Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
83 017€ 66 869€ 64 871€ 32 729€ 41 610€ 32 219€ 33 752€ 35 536€
02
502
Spotreba energie
13 473€ 12 563€ 10 051€ 7 540€ 13 683€ 10 202€ 11 213€ 12 064€
03
504
Predaný tovar
0€ 4 039€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 425€ 3 758€ 2 504€ 4 017€ 5 000€ 1 364€ 5 694€ 864€
05
512
Cestovné
1 032€ 752€ 187€ 379€ 723€ 457€ 92€ 0€
06
513
Náklady na reprezentáciu
4 784€ 2 828€ 931€ 2 032€ 5 211€ 1 896€ 1 089€ 2 137€
07
518
Ostatné služby
189 516€ 112 792€ 101 967€ 102 482€ 64 104€ 44 061€ 40 558€ 45 456€
08
521
Mzdové náklady
533 216€ 457 322€ 373 644€ 279 843€ 189 001€ 171 184€ 139 524€ 84 509€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
182 007€ 157 242€ 129 793€ 97 573€ 62 627€ 56 549€ 48 734€ 29 284€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
27 157€ 22 700€ 14 632€ 11 884€ 8 912€ 7 208€ 5 379€ 3 934€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 2 170€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
6 164€ 7 639€ 3 820€ 3 235€ 3 027€ 3 334€ 2 642€ 1 893€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
13€ 11€ 0€ 300€ 85€ 272€ 25€ 55€
17
542
Ostatné pokuty a penále
187€ 203€ 140€ 110€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
46€ 11€ 99€ 311€ 491€ 670€ 43€
20
545
Kurzové straty
7€ 1€ 4€ 3€ 4€ 35€ 35€ 4€
21
546
Dary
16 837€ 5 237€ 5 000€ 0€ 1 638€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
3 776€ 0€ 314€
24
549
Iné ostatné náklady
6 077€ 11 773€ 11 460€ 4 112€ 6 199€ 9 745€ 3 046€ 8 830€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 447€ 18 471€ 16 244€ 13 536€ 12 600€ 10 372€ 7 425€ 6 373€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 85 080€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 75€ 1 136€ 1 600€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
418€ 345€ 3 531€ 992€ 25 483€ 13 236€ 16 303€ 9 440€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
8 440€ 17 706€ 24 160€ 28 026€ 48 903€ 22 131€ 350€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 091 216€ 902 033€ 765 120€ 674 287€ 487 481€ 384 830€ 321 706€ 243 660€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
10 924€ 48 332€ 39 382€ 54 648€ 29 446€ 8 921€ 5 088€ 2 040€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 6 960€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 4 080€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 0€ 1€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 0€
55
646
Prijaté dary
15 471€ 5 277€ 20 072€ 0€ 2 324€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 190€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
13 082€ 15 046€ 1 938€ 255€ 3 916€ 12 959€ 9 289€ 934€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
139 797€ 150 001€ 141 147€ 64 801€ 89 931€ 120 267€ 77 769€ 118 698€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
169 701€ 166 309€ 140 270€ 120 325€ 144 459€ 10 149€ 54 046€ 835€
70
664
Prijaté členské príspevky
30€ 30€ 30€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
61 389€ 27 127€ 41 521€ 30 558€ 50 521€ 22 122€ 34 799€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 1 730€ 0€
73
691
Dotácie
772 440€ 508 482€ 473 893€ 387 141€ 270 519€ 206 592€ 168 155€ 122 660€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 121 445€ 954 866€ 844 050€ 672 771€ 568 831€ 409 409€ 345 162€ 282 290€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
30 229€ 52 834€ 78 930€ -1 516€ 81 350€ 24 579€ 23 456€ 38 630€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
30 229€ 52 834€ 78 930€ -1 516€ 81 350€ 24 579€ 23 456€ 38 630€