Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Asociácia pomoci postihnutým - APPA

2022 2021 2013 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
30 751€ 26 590€ 327€ 45€ 84€ 311€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
3 708€ 5 385€ 12 172€ 2 080€ 2 972€
04
511
Opravy a udržiavanie
1 441€ 1 484€
05
512
Cestovné
7 231€ 5 917€
06
513
Náklady na reprezentáciu
5 070€ 8 075€ 235€ 313€
07
518
Ostatné služby
165 768€ 97 732€ 1 559€ 2 222€ 984€ 613€
08
521
Mzdové náklady
211 254€ 200 703€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
74 337€ 70 625€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
8 247€ 6 051€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
288€ 172€ 19€ 9€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
150€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
222€ 2€ 711€ 42€ 5€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
19 892€ 2 678€ 552€ 478€ 244€ 44€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 042€ 6 050€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 695€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
17 502€ 17 564€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
1 443€ 30 558€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
316 959€ 208 237€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
1 218 944€ 886 825€ 539 205€ 276 988€ 179 887€ 50 500€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
15 622€ 35 013€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 105 871€ 1 614 357€ 554 762€ 282 188€ 184 185€ 51 468€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
2 878€ 1 030€ 806€ 60€ 457€ 540€
41
604
Tržby za predaný tovar
19 276€ 31 720€ 37 463€ 2 970€ 5 150€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
36€ 16€ 22€ 5€
54
645
Kurzové zisky
23€ 52€ 20€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
599€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 000€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
15 716€ 35 096€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
362 680€ 375 592€ 80 592€ 70 304€ 132 491€ 48 000€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
51 926€ 88 144€ 111 327€ 28 982€ 11 321€ 2 500€
70
664
Prijaté členské príspevky
6 990€ 6 230€ 1 750€ 1 790€ 1 210€ 70€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
1 527 017€ 1 157 201€ 532 857€ 330 135€ 100 779€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
17 502€ 17 564€
73
691
Dotácie
2 000€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 006 008€ 1 719 176€ 764 882€ 434 278€ 251 430€ 51 115€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-99 863€ 104 820€ 210 120€ 152 090€ 67 245€ -353€
76
591
Daň z príjmov
2 431€ 3 658€ 7€ 47€ 4€ 1€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-102 294€ 101 162€ 210 113€ 152 042€ 67 241€ -354€