Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
116 455€ 48 524€ 48 154€
02
502
Spotreba energie
119 165€ 43 965€ 35 580€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
20 341€ 5 921€ 31 707€
05
512
Cestovné
2 343€ 455€ 194€
06
513
Náklady na reprezentáciu
2 167€ 2 221€ 1 204€
07
518
Ostatné služby
113 032€ 104 162€ 94 271€
08
521
Mzdové náklady
2 300 376€ 2 138 726€ 2 047 436€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
798 645€ 743 790€ 710 921€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
6 249€ 4 606€ 4 056€
11
527
Zákonné sociálne náklady
186 882€ 165 533€ 144 552€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
6 329€ 6 382€ 5 408€
15
538
Ostatné dane a poplatky
5 962€ 20 736€ 3 504€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
25 051€ 8€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
4 973€ 4 814€ 33€
20
545
Kurzové straty
1€ 4 467€ 0€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
67 079€ 53 481€ 38 666€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
6 133€ 7 484€ 150 044€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
446 219€ 401 436€ 391 332€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
876 603€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
1 448 448€ 64 233€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
251 918€ 229 018€ 162 760€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
14 570€ 14 000€ 18 000€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
5 942 338€ 4 063 953€ 4 764 434€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
2 030€ 3 002€ 81€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
69 968€ 39 505€ 38 098€
54
645
Kurzové zisky
4 001€
55
646
Prijaté dary
8 878€ 8 878€ 18 905€
56
647
Osobitné výnosy
48 292€ 85 322€ 55 474€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
3 749€ 4 309€ 145 432€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
878 531€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
69€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
289 954€ 364 776€ 172 906€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
216 645€ 187 606€ 153 543€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
599 300€ 157 796€ 152 168€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 101 962€ 44 795€ 41 833€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
3 623 333€ 3 175 149€ 3 123 427€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
5 964 180€ 4 075 139€ 4 780 400€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
21 842€ 11 186€ 15 966€
76
591
Daň z príjmov
20 618€ 9 112€ 13 571€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
1 225€ 2 075€ 2 395€