Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
9 142€ 2 573€ 5 669€ 8 762€ 11 938€ 508€ 945€ 1 382€ 1 446€ 4 458€ 7 470€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 446€ 4 458€ 7 470€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 462€ 1 458€ 2 454€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 984€ 3 000€ 5 016€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
9 142€ 2 573€ 5 669€ 8 762€ 11 938€ 508€ 945€ 1 382€ 0€ 0€ 0€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
9 142€ 2 573€ 5 669€ 8 762€ 11 938€ 508€ 945€ 1 382€ 0€ 0€ 0€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
5 444 653€ 1 911 008€ 2 388 646€ 1 414 949€ 3 159 291€ 4 306 957€ 2 982 404€ 3 349 141€ 3 313 599€ 3 299 816€ 3 305 979€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
133 565€ 208 829€ 489 566€ 239 891€ 290 389€ 247 141€ 344 909€ 420 976€ 293 127€ 28 062€ 37 243€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
10€ 904€ 200€ 200€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
35 555€ 78 925€ 265 366€ 15 691€ 36 480€ 38 141€ 26 464€ 17 699€ 14 627€ 7 566€ 37 243€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135€ 477€ 0€ 496€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
98 000€ 129 000€ 224 000€ 224 000€ 253 909€ 209 000€ 318 300€ 402 800€ 278 500€ 20 000€ 0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
5 311 088€ 1 702 179€ 1 899 080€ 1 175 058€ 2 868 903€ 4 059 816€ 2 637 495€ 2 928 165€ 3 020 472€ 3 271 754€ 3 268 737€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
131€ 48€ 3€ 309€ 59€ 64€ 76€ 2€ 57€ 1€ 2€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
5 310 957€ 1 702 131€ 1 899 077€ 1 174 749€ 2 868 844€ 4 059 752€ 2 637 419€ 2 928 163€ 3 020 416€ 3 271 753€ 3 268 735€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
5 253 257€ 4 208 404€ 1 672 718€ 33 643€ 15 086€ 1 049€ 962€ 1 329€ 2 110€ 513€ 495€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 199 023€ 4 191 259€ 1 660 218€ 3 619€ 3 186€ 1 049€ 962€ 1 329€ 2 110€ 404€ 495€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
54 233€ 17 144€ 12 500€ 30 024€ 11 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 109€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
10 707 052€ 6 121 984€ 4 067 033€ 1 457 354€ 3 186 315€ 4 308 514€ 2 984 311€ 3 351 852€ 3 317 156€ 3 304 786€ 3 313 944€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
4 387 714€ 214 850€ -189 134€ -2 168 326€ 1 453 465€ 3 221 103€ 554 272€ 1 334 257€ 2 551 642€ 1 566 862€ 1 914 485€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
214 850€ -189 134€ -2 168 326€ 1 453 465€ 3 221 103€ 554 272€ 1 334 257€ 2 551 642€ 1 566 862€ 1 914 485€ 2 196 794€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
4 172 864€ 403 983€ 1 979 192€ -3 621 791€ -1 767 638€ 2 666 831€ -779 984€ -1 217 386€ 984 780€ -347 623€ -282 309€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
6 319 318€ 5 907 134€ 4 255 166€ 3 625 592€ 1 732 849€ 1 087 411€ 2 430 039€ 2 017 596€ 765 513€ 1 648 424€ 1 399 459€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
25 445€ 16 885€ 15 698€ 17 117€ 14 360€ 12 504€ 12 243€ 11 184€ 13 093€ 12 038€ 11 250€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
25 445€ 16 885€ 15 698€ 17 117€ 14 360€ 12 504€ 12 243€ 11 184€ 13 093€ 12 038€ 11 250€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
4 423€ 3 874€ 3 436€ 3 337€ 1 991€ 1 132€ 582€ 423€ 353€ 291€ 269€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 423€ 3 874€ 3 436€ 3 337€ 1 991€ 1 132€ 582€ 423€ 353€ 291€ 269€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
6 289 450€ 5 886 376€ 4 236 032€ 3 605 137€ 1 716 498€ 1 073 775€ 2 417 214€ 2 005 989€ 752 068€ 1 636 095€ 1 387 940€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
6 188 250€ 5 813 271€ 4 175 260€ 3 531 119€ 1 654 651€ 1 016 742€ 2 376 094€ 1 975 266€ 724 360€ 1 617 202€ 1 365 479€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
56 053€ 39 901€ 33 175€ 40 479€ 33 710€ 31 287€ 22 503€ 16 796€ 14 977€ 10 129€ 13 341€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
33 565€ 24 866€ 20 680€ 24 919€ 20 851€ 18 732€ 13 702€ 10 486€ 9 537€ 6 617€ 6 313€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
11 583€ 8 338€ 6 917€ 8 621€ 7 246€ 7 014€ 4 859€ 3 442€ 3 194€ 2 148€ 2 806€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 41€ 0€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
20€ 0€ 1 000€ 88€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 89 500€ 0€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
20€ 0€ 1 000€ 88€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 89 500€ 0€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
0€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
10 707 052€ 6 121 984€ 4 067 033€ 1 457 354€ 3 186 315€ 4 308 514€ 2 984 311€ 3 351 852€ 3 317 156€ 3 304 786€ 3 313 944€