Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 814€ 3 000€ 206€ 160€ 634€ 3 592€ 506€ 4 301€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
0€ 51€
04
511
Opravy a udržiavanie
05
512
Cestovné
1 251€ 0€ 300€ 1 726€ 0€ 8 790€ 0€
06
513
Náklady na reprezentáciu
554€ 353€ 191€ 3 513€ 3 340€ 1 501€ 238€ 347€
07
518
Ostatné služby
75 870€ 48 101€ 68 183€ 142 582€ 92 753€ 87 443€ 77 120€ 57 283€
08
521
Mzdové náklady
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
89€ 20€ 24€ 79€ 22€ 10€ 45€ 56€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
124€ 545€ 840€ 852€ 852€
20
545
Kurzové straty
0€ 809€ 580€ 962€ 0€
21
546
Dary
0€ 14 000€ 128 434€ 170 954€ 0€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
399€ 205€ 226€ 362€ 437€ 349€ 195€ 65€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 215€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 16 440€ 90 458€ 47 653€ 6 569€ 85 622€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
241 971€ 23 943€ 75 721€ 71 800€ 163 268€ 141 527€ 257 767€ 43 841€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
320 697€ 76 997€ 161 536€ 310 309€ 325 494€ 370 857€ 602 199€ 105 944€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
0€ 1 500€ 0€ 251 150€ 0€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 134€ 0€ 328€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 1€ 1€ 11€ 29€ 13€
54
645
Kurzové zisky
0€ 70€ 575€
55
646
Prijaté dary
17 488€ 27 330€ 27 275€ 86 264€ 37 950€ 126 477€ 44 414€ 16 425€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 13€ 12 007€ 4 100€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
112 971€ 110 809€ 100 623€ 22 484€ 73 024€ 101 059€ 90 679€ 120 860€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
104 812€ 112 584€ 102 563€ 138 343€ 128 893€ 115 326€ 106 338€ 149 430€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
37 219€ 52 330€ 27 500€ 64 963€ 43 394€ 51 630€ 92 679€ 1 302€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
272 491€ 303 053€ 257 961€ 313 689€ 283 332€ 395 091€ 597 296€ 292 458€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-48 207€ 226 056€ 96 425€ 3 380€ -42 162€ 24 234€ -4 903€ 186 514€
76
591
Daň z príjmov
0€ 2€ 5€ 2€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-48 207€ 226 056€ 96 425€ 3 380€ -42 162€ 24 232€ -4 908€ 186 512€