208 416€ 128 279€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
129 973€ 254 814€ 150 033€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
129 973€ 254 814€ 150 033€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
6 869 710€ 6 980 774€ 7 174 497€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
291€ 20€ 19€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
539 985€ 5 821€ 15 120€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
6 329 434€ 6 974 933€ 7 159 359€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
17 041 544€ 16 312 787€ 16 021 341€