Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
88 580€ 105 026€ 117 737€ 71 809€ 132 210€ 173 658€ 144 749€ 67 455€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
88 580€ 105 026€ 117 737€ 71 809€ 47 130€ 50 327€ 40 979€ 45 068€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
60 621€ 62 335€ 58 319€ 48 022€ 25 801€ 20 662€ 21 206€ 0€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
14 959€ 21 481€ 59 418€ 23 787€ 21 329€ 29 665€ 19 773€ 23 318€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
13 000€ 21 210€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 21 750€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 85 080€ 123 331€ 103 771€ 22 387€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 48 903€ 48 903€ 5 000€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 85 080€ 74 429€ 54 868€ 17 387€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
711 435€ 506 823€ 280 439€ 235 040€ 128 175€ 66 784€ 29 672€ 71 562€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
147 856€ 29 241€ 25 653€ 20 751€ 21 831€ 20 220€ 23 410€ 54 041€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
61 355€ 16 400€ 14 198€ 8 209€ 1 112€ 20€ 5 944€ 43 903€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
90€ 30€ 12 058€ 20 000€ 50€ 50€ 0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
3€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 31€ 4€ 4€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
25 090€ 0€ 7 125€ 0€ 14 249€ 7 817€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
61 408€ 12 751€ 4 268€ 479€ 715€ 5 901€ 9 599€ 10 138€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
563 579€ 477 582€ 254 787€ 214 290€ 106 344€ 46 564€ 6 262€ 17 521€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
6 375€ 8 618€ 6 370€ 2 237€ 6 196€ 2 590€ 6 227€ 1 378€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
557 203€ 468 964€ 248 417€ 212 052€ 100 148€ 43 974€ 35€ 16 143€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
16 822€ 19 066€ 5 591€ 5 276€ 2 481€ 897€ 696€ 314€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
16 822€ 19 066€ 5 591€ 5 276€ 2 481€ 897€ 696€ 314€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
816 837€ 630 915€ 403 768€ 312 126€ 262 866€ 241 339€ 175 117€ 139 331€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
320 336€ 290 210€ 237 376€ 158 446€ 159 962€ 78 612€ 54 034€ 30 578€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
290 108€ 237 376€ 158 446€ 159 962€ 78 612€ 54 034€ 30 578€ -8 052€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
30 229€ 52 834€ 78 930€ -1 516€ 81 350€ 24 579€ 23 456€ 38 630€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
47 683€ 52 669€ 48 931€ 71 311€ 28 140€ 36 585€ 28 905€ 16 488€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
30 419€ 26 110€ 19 348€ 9 664€ 7 369€ 16 850€ 8 990€ 4 590€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
30 419€ 26 110€ 19 348€ 9 664€ 7 369€ 16 850€ 8 990€ 4 590€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
5 141€ 3 995€ 3 170€ 3 115€ 2 269€ 1 944€ 1 478€ 832€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
5 141€ 3 995€ 3 170€ 2 883€ 2 269€ 1 944€ 1 478€ 832€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 232€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
12 123€ 22 565€ 26 412€ 58 531€ 15 226€ 11 430€ 9 171€ 11 066€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
11 730€ 13 538€ 26 297€ 14 895€ 14 074€ 9 527€ 9 171€ 11 066€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
47€ 20€ 11€ 0€ 1 132€ 760€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 94€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
347€ 332€ 11€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
8 402€ 0€ 43 616€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
273€ 0€ 20€ 20€ 1 143€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 3 276€ 6 361€ 9 265€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 3 276€ 6 361€ 9 265€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
448 818€ 288 036€ 117 460€ 82 369€ 74 764€ 126 142€ 92 178€ 92 264€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
370 350€ 288 036€ 117 460€ 82 369€ 74 764€ 126 142€ 92 178€ 92 264€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
78 468€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
816 837€ 630 915€ 403 768€ 312 126€ 262 866€ 241 339€ 175 117€ 139 331€